KSKE 16 CoE 118/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 16 CoE 118/2012

KS v Košiciach, dátum 26.10.2012, sp.zn. KSKE 16 CoE 118/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 16CoE/118/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210212162 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210212162.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: v I. rade mal. S. H., Q.. XX.XX.XXXX, XXX XX X. Č.. XX, v II. rade mal. J. H., Q.. XX.XX.XXXX, XXX XX X. Č..XX, zast. matkou J. S., XXX XX X. Č..XX, proti povinnému: J. H., Q.. X.X.XXXX, Q.. K. XX, XXX XX X., o vymoženie uloženej povinnosti mal. S. H., Q.. XX.XX.XXXX dlžné výživné za obdobie od 1.10.2009 do 31.1.2010 vo výške 200€, za obdobie od 1.2.2010 do 30.4.2010 dlžné výživné vo výške 150€ a od 1.5.2010 bežné výživné vo výške 50,00€ mesačne do budúcna; zaplatiť maloletej J. H., Q.. XX.XX.XXXX dlžné výživné za obdobie od 1.10.2009 do 31.1.2010 vo výške 160€, za obdobie od 1.2.2010 do 30.4.2010 dlžné výživné vo výške 120€ a od 1.5.2010 bežné výživné vo výške 40,00€ mesačne do budúcna ,v konaní vedenom súdnym exekútorom JUDr. Štefanom Barilikom, pod sp. zn. EX 65/2010, o odvolaní matky oprávnených v I., II. rade proti uzneseniu Okresného súdu Košice II., sp. zn. 49Er 1476/2010 zo dňa 26.1.2012 takto

r o z h o d o l :

Odmieta odvolanie matky oprávnenej v I. a II. rade.

Odvolateľovi sa nepriznáva náhrada trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zastavil exekúciu a zaviazal oprávnenú nahradiť trovy exekúcie súdnemu exekútorovi vo výške 39,83 €.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podala odvolanie matka oprávnenej v I. a II. rade.

Odvolací súd skôr, než pristúpil k vecnému preskúmaniu napadnutého uznesenia, zaoberal sa otázkou včasnosti podaného odvolania a dospel k záveru, že odvolanie matky oprávnenej v I. a II. rade bolo podané oneskorene.

Podľa ust. § 204 ods. 1 prvej vety O.s.p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Podľa ust. § 218 ods. 1 písm. a/ O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Podľa § 57 ods. 1, 2, 3 O.s.p., do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je

posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.

Z obsahu spisu vyplýva, že napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa bolo oprávnenou prevzaté dňa 16.2.2012. Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje (§ 204 ods. 1 veta prvá O.S.p.) . Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, kedy došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty (§ 57 ods. 1 O.s.p.) . Zákonná 15-dňová lehota na podanie odvolania preto začala plynúť dňa 17.2.2012 a posledným dňom 15-dňovej lehoty bol pracovný deň (piatok) 2.3.2012. Najneskôr v tento deň bolo potrebné urobiť úkon - teda podať odvolanie - na súde alebo podanie odovzdať orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť (§ 57 ods. 3 O. s. p.) .

Odvolanie proti uzneseniu bolo podané cestou pošty dňa 28.5.2012, teda po uplynutí zákonnej lehoty, preto nebolo možné napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa v odvolacom konaní meritórne preskúmať.

Z uvedeného dôvodu odvolací súd podľa § 218 ods. 1 písm. a/ O.s.p. odvolanie matky oprávnenej v I. a II. rade odmietol ako neskoro podané.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 224 ods.1, § 142 ods.1 O.s.p., odvolateľovi nevznikli žiadne trovy a v odvolacom konaní nebol úspešný, preto odvolací súd náhradu odvolacích trov nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.