KSKE 15 CoE 348/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 15 CoE 348/2012

KS v Košiciach, dátum 11.10.2012, sp.zn. KSKE 15 CoE 348/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/348/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611218281 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611218281.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: PRO CIVITAS s.r.o., IČO: 45 869 464, so sídlom v Bratislave, Hattalova 12/C, zast. spoločnosťou Advokátska kancelária Máčaj a Novák, s.r.o., Karpatská 18, Bratislava, proti povinnému: T. C. nar. XX.XX.XXXX, bytom B. XX, XXX XX A. G. Z., o vymoženie 1.333,03 eur s príslušenstvom a trov exekúcie, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 02.08.2012, č. k. 13Er 791/2011-46, takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie proti výroku, ktorým bolo exekučné konanie zastavené.

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku týkajúcom sa náhrady trov konania.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zastavil exekučné konanie a žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním oprávnený a domáhal sa ním jeho zrušenia v celom rozsahu a vrátenia veci súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Podľa § 201 O.s.p., účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom, môže podať odvolanie aj vedľajší účastník.

Podľa § 202 ods. 2 O.s.p, odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak, a ani proti uzneseniu v konaní o vymáhanie súdnych pohľadávok podľa osobitného zákona.

Podľa § 44 ods. 3 zákona č. 233/1995 Z.z., ak je uznesenie, ktorým sa žiadosť zamietla, právoplatné, súd exekučné konanie aj bez návrhu zastaví. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

Podľa § 218 ods. 1, písm. c/ O.s.p., súd odmietne odvolanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu, proti, ktorému nie je odvolanie prípustné.

Odvolanie ako opravný prostriedok nie je v Exekučnom poriadku osobitne upravené. Pri posudzovaní prípustnosti odvolania v exekučnom konaní, treba preto vychádzať z ustanovenia § 202 ods. 2 O.s.p., z ktorého vyplýva, že odvolanie je prípustné len voči tým uzneseniam vydaným v exekučnom konaní, pri ktorých osobitný zákon, ktorým je v tomto prípade Exekučný poriadok, výslovne neustanovuje niečo iné. Uznesením zo dňa 06.12.2011, č. k. 13Er 791/2011-13, Okresný súd Spišská Nová Ves zamietol žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.07.2012. Keďže podľa hore citovaného ustanovenia § 44 ods. 3 zákona č. 233/1995 Z.z. bola splnená podmienka právoplatnosti tohto uznesenia, musel prvostupňový súd exekučné konanie zastaviť. Citované ustanovenie § 44 ods. 3 zákona č. 233/1995 Z.z. zároveň vylučuje možnosť napadnúť uznesenie o zastavení exekučného konania odvolaním. Preto Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací musel podľa citovaného ust. § 218 ods. 1, písm. c/ O.s.p., odvolanie oprávneného proti výroku o zastavení exekučného konania odmietnuť.

Pokiaľ ide o druhý výrok odvolaním napadnutého uznesenia, týkajúci sa náhrady trov konania, vzhľadom na to, že oprávnený vo svojom odvolaní nijakým spôsobom nekonkretizoval dôvody, pre ktoré napadá aj tento výrok, odvolací súd sa obmedzí len na konštatovanie, že s odkazom na ust. § 146 ods. 1, písm. c/ O.s.p. súd prvého stupňa nepriznal žiadnemu z účastníkov právo na náhradu trov konania, z toho dôvodu, že exekučné konanie bolo zastavené. Preto odvolací súd vo výroku týkajúcom sa náhrady trov konania, napadnuté uznesenie Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 02.08.2012, č. k. 13Er 791/2011-46, potvrdil.

O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože oprávnený nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a ostatným účastníkom preukázateľné trovy tohto konania nevznikli, preto im neboli priznané.

Predmetné uznesenie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3 : 0 (ust. § 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov v znení novely uskutočnenej zákonom č. 33/2011 Z.z. účinnej od 01.05.2011) .

Vo veci senát rozhodol pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.