KSKE 15 CoE 4/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/4/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7805208289 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7805208289.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, zastúpený: JUDr. Martin Máčaj, advokát, Advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, Trnavská cesta č. 70, proti povinnému: O. X., E.. XX.XX.XXXX, E. I. X., Y. Č.. X, o vymoženie 836,49 eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 22.02.2010, č. k. 12Er/339/2005-17, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a jej zastavení a vo výroku o náhrade trov exekúcie.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením návrh na zmenu exekútora zamietol, exekúciu vyhlásil za neprípustnú, zastavil ju a zaviazal oprávneného zaplatiť exekútorovi JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi trovy exekúcie vo výške 22,84 eur v lehote do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa podaným návrhom domáhal nariadenia exekúcie na vymoženie 836,49 eur s príslušenstvom na základe exekučného titulu, ktorým je Notárska zápisnica Notárskeho úradu JUDr. Ondreja Ďuriača, Generála Svobodu 1069/4, Partizánske sp. zn. N 3774/2005, NZ 34353/2005, NCRLs33866/2005 zo dňa 24.7.2005. Následne súd vydal poverenie na vykonane exekúcie č. 5808 005137 zo dňa 29.12.2005, na vykonanie exekúcie pre súdneho exekútora Ing. Bc. Karola Mihala. Oprávnený podal dňa 18.11.2010 návrh na zmenu exekútora, pričom exekúciou navrhol poveriť exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, Exekútorský úrad so sídlom Záhradnícka 62, Bratislava. Súd v rámci predmetného konania skúmal zákonné podmienky na zmenu exekútora s poukazom na ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, pričom uviedol, že súdna exekúcia môže byť nariadená len na základe titulu, ktorý je vykonateľný po stránke formálnej a materiálnej. Ak bude exekúcia podľa titulu, ktorý tieto požiadavky nespĺňa, aj napriek tomu nesprávne nariadená, musí byť v každom štádiu konania i bez návrhu zastavená. Z exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica sp. zn. N 3774/2005, NZ 34353/2005, NCRLs33866/2005 zo dňa 24.07.2005 zistil, že na spísanie predmetnej zápisnice bol povinným v zmluve o úvere č. XXXXXX zo dňa 07.03.2005 splnomocnený Mgr. Tomáš Kušnír, advokát. Zároveň bol splnomocnený aj na uznanie záväzku z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom na súdny výkon rozhodnutia, príp. exekúciu. Ďalej povinný v splnomocnení udelil súhlas, aby bol splnomocnený advokát zastúpený advokátskym koncipientom prípadne iným zamestnancom advokáta. Poukázal na ustanovenia § 2 písm. a) , b) zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o spotrebiteľských úveroch") a uviedol, že zmluvu o úvere č. XXXXXXX zo dňa 07.03.2005 posúdil ako spotrebiteľskú, nakoľko sa v danom prípade jedná o dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy

