KSKE 15 CoE 338/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/338/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7203897188 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7203897188.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Košice, Festivalové námestie 1, Košice, proti povinnému: DAPEX, spol. s r.o., IČO: 36 181 846, naposledy so sídlom Poludníková 6, Košice, o vymoženie pohľadávky 92,41 Eur s prísl., vedenej súdnym exekútorom JUDr. Ladislavom Kováčom pod č. Ex 256/2003, Exekútorský úrad so sídlom Južná trieda 93, Košice, v konaní o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Okresného súdu Košice II č. k. 37Er/663/2003-10 zo dňa 24.7.2012, takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú a zastavil ju. Súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie nepriznal.

V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že na základe návrhu oprávneného zo dňa 16.5.2003 bol výkonom exekúcie poverený súdny exekútor JUDr. Ladislav Kováč. Dňa 18.6.2012 doručil súdny exekútor prvostupňovému súdu návrh na zastavenie exekúcie podľa ust. § 57 ods. 1 písm. g) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len "Exekučný poriadok") , nakoľko počas výkonu exekučného konania povinný stratil spôsobilosť byť účastníkom konania. Zároveň si uplatnil trovy exekúcie vo výške 82,64 Eur.

Súd prvého stupňa zistil, že povinný bol dňa 28.12.2007 vymazaný z Obchodného registra na základe rozhodnutia Okresného súdu Košice I o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c) Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka.

Následne súd citoval ust. § 19 a § 20a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a § 19 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku a uviedol, že zánik povinného výmazom z obchodného registra, kedy povinný stratil spôsobilosť byť účastníkom konania, je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania.

Na základe vyššie uvedených skutočností súd prvého stupňa zastavil exekúciu podľa ust. § 57 ods. 1 písm. g) Exekučného poriadku, v zmysle ktorého exekúciu súd zastaví, ak ju vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať.

O trovách exekúcie súd rozhodol v súlade s ust. § 196, § 197 ods. 1 a § 200 ods. 1 Exekučného poriadku tak, že súdnemu exekútorovi nepriznal náhradu trov exekúcie. Poukázal pritom aj na nález Ústavného súdu SR č. IV ÚS 297/2010-11 zo dňa 31.8.2010, v zmysle ktorého samotná skutočnosť, že

v konečnom dôsledku môže nastať stav, keď nebudú uspokojené všetky nároky súdneho exekútora pri výkone exekúcie, nemusí viesť k protiústavným dôsledkom. Uviedol, že vzhľadom na výmaz povinného z obchodného registra nemohol pri rozhodovaní o trovách exekúcie postupovať podľa § 197 ods. 1 Exekučného poriadku a zaviazať ho na úhradu trov exekúcie a rovnako nemohol postupovať ani podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, pretože oprávnený zastavenie exekúcie nezavinil.

Písomným podaním zo dňa 14.8.2012 podal súdny exekútor proti uzneseniu odvolanie. Nesúhlasil so záverom súdu prvého stupňa o nepriznaní trov exekúcie a poukázal na ust. § 203 ods. 2 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený. Preto navrhol, aby odvolací súd zmenil napadnuté uznesenie v časti dôvodu zastavenia exekúcie na ust. § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku a v časti trov exekúcie, tak že oprávneného zaviaže k úhrade nevyhnutných trov súdneho exekútora vo výške 82,64 Eur.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. O odvolaní súdneho exekútora proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka rozhodol zákonný sudca v zmysle ust. § 374 ods. 4 O.s.p. tak, že mu nevyhovel, a preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Krajský súd v Košiciach (ďalej len "odvolací súd") ako súd príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 10 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, ďalej len "O.s.p.") pri skúmaní podmienok odvolacieho konania z hľadiska včasnosti podaného odvolania, vec prejednal bez nariadenia pojednávania ( § 214 ods. 2 OSP ) a dospel k záveru, že odvolanie súdneho exekútora bolo podané oneskorene.

Podľa ust. § 204 ods. 1 O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy.

Podľa ust. § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Podľa ust. § 57 O.s.p. do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že súdny exekútor podal odvolanie písomným podaním zo dňa 14.8.2012, ktoré však dal na poštovú prepravu až dňa 30.8.2012, čo vyplýva z pečiatky doručujúceho orgánu. Odvolanie bolo doručené prvostupňovému súdu dňa 31.8.2012. Z údajov na vrátenej doručenke zásielky, t. j. uznesenie č. k. 37Er/663/2003-10 zo dňa 24.7.2012, ktorá bola adresovaná súdnemu exekútorovi do vlastných rúk, je preukázané, že napadnuté uznesenie bolo súdnemu exekútorovi doručené dňa 9.8.2012.

V zmysle citovaného ust. § 57 O.s.p. začala súdnemu exekútorovi plynúť pätnásťdňová lehota na podanie odvolania dňom 10.8.2012 a posledný deň lehoty pripadol na deň 24.8.2012 (piatok, riadny pracovný deň) . Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.8.2012. Odvolanie súdneho exekútora bolo dané na poštovú prepravu až dňa 30.8.2012, čiže bolo podané po pätnásťdňovej lehote na podanie odvolania.

Z tohto dôvodu odvolací súd odmietol odvolanie súdneho exekútora v zmysle ust. § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. ako oneskorene podané.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch, v znení účinnom od 1.5.2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.