KSKE 1 Cbi 1/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Cbi 1/2011

KS v Košiciach, dátum 25.09.2012, sp.zn. KSKE 1 Cbi 1/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Cbi/1/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200717 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200717.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu JUDr. Jana Závodská, správca konkurznej podstaty úpadcu D. družstvo I., E. H., B. XX XXX XXX, proti žalovanému JUDr. Jozef Urbánek, správca konkurznej podstaty úpadcu D. družstvo E. v O., B. XX XXX XXX, v konaní o vylúčenie nehnuteľnosti zo súpisu konkurznej podstaty takto

r o z h o d o l :

V y l u č u j e z konkurznej podstaty úpadcu D. družstvo E. v O., B. XX XXX XXX v konkurznom konaní vedenom na Krajskom súde v Košiciach sp. zn. 1K/171/1999 nehnuteľnosť vedenú na LV č. XXX Správa katastra Humenné, katastrálne územie O. - stavbu so súpisným číslom XXX - sušičku obilia BS-6, stojacu na parcele číslo XXX.

Účastníkom náhradu trov konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca žalobou, doručenou súdu dňa 9.8.2011 žiadal, aby súd vylúčil z konkurznej podstaty úpadcu nehnuteľnosť zapísanú na LV č. XXX, Správa katastra Humenné, katastrálne územie O. - stavbu so súpisným číslom XXX (sušička obilia BS-6) stojacu na parcele číslo 525. Žalobou odôvodnil skutočnosťou, že správca konkurznej podstaty úpadcu D. družstvo E. v O. osobitným podaním rozšíril súpis konkurznej podstaty o vyššie uvedenú nehnuteľnosť, ktorý úkon odôvodnil tým, že pri transformácii pôvodného D. družstva O. O. na D. družstvo E. v O. a D. družstvo I. v E. H. došlo k opomenutiu prevodu vyššie uvedenej nehnuteľnosti na niektoré nástupnícke družstvo. Keďže stavba sa nachádza v katastrálnom území O., pojal žalovaný stavbu do súpisu konkurznej podstaty. Dôvodil, že pôvodné D. družstvo O., ktoré bolo právnym predchodcom účastníkov konania sa rozdelilo na nástupnícke subjekty a zároveň rozhodlo o prechode majetku na nástupnícke subjekty, a to notárskou zápisnicou číslo N XXX/ XX Nz XXX/XX zo dňa 12.6.1996. Podľa predmetnej zápisnice nehnuteľnosti, ktoré z dôvodu opomenutia neboli prevedené na právnych nástupcov sa vysporiadajú tak, že vlastníctvo k nim prechádza na novovzniknutý subjekt D. družstvo I. v E. H..

Žalovaný sa k žalobe nevyjadril a nezúčastnil sa ani pojednávania vytýčeného na deň 26.9.2012 s tým, že svoju neúčasť ospravedlnil a súhlasil, aby súd vec pojednal aj v jeho neprítomnosti. Ani predmetné ospravedlnenie neobsahovalo žiadne vyjadrenie k meritu veci.

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, z odd. Dr. vložky číslo 79/P súd zistil, že dňa 18.6.1996 bol povolený výmaz tohto družstva z dôvodu zrušenia družstva a jeho zániku bez likvidácie

rozdelením, s prechodom všetkých práv a záväzkov na nástupnícke subjekty, a to D. družstvo E. v O. a Poľnohospodárske družstvo I. v E. H. ku dňu 18.6.1996.

Z uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 3K 171/99-6 zo dňa 6.12.1999 je nepochybné, že na majetok dlžníka poľnohospodárske družstvo I. v E. H. bol vyhlásený konkurz a do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Dionýz Szücs, Trebišov, Jesenského 2542/63. Uvedený správca konkurznej podstaty bol vo funkcii správcu od 6.12.1999 do 20.6.2006, keď bola do funkcie novej správkyne konkurznej podstaty ustanovená JUDr. Jana Závodská, advokátka, Alžbetina 3, Košice. Z uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 1K 171/99-8 zo dňa 28.1.2000 je nepochybné, že na majetok dlžníka D. družstvo Stráň v O., B. XX XXX XXX bol vyhlásený konkurz a do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Dionýz Szücs, Trebišov, Jesenského 2542/63. Uznesením zo dňa 24.2.2006, č.k. 1K 171/99-111 bol Ing. Dionýz Szücs zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty a do funkcie nového správcu bol ustanovený JUDr. Jozef Urbánek, advokát, Mlynárska 19, Košice. Z notárskej zápisnice N XXX/XX Nz XXX/XX napísanej dňa 12.6.1996, osvedčujúcej priebeh riadnej členskej schôdze D. družstva O. v O., z článku IX, bodu 8 je nepochybné, že v prípade opomenutia vysporiadania záväzkov a pohľadávok ku dňu zániku družstva, všetky práva a záväzky, ktoré neboli vysporiadané, preberá novovzniknuté D. družstvo I. v E. H..

Podľa § 6 ods. 1, 2 zák. č. 328/1991 Z.z. (právna úprava platná a účinná v rozhodnom čase - ZKV) , majetok podliehajúci konkurzu tvorí konkurznú podstatu. Podstatu tvoria veci, byty a nebytové priestory, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patrili dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu, a majetok, ktorý dlžník nadobudol počas konkurzu, ako aj majetok, ktorým dlžník zabezpečil svoj záväzok.

V súdnom konaní je uložená účastníkom povinnosť tvrdenia, ktorej podstata spočíva v tom, že procesná povinnosť tvrdiť skutočnosti, ktoré majú význam pre rozhodnutie vo veci samej, ako aj povinnosť navrhovať dôkazy na preukázanie tvrdených skutočností je záležitosťou účastníkov konania (§ 79 ods. 1, § 101 ods. 1, § 120 ods. 1 O.s.p.) . Nesplnenie dôkaznej povinnosti a povinnosti tvrdenia prináša so sebou také rozhodnutie súdu, ktoré vychádza zo skutkového stavu zisteného z dôkazov navrhnutých účastníkom v opačnom procesnom postavení, než je účastník, ktorý nesplnil alebo nedostatočne splnil svoju procesnú povinnosť. Žalovaný sa k žalobe nevyjadril, pojednávania sa nezúčastnil, preto súd vychádzal zo skutkových tvrdení uvádzaných žalobcom a z písomných dokladov nachádzajúcich sa v spise, z ktorých mal za preukázané, že predmetná nehnuteľnosť vzhľadom k obsahu notárskej zápisnice, patrí do konkurznej podstaty D. družstva I., E. H..

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že neúspešný žalovaný na ich náhradu nemá právo a úspešný žalobca si ich náhradu neuplatnil.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.