o spotrebiteľskom úvere vo forme odloženej platby, pôžičky, úveru alebo v inej právnej forme medzi oprávneným, ktorého predmetom činnosti je okrem iného aj poskytovanie úveru z vlastných zdrojov a povinným. Zároveň zdôraznil, že povinným je fyzická osoba, ktorá obsah zmluvy o úvere nemohla reálnym spôsobom ovplyvniť a uzavrela zmluvu na formulári predloženom oprávneným. Ďalej súd poukázal na ustanovenia § 497 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej "ObZ") , ust. § 53 ods. 1, 3, a 4 § 54 ods. 1,2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "OZ") a na ust. § 1 ods. 1 a 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácií v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o advokácií") , na základe ktorých posudzoval zmluvu o úvere a v nej obsiahnuté splnomocnenie. Súd vykonaným dokazovaním zistil, že predmetný exekučný titul bol vydaný na základe plnomocenstva, ktoré povinný udelil Mgr. Tomášovi Kušnírovi, advokátovi, v predtlači zmluvy o úvere zo dňa 07.03.2005 a teda povinný, ak chcel, aby mu bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver, bol súčasne nútený podpísať aj spomínané plnomocenstvo, v ktorom splnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice, obsahom ktorej je uznanie záväzku z úveru v jeho mene tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným titulom pre súdny výkon rozhodnutia alebo pre exekúciu na celý jeho majetok do výšky vzniknutej pohľadávky alebo jej zostatku a príslušenstva. Zároveň sa povinný zaviazal uhradiť všetky náklady súvisiace so spísaním notárskej zápisnice a to notársky poplatok a trovy právneho zastúpenia pri tomto úkone a iné. Takéto podmieňovanie poskytovania spotrebiteľského úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. Tomáša Kušníra súčasne s poverením na spísanie notárskej zápisnice, ako exekučného titulu, je treba považovať za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere, aj keď demonštratívny výpočet neprijateľných podmienok § 53 ods. 3 OZ takúto podmienku výslovne nespomína. Napriek uvedeným skutočnostiam v notárskej zápisnici splnomocnený zástupca uznal právny nárok povinného vo výške 977 eur (29.433,- Sk) . Splnomocnený zástupca v rozpore s právnou úpravou uvedenou v Občianskom zákonníku a v zákone o spotrebiteľských úveroch uznával v mene povinného sumy, ktoré v notárskej zápisnici neboli presne vyčíslené, iba zosumarizované a navyše sa zaväzoval na úroky z omeškania v neprípustnej výške, konal teda v rozpore s dobrými mravmi tak, ako to vyplýva z ustanovenia § 3 ods. 1 OZ. Preto je právny úkon - vyhlásenie advokáta pred notárom - urobený Mgr. Tomášom Kušnírom, ako splnomocnencom povinného neplatný v zmysle § 39 OZ, nakoľko odporuje zákonu a prieči sa dobrým mravom. Notárska zápisnica ako formálne vykonateľný exekučný titul existuje, ale nie je materiálne vykonateľným exekučným titulom, keďže bola spísaná o absolútne neplatnom právnom úkone. Na základe uvedeného súd dospel k záveru že nie je možné vyhovieť návrhu na zmenu exekútora, keďže samotný exekučný titul trpí vadami, ktoré bránia pokračovaniu v exekúcii. O trovách exekúcie rozhodol súd v zmysle ustanovenia § 203 ods. 1 Exekučného poriadku tak, že uložil oprávnenému povinnosť nahradiť poverenému exekútorovi trovy exekúcie vo výške 22,84 eur, nakoľko ten podal návrh na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu, ktorý trpí takými právnymi vadami, že v exekúcii nie je možné pokračovať.

Uznesenie bolo vydané vyšším súdny úradníkom.

Proti uzneseniu súdu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Oprávnený namietal, že súd prvého stupňa v danom prípade posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol, a to udelením poverenia súdnemu exekútorovi na vykonanie exekúcie. Dikcia zákona obsiahnutá v ustanovení § 44 ods. 2 Exekučného poriadku stanovuje súdu povinnosť preskúmať žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. Poveriť exekútora vykonaním exekúcie môže súd iba v prípade, že nezistí žiaden rozpor žiadosti o udelenie poverenia a ostatných preskúmavaných listín. Tak notár pri spisovaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu, ako ani súdny exekútor či súd prvého stupňa nezistili rozpor exekučného titulu so zákonom a vo veci bolo súdnemu exekútorovi udelené poverenie na vykonanie exekúcie. Oprávnený tiež uviedol, že plnomocenstvo udelené povinným Mgr. Tomášovi Kušnírovi na spísanie predmetnej notárskej zápisnice bolo v súlade s ust. § 22 a § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka a tento mal právo v zmysle ust. § 24 Občianskeho zákonníka splnomocniť inú osobu, aby za neho konala v rozsahu splnomocnenia. Navyše povinný mal možnosť kedykoľvek toto plnomocenstvo v zmysle ustanovenia § 33b Občianskeho zákonníka odvolať, čo však neurobil. Poukázal tiež na skutočnosť, že udelením plnomocenstva sa povinný ako dlžník nevzdal svojich práv na uznanie záväzku, iba rozšíril možnosť uznania záväzku za

