KSKE 17 Cb 1258/2001 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 17 Cb 1258/2001

KS v Košiciach, dátum 18.09.2012, sp.zn. KSKE 17 Cb 1258/2001

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 17Cb/1258/2001 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7001898749 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7001898749.9

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Slávkou Maruščákovou v právnej veci žalobcu Q. konsolidačná a.s., C. XX, B., D. XX XXX XXX, proti žalovanému: 1/ Z., spol. s r.o., A. XXXX/XX, XXX XX X., D.: XX XXX XXX, 2/ P.. P. B., Z. sv. M. XX, XXX XX X., správca konkurznej podstaty úpadcu Z., spol. s r.o., A. XXXX/XX, XXX XX X., v konaní o určenie pravosti prihlásenej pohľadávky takto

r o z h o d o l :

Žalobu voči žalovanému v 1. rade z a m i e t a .

U r č u j e , že pohľadávka žalobcu prihlásená do konkurzného konania vedeného na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 1K/87/1999 vo výške 93 826,99 eur je po práve.

Vo vzťahu žalobca - žalovaný v 1. rade účastníkom náhradu trov konania nepriznáva.

Vo vzťahu žalobca - žalovaný v 2. rade účastníkom náhradu trov konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Právny predchodca žalobcu Národný úrad práce žalobou doručenou súdu dňa 28.12.2001 žiadal, aby súd určil, že jeho pohľadávka voči žalovanému Z., spol. s r.o. vo výške 2 826 632,- Sk (93 826,99 eur) je nesporná. Žalobu odôvodnil skutočnosťou, že uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 1K 87/99-32 zo dňa 28.4.2000 súd vyhlásil konkurz na majetok žalovaného v 1. rade a za správcu konkurznej podstaty ustanovil Mgr. Andreu Rajczyovú. Prihláškou zo dňa 31.5.2000 a dodatkom k prihláške zo dňa 7.8.2000 prihlásil svoju pohľadávku v celkovej výške 2 904 553,- Sk (96 413,49 eur) , ktorý nárok, čo do pravosti a právneho dôvodu poprela správkyňa konkurznej podstaty vo výške 81 004,- Sk (2 688,84 eur) na prieskumnom pojednávaní dňa 7.12.2001. Výška popretej pohľadávky sa podľa správkyne konkurznej podstaty skladá zo sumy 65 674,- Sk (2 179,98 eur) ako príspevok na poistenie v nezamestnanosti a zo sumy 15 330,- Sk (508,86 eur) ako penále za omeškané platenie príspevku na poistenie v nezamestnanosti. Správkyňa konkurznej podstaty poprela prihlásenú pohľadávku z dôvodu, že došlo k úhrade časti príspevku na poistenie v nezamestnanosti vo výške 65 674,- Sk (2 179,98 eur) , a tým aj k zníženiu penále o sumu 15 330,- Sk (508,86 eur) . V žalobe žalobca uviedol, že dôvody popretia nároku žalobcu uvedené správkyňou konkurznej podstaty sú sčasti opodstatnené, nakoľko kontrolou výberu a evidencie príspevkov bolo zistené, že k úhrade popretej sumy vo výške 65 674,- Sk /2 179,98 eur) došlo v troch splátkach, a to 12.10.1999 v sume 23 420,- Sk (777,40 eur) ; 13.10.1999 v sume 21 902,- Sk (727,01 eur) a 9.11.1999 v sume 20 352,- Sk (675,56 eur) . Tým, že príspevok v sume 65 674,- Sk (2 179,98 eur) bol uhradený, došlo aj k zníženiu penále a správna výška popretých penále mala byť 12 247,- Sk (406,52 eur) . Nedoplatok príspevku na poistenie v nezamestnanosti predstavoval teda sumu 567 596,- Sk (18 840,74 eur) a penále za omeškané platenie príspevku predstavuje sumu 62 409,-

Sk (2 071,60 eur) . Celková pohľadávka prihlásená do konkurzného konania má podľa názoru žalobcu predstavovať sumu 2 826 632,- Sk (93 826 eur) .

Uznesením zo dňa 11.12.2006, č.k. 17Cb/1258/2001-65, právoplatným dňa 4.1.2007 súd pripustil, aby z konania na strane žalobcu vystúpil Národný úrad práce, Okresný úrad práce Poprad a na jeho miesto vstúpila Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, a to v súlade s § 92 ods. 2, 3 O.s.p.

Uznesením zo dňa 26.11.2008, č.k. 17Cb/1258/2001-110, právoplatným dňa 30.12.2008 súd pripustil, aby z konania na strane žalobcu vystúpila Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava a na jej miesto vstúpila spoločnosť Q. konsolidačná, a.s., C. XX, B., v súlade s § 92 ods. 2, 3 O.s.p.

Písomným podaním doručeným súdu dňa 20.9.2012 žalovaný v 2. rade - správca konkurznej podstaty uznal pohľadávku žalobcu, uplatnenú žalobou čo do dôvodu a výšky.

Podľa § 323 ods. 1 zák. č. 513/1991 Z.z. v platnom znení (Obchodný zákonník) , ak niekto písomne uzná svoj určitý záväzok, predpokladá sa, že v uznanom rozsahu tento záväzok trvá v čase uznania. Tieto účinky nastávajú aj v prípade, keď pohľadávka veriteľa bola v čase uznania už premlčaná.

Keďže žalovaný v 2. rade pohľadávku uplatnenú žalobou uznal, súd vychádzal z tohto uznania a nevykonával iné dokazovanie.

Podľa § 23 ods. 2 ZKV, konkurzní veritelia pohľadávok, ktoré zostali sporné, čo sa týka právneho dôvodu, výšky alebo poradia, môžu sa domáhať určenia svojho práva v lehote určenej súdom. Žalobu musia podať na súde, ktorý vyhlásil konkurz, proti všetkým, ktorí pohľadávku popreli; smú sa v nej dovolávať len právneho dôvodu a poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní a pohľadávku môžu uplatniť len do výšky uvedenej v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak nejde o vec patriacu do právomoci súdu, rozhodne o pravosti pohľadávky príslušný správny orgán. O poradí popretej pohľadávky rozhodne vždy súd.

Zo zápisnice o prieskumnom pojednávaní konanom dňa 7.12.2001 je nepochybné, že pohľadávku žalobcu poprela len správkyňa konkurznej podstaty, nie žalovaný v 1. rade - úpadca. Z uvedeného dôvodu súd voči úpadcovi žalobu zamietol, keďže v konaní nie je pasívne legitimovaný. O trovách konania vo vzťahu žalobca - žalovaný v 1. rade súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že právo na ich náhradu má úspešný žalovaný v 1. rade, ktorý si ich ale neuplatnil, preto mu neboli priznané. O trovách konania vo vzťahu žalobca - žalovaný v 2. rade súd rozhodol rovnako podľa § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že neúspešný žalovaný na ich náhradu nemá právo a úspešný žalobca si ich náhradu neuplatnil.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.