KSKE 1 Cbi 13/2004 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Cbi 13/2004

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Cbi/13/2004 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7004899827 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Valková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7004899827.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: K.. C. S., nar. X.X.XXXX, N. XXXX/XX, D. proti žalovanému: S.. S. K., C. 1, J., správca konkurznej podstaty úpadcu O. s.r.o., C. XX, J., IČO: XX XXX XXX o určenie pravosti pohľadávky vo výške 946,31 eur (28 508,60 Sk) takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca žalobou doručenou súdu dňa 1.3.2004 navrhol, aby súd určil, že jeho pohľadávka zo zmluvy o pôžičke č. VI-XXX-XXXX vo výške 28 508,60 Sk prihlásená v konkurze vedenom na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 3K/45/2002 proti úpadcovi O. s.r.o., C. XX, J. je oprávnená.

Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci. Jednou z podmienok konania je i spôsobilosť byť účastníkom konania /§ 19 O.s.p./

Podľa § 19 O.s.p., spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva.

Podľa § 107 ods.1 O.s.p. ak účastník stratí spôsobilosť byť účastníkom konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, súd posúdi podľa povahy veci, či má konanie zastaviť alebo prerušiť alebo či môže v ňom pokračovať.

Podľa § 107 ods.3 O.s.p. konanie súd preruší najmä vtedy, ak ide o majetkovú vec a navrhovateľ alebo odporca zomrel; v konaní pokračuje s dedičmi účastníka, prípadne s tými, ktorí podľa výsledku dedičského konania prevzali právo alebo povinnosť, o ktorú v konaní ide, a to len čo sa skončí konanie o dedičstve, ak povaha veci nepripúšťa, aby sa v konaní pokračovalo skôr.

Súd zistil, že v priebehu konania dňa 20.6.2005 žalobca zomrel a konanie o dedičstve po poručiteľovi K.. C. S., naposledy bytom D., N. XXXX/XX, vedené na V. súde v D. pod sp.zn. 4D XXX/XXXX, Dnot XXX/ XXXX bolo dňa 13.12.2005 právoplatne skončené, v ktorom však nebola zahrnutá pohľadávka, ktorá je predmetom tohto konania. Súd preto vyzval dedičku - manželku poručiteľa K. S., rod. F., nar. XX.X.XXXX, bytom N. XX, D., výzvou z 13.12.2006, aby podala návrh na súd na konanie o novoobjavenom majetku poručiteľa nakoľko v dedičskom rozhodnutí nie je zahrnutá pohľadávka, ktorá je predmetom tohto konania, resp. či trvá na žalobe alebo žalobu berie v celom rozsahu späť s poučením, že ak nebude

na výzvu súdu reagovať, súd konanie podľa ust. § 107 ods.1,3 O.s.p. zastaví. Podaním doručeným súdu dňa 12.1.2007 K. S. predložila súdu kópiu návrhu na dedičské konanie o novoobjavenom majetku poručiteľa K.. C. S., podaný V. súdu D.. Podaním z 19.9.2009 súd vyzval K. S., aby predložila súdu právoplatné dedičské rozhodnutie Okresného súdu D. o prejednaní novoobjaveného majetku poručiteľa. Následne súd zistil, že K. S. dňa 29.5.2010 zomrela. Po ukončení dedičského konania po poručiteľke K. S., rod. F., súd výzvou zo dňa 26.10.2011 vyzval dediča - syna poručiteľky I. S., nar. XX.X.XXXX, bytom J.-S., T. XXXX/XX, aby oznámil súdu v lehote 30 dní, či podal návrh na súd na konanie o novoobjavenom majetku poručiteľky, nakoľko v dedičskom rozhodnutí nie je zahrnutá pohľadávka, ktorá je predmetom tohto konania, resp. či trvá na žalobe, prípadne žalobu berie v celom rozsahu späť s poučením, že ak nebude na výzvu súdu reagovať, súd konanie zastaví.

Dedič prevzal výzvu dňa 7.12.2011. Ku dnešnému dňu na výzvu súdu nereagoval, nepreukázal že nadobudol pohľadávku, ktorá je predmetom tohto konania a preto súd s poukazom na ustanovenie § 107 ods.1 O.s.p. konanie zastavil.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O. s. p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú uvedené v rozhodnutiach súdov, sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné sumy v eurách a to v prepočte so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu (§ 9 ods. 2 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike) .

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.