jeho osobu aj na osobu splnomocniteľa, v danom prípade advokáta. Záverom poukázal na skutočnosť, že zastavením exekúcie pre nespôsobilosť exekučného titulu nastane situácia, keď sa oprávnený nebude môcť domáhať vydania iného exekučného titulu, nakoľko vymáhaná pohľadávka sa premlčí. Na základe uvedeného má za to, že predmetná exekúcia bola vykonaná v súlade s platnými právnymi predpismi a preto žiada, aby súd vyhovel jeho návrhu na zmenu súdneho exekútora. Nestotožnil sa ani s priznanými trovami súdneho exekútora.

Povinný a súdny exekútor zostali v odvolacom konaní nečinní.

Zákonný sudca podanému odvolaniu nevyhovel postupom podľa § 374 ods.4 Občianskeho súdneho poriadku a vec postúpil odvolaciemu súdu.

Krajský súd v Košiciach (ďalej len "odvolací súd") príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 10 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, ďalej len "O.s.p.") , vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 204 ods. 1 "O.s.p.") , preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ustanovení § 212 O.s.p., bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného n i e j e dôvodné.

Predmetom odvolacieho konania je posúdenie otázky, či notárska zápisnica, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, je spôsobilým exekučným titulom na vykonanie exekúcie.

Odvolací súd z predloženého spisu zistil, že oprávnený a povinný uzavreli dňa 07.03.2005 Zmluvu o úvere č. XXXXXXX, na základe ktorej oprávnený poskytol povinnému úver vo výške 20.000,-Sk (663,87 eur) , ktorý sa povinný zaviazal vrátiť spolu s poplatkom za jeho poskytnutie vo výške 5.200,-Sk (172,60 eur) , t. j. spolu 836,47 eur. Súčasťou tejto zmluvy bolo aj splnomocnenie, ktorým povinný splnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, t. j. aby v jeho mene uznal záväzok z tohto úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom. Na základe tohto splnomocnenia Mgr. Tomáš Kušnír zastúpený Mgr. Brunom Žlnayom uznal za povinného záväzok z tohto úveru vo výške 977,00 eur pred notárom JUDr. Ondrejom Ďuriačom, o čom bola spísaná notárska zápisnica č. N 3774/2005, NZ 34353/2005, NCRLs33866/2005 zo dňa 24.07.2005, a súhlasil, aby sa táto notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom.

Podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku, možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Citované zákonné ustanovenie určuje náležitosti notárskej zápisnice (okrem tých, ktoré musí mať podľa Notárskeho poriadku) , aby bola exekučným titulom. Predovšetkým musí notárska zápisnica obsahovať právny záväzok. Ďalej má obsahovať označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod, predmet (plnenie, ktoré má povinný poskytnúť, teda suma, ktorú je dlžný oprávnenému) , čas plnenia, a aby bola exekučným titulom, musí obsahovať aj vyhlásenie povinnej osoby, že súhlasí s jej vykonateľnosťou.

Pre platnosť notárskej zápisnice, v ktorej dlžník (povinný) uznal svoj dlh voči veriteľovi a súhlasil s jej vykonateľnosťou, je preto nevyhnutná účasť dlžníka pri spisovaní tejto notárskej zápisnice ako exekučného titulu, a to buď osobne alebo prostredníctvom riadne splnomocneného zástupcu. V uvedenom prípade povinného ako dlžníka pri spisovaní predmetnej notárskej zápisnice zastupoval advokát Mgr. Tomáš Kušnír oprávnený konať za povinného na základe plnomocenstva, ktoré mu povinný udelil v Zmluve o úvere zo dňa 07.03.2005.

Podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka, zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Podľa § 23 Občianskeho zákonníka, zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Z predloženej Zmluvy o úvere vyplýva, že plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu sa nachádzalo už na predtlači Zmluvy o úvere a teda povinný ak chcel, aby mu bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver, podpísal Zmluvu o úvere, ktorá obsahovala aj splnomocnenie pre Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Odvolací súd sa stotožňuje s názorom súdu prvého stupňa, že takéto podmieňovanie poskytovania úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu je treba považovať za neprijateľnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá je v zmysle ust. § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka absolútne neplatná.

Odhliadnuc od vyššie uvedeného, splnomocnenie udelené povinným advokátovi Mgr. Tomášovi Kušnírovi priamo v Zmluve o úvere v deň podpisu zmluvy nie je platným právnym úkonom povinného a Mgr. Tomáš Kušnír nemohol pred notárom platne a v mene povinného vyhlásiť uznanie záväzku z úverovej zmluvy a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice aj z iného dôvodu, a to pre rozpor záujmov zástupcu a zastúpeného podľa § 22 ods. 2 OZ. Rozpor je daný tým, že advokát, ktorý mal povinného pri uznaní dlhu a spísaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu zastupovať, bol určený priamo v Zmluve o úvere veriteľom - oprávneným, a povinný nemal možnosť ovplyvniť výber právneho zástupcu a dopredu súhlasil so spísaním notárskej zápisnice. Teda povinný si nemohol dobrovoľne vybrať právneho zástupcu. Tieto okolnosti vyvolávajú dôvodné pochybnosti, či zástupca, ktorého si povinný (dlžník) ani sám nezvolil, ale vybral mu ho oprávnený ako veriteľ, bude náležite hájiť záujmy práve svojho klienta. Takéto plnomocenstvo uzavreté bez slobodnej vôle povinného je v rozpore so zákonom, a pre konflikt záujmov sa prieči dobrým mravom a preto sú právne úkony, ktoré takto splnomocnený zástupca v mene zastúpeného urobil podľa § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatné.

Záver o platnosti zmluvy o plnomocenstve je potrebné vyhodnotiť aj vzhľadom na ďalšiu okolnosť, ktorá vyplýva z obsahu Zmluvy o úvere, ktorej súčasťou je aj splnomocnenie. Zo zmluvy je zrejmé, že táto bola uzavretá medzi dvomi zmluvnými stranami, a to spoločnosťou POHOTOVOSŤ, s.r.o. ako veriteľom a povinným ako dlžníkom a je teda zrejmé, že pokiaľ povinný podpísal uvedenú písomnú zmluvu, prejavil tým vôľu uzavrieť tento právny vzťah, teda Zmluvu o úvere. Tento vzťah je čo do obsahu, ale aj jeho účastníkov odlišný od vzťahu založeného dohodou o plnomocenstve.

Z citovaného ust. § 23 Občianskeho zákonníka vyplýva, že zastúpenie na základe dohody o plnomocenstve predpokladá dvojstranný právny úkon, teda dohodu medzi dvomi subjektmi, a to medzi splnomocniteľom na jednej strane a splnomocnencom na strane druhej. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká, musí teda obsahovať všetky náležitosti dvojstranného právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Pokiaľ má mať takáto dohoda písomnú formu, predpokladá sa prejav oboch zmluvných strán potvrdený podpisom týchto subjektov.

