KSKE 16 CoE 3/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 16CoE/3/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7805206643 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7805206643.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova č. 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, zast. JUDr. Martinom Máčajom, advokátom, Pribinova č. 25, Bratislava, proti povinnej F. Č., O.. X.X.XXXX, V. O. Č.. XXX, Y., v konaní vedenom pred súdnym exekútorom JUDr. Ing. Karolom Mihalom, so sídlom Moyzesova č. 34, Košice pod sp. zn. EX 1808/05, o vymoženie 501,89 eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava č.k. 12Er/225/2005-17 zo dňa 28.2.2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa vo výrokoch o vyhlásení exekúcie za neprípustnú, o zastavení exekúcie a o trovách exekúcie.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením návrh na zmenu exekútora zamietol, exekúciu vyhlásil za neprípustnú, túto zastavil a zaviazal oprávneného zaplatiť exekútorovi JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi trovy exekúcie vo výške 86,65 eur v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že na návrh oprávneného na vykonanie exekúcie a exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica sp. zn. N 2369/2005, NZ 22743/2005, NCRLs22452/2005 spísaná dňa 22.0.2005 na notárskom úrade JUDr. Ondreja Ďuriača, poveril súd prvého stupňa vykonaním exekúcie vo veci súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala poverením č. 5808 004584 zo dňa 25.11.2005. V priebehu exekúcie oprávnený podal návrh na zmenu súdneho exekútora. V súvislosti s podaným návrhom súd prvého stupňa skúmal podmienky predmetného exekučného konania podľa § 103 a § 251 ods. 4 O.s.p. a § 41 ods. 1 a ods. 2 písm. c) Exekučného poriadku. Zistil, že spísania notárskej zápisnice, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, sa za povinnú zúčastnil Mgr. Tomáš Kušnír, a to na základe plnomocenstva obsiahnutého v Zmluve o úvere č. 7370016 zo dňa 29.06.2004. Túto posúdil ako zmluvu o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ďalej uviedol, že plnomocenstvo, ktoré povinná udelila Mgr. Tomášovi Kušnírovi, sa nachádzalo na predtlači zmluvy o úvere a teda povinná, ak chcela, aby jej bol poskytnutý spotrebiteľský úver, bola nútená podpísať aj plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice o uznaní dlhu a súhlase s vykonateľnosťou. Takéto podmieňovanie poskytnutia úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu považoval súd prvého stupňa za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere v zmysle § 53 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Navyše splnomocnený zástupca povinnej v rozpore s právnou úpravou uznal v jej mene sumy, ktoré v notárskej zápisnici neboli presne vyčíslené a zaväzoval na úroky z omeškania v neprípustnej výške. Keďže notárska zápisnica nebola spôsobilým exekučným titulom, súd prvého stupňa exekúciu vykonávanú na jej podklade zastavil podľa § 57 ods. 1 písm. g) Exekučného poriadku. Na náhradu trov exekúcie vo výške 86,65 eur zaviazal oprávneného, keďže tento podal návrh na vykonanie

exekúcie na základe exekučného titulu, ktorý trpí právnymi vadami. Trovy exekúcie pozostávajú z paušálnej odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 288/1995 Z.z. v sume 19,92 eur + 3,98 eur DPH (za úkony získanie poverenia na vykonanie exekúcie, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, zisťovanie zamestnávateľa povinnej cez sociálnu poisťovňu, zisťovanie majetku povinnej lustráciou na katastrálnom úrade, cez Dopravný inšpektorát OO PZ SR v Rožňave, zisťovanie účtov povinnej cez daňový úrad) a z náhrady hotových výdavkov vo výške 62,75 eur (poštovné, cestovné, strata času) .

