KSKE 15 CoE 59/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 15 CoE 59/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/59/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610204650 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610204650.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej E. L., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom R. X. Y., V. X. H. XX/XX, proti povinnej U. P., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom R. X. Y., Č. Č.. X/XX, v konaní o vymoženie 1.268,87 Eur, o odvolaní povinnej proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 14.02.2012, č. k. 4Er/223/10-135, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením návrh povinnej na zastavenie exekúcie zamietol.

V odôvodnení uviedol, že dňa 06.02.2012 povinná predložila súdu návrh na zastavenie exekúcie, v ktorom uviedla, že vykonanie exekúcie je neúčinné a neplatné, pretože v zmysle ustanovenia § 164 O.s.p súdy vo veciach nevydali opravné uznesenia. Neustále opakujúce pochybenia súdov odmieta a napáda. Počas celého konania vo veci 7C/149/2003, ako aj konania 4Er/223/2010 je súdnou mocou, súdom a sudkyňami poškodzovaná a diskriminovaná. Opätovne poukázala na skutočnosť, že súd jej návrh na povolenie obnovy konania vedeného pod č. 7C/149/2003 zamietol. Súd na základe návrhu zistil, že povinná neuviedla žiadne skutočnosti, ktoré by spôsobili neprípustnosť exekúcie, pričom zdôraznil, že exekúcia je vedená na základe právoplatného a vykonateľného exekučného titulu, t. j. rozsudku č. 7C/149/2003-145 zo dňa 29. marca 2007 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č. k.: 6Co 197/2008-209 zo dňa 03. novembra 2009. Vzhľadom na uvedené skutočnosti súd návrh na zastavenie exekúcie zamietol.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie povinná a žiadala, aby odvolací súd v zmysle § 58 zákona č. 233/1995 Z. z. exekúciu zastavil a vyhlásil exekúciu za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať. Exekúciu pod zn. EX 257/2010 považuje za právne a dôkazne neúčinnú v znení, texte a obsahu exekúcie nie je právne dôvodná, je porušením zákona v neprospech povinnej, zapríčinené zavádzaním súdu/súdov oprávnenou, je nevymáhateľná. Je poškodzovaním povinnej, pretože v konaní veci 7C/149/2003-145 s rozhodnutím a výrokoch v odôvodnení Okresného súdu Spišská Nová Ves a pochybením v rozhodnutí a výrokoch s odôvodnením v spojení 6Co 197/2008-209, je v znení rozsudkov právne a dôkazne neprípustná. Ďalej uviedla, že napadá exekučný titul v celom rozsahu, istine ako aj v úrokovej časti a exekučných poplatkoch, pretože je to pochybením rozsudku 7C/149/2003-145. V celom rozsahu napadá uznesenie súdu prvého stupňa, nakoľko konajúca sudkyňa nesprávnym a neúplným zistením vecí a skutočností neustále porušuje zákon v jej neprospech. Ďalej uvádza, že súd prvého stupňa neustále ignoruje jej návrhy s predložením relevantných dôkazov, pretože sú tu dôkazy, ktoré svedčia v jej prospech. V doplnení odvolania zo dňa

20. apríla 2012 sa domáha úplného zastavenia exekúcie v zmysle § 57 a § 58 zákona č. 233/1995 Z. z., pretože je tu porušený zákon v jej neprospech. Tvrdí, že súdna exekútorka sa neustále dopúšťa pochybení, nezrovnalostí, čím ju ako povinnú neustále poškodzuje. Odo dňa vydania neoprávneného poverenia na výkon exekúcie na návrh oprávnenej okresný súd na jej námietky a dôkazy nereagoval, pričom ignoroval všetky podané a predložené dôkazy, podané sťažnosti a týmto spôsobom povinú neustále poškodzoval. Z uvedených dôvodov sa domáha zastavenia exekúcie vo veci EX 257/2010, ktorú považuje za právne a dôkazne nevymáhateľnú, rozpornú a zavádzajúcu.

Oprávnená a súdny exekútor ostali v odvolacom konaní nečinní.

Krajský súd v Košiciach (ďalej len "odvolací súd") príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 10 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, ďalej len "O.s.p.") , vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 204 ods. 1 "O.s.p.") , preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ustanovení § 212 O.s.p., bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie povinnej n i e j e dôvodné.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p. odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, na doplnenie jeho odôvodnenia a k odvolaniu povinnej uvádza nasledovné:

Predmetom odvolacieho konania bolo posúdenie dôvodnosti návrhu povinnej na zastavenie konania. Zastavením exekúcie rozumieme procesný úkon (uznesenie) exekučného súdu smerujúci k trvalému upusteniu od vykonávania exekúcie vydaný po zistení neprípustnosti exekúcie, ktorá nastala v dôsledku zákonom predvídaných hmotnoprávnych aj procesnoprávnych skutočností zásadne po vydaní exekučného titulu, výnimočne aj pred jeho vydaním. Dôvody na zastavenie exekúcie zákon upravuje v ustanovení § 57 Exekučného poriadku. Odvolací súd po preskúmaní obsahu odvolania povinnej dospel k záveru, že povinná v podanom odvolaní neuviedla žiaden právne relevantný dôvod, pre ktorý by odvolací súd mohol považovať uznesenie súdu prvého stupňa za nesprávne. Povinná tak v návrhu na zastavenie exekúcie zo dňa 01. februára 2012, ako aj v podanom odvolaní opakovane konštatuje porušenie zákona zo strany konajúceho súdu ako aj súdneho exekútora, avšak ďalej v texte nešpecifikuje v akých skutočnostiach táto nezákonnosť a nesprávnosť spočíva.

Odvolací súd k veci poznamenáva, že predmetná exekúcia je vedená na základe exekučného titulu, ktorým je právoplatný a vykonateľný rozsudok Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 29. marca 2007 č. k.: 7C/149/2003-145 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č. k.: 6Co 197/2008-209 zo dňa 03. novembra 2009. Odvolací súd rovnako ako súd prvého stupňa na základe návrhu povinnej na zastavenie exekúcie ako aj podaného odvolania nezistil žiadne relevantné skutočnosti, ktoré by spôsobili neprípustnosť exekúcie a jej následné zastavenie. Preto odvolací súd s poukazom na ustanovenia § 212 ods. 1 O.s.p. konštatuje, že vzhľadom na skutočnosť, že povinná neuviedla v podanom odvolaní žiaden dôvod, ktorý by mohol zapríčiniť zmenu napadnutého uznesenia prvého stupňa rozhodol tak, ako je to uvedené v enunciáte tohto uznesenia.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd podľa § 219 O.s.p. uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil ako vecne správne.

V odvolacom konaní bola povinná neúspešná, preto podľa § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p. jej nevzniklo právo na náhradu trov odvolacieho konania a oprávnenej takéto trovy nevznikli. Preto odvolací súd rozhodol tak, že účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

Odvolací súd ďalej dodáva, že sťažnosť povinnej zo dňa 22. februára 2012 označenú ako "Sťažnosť proti: Krajský súd Košice konanie rozsudkom veci 7C/149/2003-2007-145 v konaní veci č. 6Co 197/2008-209", ktorú podala povinná v priebehu odvolacieho konania, bola v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy odstúpená na ďalšie konanie.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 01. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.