KSKE 16 CoE 18/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 16CoE/18/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011898948 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011898948.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: Fakultná nemocnica s poliklinikou, Trieda SNP 1, 040 11 Košice - Západ, IČO: proti povinnému: FINAL trade, s.r.o. Humenská 10, 040 11 Košice, IČO: 36 184 250 o vymoženie sumy 6.358,86 eur s príslušenstvom, vedenej u súdneho exekútora JUDr. Jána Borovského, Kováčska 32, 040 01 Košice pod sp. zn. Ex/76/2003, o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Okresného súdu Košice II. č.k. 34Er/352/2003 zo dňa 18.3.2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením zo dňa 18.3.2011 exekúciu vyhlásil za neprípustnú, exekúciu zastavil a náhradu trov exekúcie súdnemu exekútorovi nepriznal.

V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že povinný bol dňa 15.11.2008 ex offo vymazaný uznesením Okresného súdu Košice I. o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku podľa § 68 ods. 3 písm. d/ zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len "Ob. z.") . Na základe toho súd exekúciu vedenú proti povinnému vyhlásil za neprípustnú a podľa § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku zastavil, pretože povinný výmazom z obchodného registra dňom 15.11.2008 stratil spôsobilosť byť účastníkom konania podľa § 19 O.s.p., čo je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania.

V súvislosti s uplatneným nárokom exekútora na úhradu trov exekúcie súd prvého stupňa poukázal na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. IV. ÚS 297/2010-11 zo dňa 31.8.2010, v zmysle ktorého riziko, ktoré súdny exekútor nesie, je odôvodnené a do značnej miery kompenzované jeho v podstate monopolným postavením pri výkone exekúcie, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje tým, že výkon exekúcie je zverený výlučne súdnym exekútorom. V danom kontexte súd prvého stupňa upriamil pozornosť aj na rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci P. J. T. proti Belgicku, podľa ktorého riziko spojené s výkonom určitej profesie, kam spadá aj riziko neuhradenia odmeny za odvedenú prácu, je na druhej strane vyvážené výhodami súvisiacimi s výkonom tejto profesie.

Prvostupňový súd poukázal na to, že vzhľadom na výmaz povinného z obchodného registra, nemohol súd pri rozhodovaní o trovách exekúcie postupovať podľa § 197 ods. 1 Exekučného poriadku, resp. podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, preto rozhodol tak, že súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie nepriznal.

Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie súdny exekútor. V odvolaní poukázal na to, že okresný súd vychádzal pri rozhodovaní z nesprávnych skutkových zistení, ak zavinenie oprávneného spájal len s okolnosťami výmazu povinného z obchodného registra, t.j. s následkom a nie aj s príčinami, ktoré viedli k výmazu spoločnosti z obchodného registra, nakoľko pohľadávka oprávneného bola nevymožiteľná už v čase podania návrhu na výkon exekúcie z dôvodu, že subjekt povinného fakticky neexistoval, nevykonával žiadnu činnosť a nevlastnil žiaden majetok. Z uvedeného dôvodu mal súd rozhodnúť vo veci týkajúcej sa trov exekúcie podľa § 203 ods. 2 Ex. por. Navrhol preto súdu zmeniť výrok o trovách exekúcie a zaviazať oprávneného k náhrade trov exekúcie.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie súdneho exekútora v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p. vo veci samej, na prejednanie ktorej je potrebné nariadiť odvolacie pojednávania, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Napadnuté uznesenie vydal vyšší súdny úradník, odvolaciemu súdu ho predložil sudca prvého stupňa s tým, že mu nemieni celkom vyhovieť podľa § 374 ods. 4 O.s.p., preto odvolanie prejednal odvolací súd.

Uznesenie vo výroku o zastavení exekúcie nebolo odvolaním napadnuté, teda nadobudlo právoplatnosť (§ 206 ods. 3 O.s.p.) , preto nebolo v odvolacom konaní preskúmavané.

Odvolací súd sa zhoduje aj s odôvodnením napadnutého uznesenia a preto sa v súlade s ust. § 219 ods. 2 O.s.p. obmedzuje na konštatovanie ich správnosti a na ich doplnenie považuje za potrebné dodať nasledovné:

Platná procesná právna úprava v rámci úpravy postupu súdu v občianskom súdnom konaní (§ 1 O.s.p.) ustanovuje aj zisťovanie skutkového stavu veci, ktoré má zabezpečiť súdu podklady, z ktorých má pri vydaní rozhodnutia vychádzať. Všeobecná právna úprava zisťovania skutkového stavu je obsiahnutá v druhej hlave tretej časti O.s.p., v zmysle ktorej súd musí vo svojom rozhodnutí vychádzať zo skutkového stavu, ktorý zodpovedá dokázaným tvrdeniam účastníkov konania, skutočnostiam, ktoré nie sú medzi účastníkmi sporné a súd o nich, alebo o ich pravdivosti nemá dôvodné a závažné pochybnosti, skutočnostiam ktoré nie je nutné dokazovať (§ 121 O.s.p.) a skutočnostiam, vyplývajúcim z právnych alebo skutkových domnienok, ako aj právnych fikcií.

Odvolací súd z predloženého spisu zistil, že oprávnený doručil súdnemu exekútorovi návrh na vykonanie exekúcie dňa 5.3.2003 a v tento deň sa začalo exekučné konanie (§ 36 ods. 2 Exekučného poriadku) . Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 10351/V došlo k výmazu povinného z obchodného registra dňa 15.11.2008. Teda k zrušeniu povinného ako právnickej osoby a subjektu práva došlo po viac ako piatich rokov od začatia exekučného konania.

V zmysle § 200 ods. 1 Exekučného poriadku trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie (§ 196) . Oprávnený a exekútor majú nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku.

V zmysle § 200 ods. 2 Exekučného poriadku ak súd rozhodne o zastavení exekúcie, rozhodne aj o tom, kto a v akej výške platí trovy exekúcie.

V zmysle § 203 ods. 1 Exekučného poriadku ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.

V zmysle § 203 ods. 2 Exekučného poriadku ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený.

Zavinením oprávneného sa rozumie také porušenie predpisov zo strany oprávneného, ktoré má za následok buď neodôvodnený vznik trov exekúcie alebo také jeho konanie, ktoré by spôsobilo zastavenie exekúcie.

Vzhľadom na uvedené oprávnený zastavenie exekúcie nezavinil, túto skutočnosť nemohol predvídať tak, ako to predpokladá § 203 ods. 1 Exekučného poriadku. Na náhradu trov exekúcie ho nemožno zaviazať ani podľa ods. 2 citovaného ustanovenia, nakoľko dôvodom pre zastavenie exekúcie nebola nemajetnosť povinného, ale skutočnosť, že povinný zanikol bez právneho nástupcu.

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti bol správny názor súdu prvého stupňa, ak pri rozhodovaní o náhrade trov exekúcie vzal do úvahy aj tieto skutočnosti, na základe čoho dostatočne zistil skutkový stav veci, čo viedlo k správnemu právnemu posúdeniu veci.

Odvolací súd preto v zmysle § 219 ods. 2 O.s.p. potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne.

Vzhľadom na to, že odvolateľ zomrel dňa 8.6.2011, do jeho práv vstupuje JUDr. Lenka Borovská, Kováčska 32, Košice.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.