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Namietal záver súdu prvého stupňa, že zmluva o úvere uzavretá medzi oprávneným a povinnou je zmluvou spotrebiteľskou podľa § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, resp. zmluvou o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 258/2001 Z.z. Uviedol, že účastníci uzavreli túto zmluvu podľa § 497 a nasl. Obchodného zákonníka a táto zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy v zmysle zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, nemožno na ňu však aplikovať zákon o spotrebiteľských úveroch z dôvodu, že nespĺňa charakter spotrebiteľského úveru vymedzený v § 2 písm. a) , b) a § 4 ods. 2 zákona o spotrebiteľských úveroch. Uvedenú zmluvu podľa oprávneného nebolo možné podriadiť ani pod režim spotrebiteľských zmlúv v zmysle § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, nakoľko v čase jej uzavretia sa za spotrebiteľské zmluvy považovali len kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo iné odplatné zmluvy upravené v ôsmej časti tohto zákona a zmluva podľa § 55, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzavretie zmluvy. Ďalej namietal posúdenie dohodnutých úrokov z omeškania zo strany súdu prvého stupňa ako neprimerane vysokých. Uviedol, že účastníci si v bode 6 Všeobecných podmienok poskytnutia úveru dohodli úrok z omeškania vo výške 0,25 % denne, pričom tento úrok má sankčný charakter a dlžníkovi sa účtuje len v prípade, že poruší zmluvné podmienky. Oprávnený pritom považoval dohodnutú výšku úroku z omeškania za primeranú okolnostiam poskytnutia úveru, kedy oprávnený poskytuje úvery z vlastných zdrojov, bez poskytnutia zabezpečenia zo strany povinného. Uviedol, že § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka má dispozitívny charakter a zo žiadnych právnych predpisov nemožno vyvodiť obmedzenie výšky úrokovej sadzby, ktorú si strany môžu dohodnúť. Oprávnený sa tiež nestotožnil s právnym názorom súdu prvého stupňa, podľa ktorého nie je predmetná notárska zápisnica spôsobilým exekučným titulom z dôvodu, že chýba účasť povinného aj oprávneného pri jej spísaní. Podľa oprávneného žiaden zákon nepredpisuje povinnú účasť pri spisovaní notárskej zápisnice, čo vyplýva aj zo samotného znenia ust. § 41 ods. 2 Exekučného poriadku. Na základe uvedeného mal za to, že predmetná exekúcia bola vykonaná v súlade s platnými právnymi predpismi, a preto sa nestotožnil ani s priznanými trovami súdneho exekútora a s výrokom, ktorým súd prvého stupňa zamietol návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora.

Povinná a súdny exekútor sa k odvolaniu oprávneného nevyjadrili.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. O odvolaní oprávneného proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka zákonný sudca v zmysle § 374 ods. 4 O.s.p. rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorých je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie je nedôvodné.

Výrok o zamietnutí návrhu na zmenu súdneho exekútora už nebol predmetom preskúmania v odvolacom konaní, pretože o ňom postupom podľa § 374 ods. 4 O.s.p. právoplatne rozhodol sudca súdu prvého stupňa samostatným uznesením s poučením, že odvolanie proti nemu nie je prípustné podľa § 202 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 44 Exekučného poriadku.

Oprávnený podal odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa aj vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie, pretože mal za to, že notárska zápisnica, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, je spôsobilým exekučným titulom na vykonanie exekúcie. Oprávnený sa predovšetkým nestotožnil s právnym názorom súdu prvého stupňa, že posudzovaná notárska zápisnica

nie je spôsobilým exekučným titulom z dôvodu, že chýba účasť oprávneného aj povinného pri jej spísaní. Podľa oprávneného žiadna práva norma nepredpisuje povinnú účasť pri spisovaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu. Odvolací súd k tomu uvádza, že ušlo pozornosti oprávneného, že súd prvého stupňa sa skutočnosťami vytýkanými mu oprávneným nezaoberal. Notárska zápisnicu vyhlásil za materiálne nevykonateľnú, ale nie z dôvodu absencie oprávneného pri jej spisovaní, ale z dôvodu, že plnomocenstvo udelené povinnou Mgr. Tomášovi Kušnírovi na predtlači zmluvy o úvere považoval za neprijateľnú zmluvnú podmienku nachádzajúcu sa v spotrebiteľskej zmluve, a tiež pre rozpor záujmov zástupcu (Mgr. Tomáša Kušníra) a zastúpeného (povinnej) .

Odvolací súd z predloženého spisu zistil, že oprávnený a povinná uzavreli dňa 29.06.2004 zmluvu o úvere č. 7370016, na základe ktorej oprávnený poskytol povinnej úver vo výške 12.000,- Sk, ktorý sa povinná zaviazala vrátiť spolu s poplatkom za jeho poskytnutie vo výške 9.600,- Sk, t. j. spolu 21.600,- Sk. Súčasťou tejto zmluvy bolo aj splnomocnenie, ktorým povinná splnomocnila Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, teda aby v jej mene uznal záväzok z tohto úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom. Na základe tohto splnomocnenia Mgr. Tomáš Kušnír uznal za povinnú záväzok z tohto úveru pred notárom JUDr. Ondrejom Ďuriačom, o čom bola spísaná notárska zápisnica č. N 2369/2005, NZ 22743/2005 zo dňa 22.5.2005, a súhlasil, aby sa táto notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom.