Splnomocnenie, ktoré sa nachádza na tlačive Zmluvy o úvere, je podpísané len zo strany splnomocnenca, pričom podpis povinného na Zmluve o úvere nemožno považovať za podpis na samotnom splnomocnení. Zmluva o úvere je totiž osobitným dvojstranným právnym úkonom, na základe ktorého vznikol osobitný právny vzťah medzi inými subjektmi, a to medzi spoločnosťou Pohotovosť, s.r.o. ako veriteľom na strane jednej a povinným na strane druhej. Účastníci tohto právneho vzťahu nie sú teda totožní s účastníkmi právneho vzťahu vzniknutého na základe dohody o plnomocenstve, v ktorej má byť ako účastník konania splnomocnenec Mgr. Tomáš Kušnír. Podpis účastníkov na Zmluve o úvere je potvrdením prejavu vôle účastníkov tejto zmluvy vo vzťahu k tomuto právnemu úkonu.

V Zmluve o úvere teda chýba nepochybný relevantný prejav vôle povinného splnomocniť advokáta Mgr. Tomáša Kušníra na vykonanie vyhlásenia v jeho mene. Ak nedošlo k riadnemu splnomocneniu Mgr. Tomáša Kušníra na vykonávanie úkonov v mene povinného, nemohol tento ďalej splnomocniť svojho advokátskeho koncipienta na spísanie zápisnice o uznaní dlhu a súhlase s vykonateľnosťou za povinného. Predmetná notárska zápisnica, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, tak neobsahuje prejav vôle povinného o uznaní dlhu a súhlase s vykonateľnosťou a preto nemôže byť exekučným titulom voči tejto osobe. Už samotná táto skutočnosť predstavuje vadu exekučného titulu, ktorá bráni vykonaniu exekúcie na jeho základe. Preskúmavanie ďalších odvolacích dôvodov oprávneného smerujúcich proti výroku o zastavení exekúcie je preto v odvolacom konaní nadbytočné.

K námietke oprávneného týkajúcej sa opätovného preskúmania podmienok exekučného konania odvolací súd dodáva, že prihliadať na splnenie podmienok konania je úlohou súdu v každom štádiu konania, a to aj z úradnej moci. V prípade, ak súdu prvého stupňa bol v priebehu exekúcie predložený návrh na zmenu súdneho exekútora a súd pri rozhodovaní o tomto návrhu zistil, že vymáhaný nárok je v rozpore so zákonom a exekúcia nezákonná, v zmysle ust. § 58 ods. 1 Exekučného poriadku bol oprávnený exekúciu zastaviť aj bez návrhu. Nedostatok spôsobilosti notárskej zápisnice byť exekučným titulom je tak závažným nedostatkom podmienky exekučného konania, ktorý nemožno odstrániť a pre ktorý musí byť konanie zastavené. Skutočnosť, že v konečnom dôsledku nastane stav, že po zastavení exekúcie dôjde k premlčaniu vymáhaného nároku oprávneného, je v tomto kontexte irelevantná.

Na základe uvedeného odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil, pretože predmetná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom.

Vecne správne rozhodol súd prvého stupňa aj o trovách exekúcie, ak zaviazal oprávneného na náhradu trov súdneho exekútora, keďže oprávnený zavinil zastavenie exekúcie tým, že navrhol vykonať exekúciu na základe nespôsobilého exekučného titulu. Trovy súdneho exekútora boli súdom prvého stupňa priznané v súlade s vyhláškou MS SR č. 288/1995 Z. z. a boli vyčíslené v správnej výške. Preto odvolací súd uznesenie potvrdil aj vo výroku o trovách exekúcie.

Pokiaľ oprávnený podal odvolanie aj proti výroku, ktorým súd zamietol návrh na zmenu súdneho exekútora, podaním tohto odvolania došlo k zrušeniu tohto výroku v zmysle ust. § 374 ods. 4 O.s.p. a o tomto návrhu mal opätovne rozhodnúť sudca súdu prvého stupňa.

Zákonný sudca uznesením Okresného súdu Rožňava zo dňa 3. novembra 2011 č. k. 12Er/1339/2005-29 o odvolaní oprávneného proti výroku o zamietnutí zmeny exekútora rozhodol tak, že zamietol návrh na zmenu exekútora.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 2 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože oprávnený nemal v tomto konaní úspech a ostatným účastníkom preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.