KSKE 16 CoE 48/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 16 CoE 48/2012

KS v Košiciach, dátum 10.07.2012, sp.zn. KSKE 16 CoE 48/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 16CoE/48/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7208227539 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7208227539.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Košice, Kuzmányho 8, proti povinnému: D. N., nar. XX. XX. XXXX, bytom L. XXX/XX, D., o vymoženie 348,54 eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce, zo dňa 3. 1. 2012, č. k. 1Er/627/2008, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd exekúciu vyhlásil za neprípustnú a túto zastavil. Oprávneného zaviazal zaplatiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 36,29 eur.

Proti tomuto uzneseniu v zákonnej lehote podal odvolanie oprávnený.

Súdny exekútor písomný podaním zo dňa 20. 3. 2012 oznámil, že si neuplatňuje náhradu trov exekúcie v predmetnom exekučnom konaní.

Oprávnený vzal odvolanie späť podaním došlým súdu dňa 7. 6. 2012.

V zmysle ust. § 207 ods. 2 O.s.p. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.

V zmysle ust. 207 ods. 3 O.s.p. ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

O náhrade trov bolo rozhodnuté podľa ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., teda žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.