Podľa § 41 ods. 2 písm. c) Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Citované zákonné ustanovenie určuje náležitosti notárskej zápisnice (okrem tých, ktoré musí mať podľa Notárskeho poriadku) , aby bola exekučným titulom. Predovšetkým musí notárska zápisnica obsahovať právny záväzok. Ďalej má obsahovať označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod, predmet (plnenie, ktoré má povinný poskytnúť, teda suma, ktorú je dlžný oprávnenému) , čas plnenia, a aby bola exekučným titulom, musí obsahovať aj vyhlásenie povinnej osoby, že súhlasí s jej vykonateľnosťou.

Pre platnosť notárskej zápisnice, v ktorej dlžník (povinný) uznal svoj dlh voči veriteľovi a súhlasil s jej vykonateľnosťou, je preto nevyhnutná účasť dlžníka pri spisovaní tejto notárskej zápisnice ako exekučného titulu, a to buď osobne alebo prostredníctvom riadne splnomocneného zástupcu. V uvedenom prípade povinnú ako dlžníčku pri spisovaní predmetnej notárskej zápisnice zastupoval Mgr. Tomáš Kušnír na základe plnomocenstva udeleného mu povinnou v zmluve o úvere.

Podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Podľa § 23 Občianskeho zákonníka zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Z predloženej zmluvy o úvere vyplýva, že plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu sa nachádzalo už na predtlači zmluvy o úvere a teda povinná, ak chcela, aby jej bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver, podpísala zmluvu o úvere, ktorá obsahovala aj splnomocnenie pre Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Odvolací súd sa stotožňuje s názorom súdu prvého stupňa, že takéto podmieňovanie poskytovania úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu je treba považovať za neprijateľnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá je v zmysle § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka neplatná.

Odhliadnuc od vyššie uvedeného, splnomocnenie udelené povinnou advokátovi Mgr. Tomášovi Kušnírovi priamo v zmluve o úvere v deň podpisu zmluvy nie je platným právnym úkonom povinnej a Mgr. Tomáš Kušnír nemohol pred notárom platne a v mene povinnej vyhlásiť uznanie záväzku z úverovej zmluvy a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice aj z iného dôvodu, a to pre rozpor

záujmov zástupcu a zastúpeného podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Rozpor je daný tým, že advokát, ktorý mal povinnú pri uznaní dlhu a spísaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu zastupovať, bol určený priamo v zmluve o úvere veriteľom - oprávneným a povinná nemala možnosť ovplyvniť výber právneho zástupcu a dopredu súhlasila so spísaním notárskej zápisnice. Teda povinná si nemohla dobrovoľne vybrať právneho zástupcu. Tieto okolnosti vyvolávajú dôvodné pochybnosti, či zástupca, ktorého si povinná (dlžník) ani sama nezvolila, ale vybral jej ho oprávnený ako veriteľ, bude náležite hájiť záujmy svojho klienta. Takéto plnomocenstvo uzavreté bez slobodnej vôle povinnej je v rozpore so zákonom a pre konflikt záujmov sa prieči dobrým mravom, preto sú právne úkony, ktoré takto splnomocnený zástupca v mene zastúpeného urobil podľa § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatné.

V zmluve o úvere teda chýba nepochybný relevantný prejav vôle povinnej splnomocniť advokáta Mgr. Tomáša Kušníra na vykonanie vyhlásenia v jej mene. Predmetná notárska zápisnica, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, neobsahuje prejav vôle povinnej o uznaní dlhu a súhlase s vykonateľnosťou, a preto nemôže byť exekučným titulom voči tejto osobe. Už samotná táto skutočnosť predstavuje vadu exekučného titulu, ktorá bráni vykonaniu exekúcie na jeho základe. Preto odvolací súd považoval za nadbytočné zaoberať sa ďalšími odvolacími námietkami oprávneného.

Na základe uvedeného odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil, pretože predmetná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom.

Vecne správne rozhodol súd prvého stupňa aj o trovách exekúcie, ak zaviazal oprávneného na náhradu trov súdneho exekútora, keďže oprávnený zavinil zastavenie exekúcie tým, že navrhol vykonať exekúciu na základe nespôsobilého exekučného titulu. Trovy súdneho exekútora boli súdom prvého stupňa priznané v súlade s vyhláškou MS SR č. 288/1995 Z.z. a boli vyčíslené v správnej výške. Preto odvolací súd uznesenie potvrdil aj vo výroku o trovách exekúcie.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 2 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože oprávnený nemal v tomto konaní úspech a ostatným účastníkom preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli.

Vo veci rozhodol senát pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.