KSKE 16 CoE 119/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 16 CoE 119/2011

KS v Košiciach, dátum 13.03.2012, sp.zn. KSKE 16 CoE 119/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 16CoE/119/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611204015 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611204015.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného F. A., Q.. J.. H.., so sídlom O. Č.. XXX, zastúpeného JUDr. Pavlom Konečným, advokátom, AK so sídlom v Banskej Bystrici, Hurbanova č. 14A, proti povinnej O. Š., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom U., Š. Č.. XX, pre vymoženie pohľadávky vo výške 243,61-eur s príslušenstvom, v konaní o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 22. 06. 2011 č. k.: 10 Er/159/2011-38 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie povinnej zo dňa 19. 10. 2011.

Povinnej u k l a d á povinnosť zaplatiť advokátovi oprávneného JUDr. Pavlovi Konečnému trovy právneho zastupovania v exekučnom konaní vo výške 22,35 eur.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol námietky povinnej proti exekúcii.

V odôvodnení uviedol, že súdny exekútor dňa 24. 03. 2011 doručil súdu žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie pre vymoženie pohľadávky vo výške 243,61 eur s príslušenstvom. Spolu so žiadosťou bol súdu doručený aj návrh oprávneného na vykonanie exekúcie na základe rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves sp. zn. 10 Cb 87/2006 zo dňa 19. 02. 2007. Na základe uvedeného bolo dňa 28. 03. 2011 vydané poverenie na vykonanie exekúcie pre vymoženie 243,61 eur, trov konania 157,24 eur, trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní 44,70 eur, poplatku za vydanie poverenia 16,50 eur a trov exekúcie.

Dňa 06. 05. 2011 boli súdnym exekútorom predložené námietky povinnej proti exekúcii, v ktorých namietala rozdielnosť súm uvádzaných v upovedomení o začatí exekúcie.

Následne Okresný súd Spišská Nová Ves uznesením zo dňa 22. 06. 2011 č. k.: 10Er 159/2011-38 námietky povinnej proti exekúcii zamietol s tým, že mal v konaní za preukázané, že rozsudkom Okresného súdu Spišská Nová Ves sp. zn. č. 10 Cb/87/2006 zo dňa 09. 12. 2007 bolo povinnej uložené zaplatiť oprávnenému sumu 14.280,-- Sk s 13 % úrokmi z omeškania odo dňa 16. 02. 2003 do zaplatenia a trovy konania 4.737,-- Sk. Uvedené námietky povinnej teda nemali vplyv na priebeh exekúcie, keďže suma uvedená v upovedomení je totožná s vymáhanou sumou a preto súd rozhodol o zamietnutí námietok povinnej proti exekúcii.

Proti predmetnému uzneseniu súdu prvého stupňa podala v zákonnej lehote odvolanie povinná. V ňom žiadala o opätovné posúdenie námietok proti exekúcii z dôvodu, že je presvedčená, že zo strany súdu nedošlo k správnemu posúdeniu dôkazových materiálov. Ďalej požiadala o zastavenie exekučného

konania, pretože jej po úhradách exekútorovi, ktoré mu pravidelne platí a po úhrade za bývanie ostáva na živobytie mesačne približne 40,-- eur

K predmetnému odvolaniu povinnej sa dňa 05. 11. 2011 vyjadril právny zástupca oprávneného. Uviedol, že odvolanie povinnej, ktoré mu bolo súdom predložené, evidentne smeruje proti uzneseniu súdu prvého stupňa, a to aj napriek tomu, že proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, o čom bola povinná riadne poučená. V tejto súvislosti poukázal na ust. § 202 ods. 2 a § 218 ods. 1 O. s. p., ako aj na ust. § 50 ods. 1 a 4 exekučného poriadku, z ktorých vyplýva, že odvolanie nie je prípustné proti uzneseniu v exekučnom konaní, ak Exekučný poriadok neustanoví inak. Výnimkou je napr. ust. § 50 ods. 4 Exekučného poriadku, ktorý pripúšťa odvolanie proti uzneseniu, ktorým súd námietkam povinného vyhovel. Odvolanie však v takomto prípade podáva oprávnený. V prejednávanej exekučnej veci však ide o opačnú situáciu, keďže exekučný súd námietky povinnej zamietol ako nedôvodné. Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie, keďže Exekučný poriadok ako osobitný zákon neustanovil v tomto prípade výnimku z ustanovenia § 202 ods. 2 O. s. p. tak, ako je to napríklad v ustanovení § 50 ods. 4 Exekučného poriadku. Vzhľadom na skutočnosť, že povinná podala odvolanie voči rozhodnutiu, proti ktorému odvolanie nie je prípustné, zástupca oprávneného požiadal, aby súd toto odvolanie v zmysle § 218 O. s. p. odmietol. Zároveň si tento uplatnil trovy konania v exekučnom konaní vo výške 22,35 eur.

Odvolací súd prejednal odvolanie povinnej v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O. s. p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p., pretože odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Podľa § 50 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov povinný môže vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule. Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne. Ak po podaní námietok exekútor upustil od vykonania exekúcie (§ 46) , o námietkach netreba rozhodnúť.

Podľa § 50 ods. 4 zákona proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, je prípustné odvolanie.

Podľa § 202 ods. 2 O. s. p. odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak, a ani proti uzneseniu v konaní o vymáhanie súdnych pohľadávok podľa osobitného zákona.

Podľa § 218 ods. 1 písm. c/ O. s. p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné;

Odvolací súd konštatuje, že proti uzneseniu súdu o nevyhovení námietkam nie je prípustné odvolanie, keďže Exekučný poriadok ako osobitný zákon neustanovil v tomto prípade výnimku z ustanovenia § 202 ods. 2 O. s. p., vzhľadom na ktorú skutočnosť, odvolací súd odvolanie povinnej proti uzneseniu súdu prvého stupňa o nevyhovení námietkam povinnej v zmysle § 218 ods. 1 písm. c/ O. s. p. odmietol.

Právnemu zástupcovi oprávneného s poukazom na vyššie uvedené a v súlade s prísl. ust. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, súd priznal trovy právneho zastupovania, pozostávajúce z 1 úkonu právnej služby zo sumy 400,85 eur (hodnota sporu) , krátené na polovicu + 1 x režijný paušál, t. j. v celkovej sume 22,35 eur, ktorú povinnosť zaplatiť uložil povinnej podľa § 142 ods. 1 O. s. p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.