KSKE 1 Cbi 3/2009 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Cbi/3/2009 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7009200916 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7009200916.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Slávkou Maruščákovou v právnej veci žalobcu O. X., s.r.o., A. slobody 4, XXX XX M., G.: XX XXX XXX, zast. JUDr. Stanislav Kaščák, advokát, Ulica 1. mája 1246, 093 01 Vranov nad Topľou, proti žalovanému G.. T. F., M. XX, O., správca konkurznej podstaty úpadcu D. K. D., s.r.o. D., F. D. 1, XXX XX D., G.: XX XXX XXX, zast. JUDr. Irena Sopková, advokátka, Hlavná 25, 040 01 Košice, v konaní o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a .

Žalobca je povinný nahradiť žalovanému trovy právneho zastúpenia vo výške 159,16 eur na účet právneho zástupcu JUDr. Ireny Sopkovej, advokátky, Hlavná 25, 040 01 Košice do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca žalobou doručenou súdu dňa 25.5.2009 žiadal, aby súd vylúčil z konkurznej podstaty úpadcu D. K. D., s.r.o. D., F. D. 1, XXX XX D., G.: XX XXX XXX nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXX, kat. územie T., a to stavby: č.s. XX X. - postavená na parcele KN XXX, č.s. XX X. - postavený na parcele KN XXX, č.s. XX Q. - postavená na parcele KN XXX, č.s. XX X. - postavený na parcele KN XXX, č.s. XX Q. hala - postavená na parcele KN XXX, P. - postavená na parcele KN XXX/X. Žalobou odôvodnil skutočnosťou, že predmetné nehnuteľnosti nadobudol kúpnou zmluvou zo dňa 11.3.2004 od spoločnosti P. spol. s r.o. O.. Uvedená spoločnosť tieto nadobudla kúpnou zmluvou zo dňa 22.1.2000 od spoločnosti G.R. F. X. s.r.o. O., ktorá ich nadobudla kúpnou zmluvou zo dňa 7.9.1999 od spoločnosti D. s.r.o. D.. Dôvodil, že uvedené parcely boli do súpisu konkurznej podstaty zaradené doplnením správcu zo dňa 4.10.2007. Pri zaradení majetku do konkurznej podstaty správca vychádzal z rozhodnutia Krajského súdu v Košiciach č.k. 17Cb/4/00-94 vydaného v spore o odporovateľnosť právnych úkonov úpadcu. Žalobca dôvodí, že uvedené rozhodnutie neobsahuje výrok o tom, že nehnuteľnosti, ktoré boli predmetom neúčinných kúpnych zmlúv, patria do konkurznej podstaty a navyše bolo vydané v období, keď žalovaný GR F. X. s.r.o. už viac ako rok a pol nebol vlastníkom nehnuteľností, ktoré boli predmetom kúpnych zmlúv, ktorých odporovateľnosť sa v danom konaní riešila. Od 22.1.2000 bola totiž vlastníkom nehnuteľností spoločnosť P. spol. s r.o. O., ktorá nebola personálne ani majetkovo prepojená so spoločnosťou GR F. X. s.r.o. Žalobca má za to, že uvedené rozhodnutie nemohlo založiť vlastnícke oprávnenia úpadcu k predmetným nehnuteľnostiam, čo zvlášť platí za situácie, že vlastník nehnuteľností, ktorý mal z odporovateľného úkonu prospech, už tieto nehnuteľnosti v čase vydania rozhodnutia nevlastnil. Keďže v čase začatia súdneho konania vo veci 17Cb/4/00 nebol žalovaný vlastníkom nehnuteľností, ktoré boli predmetom odporovateľných kúpnych zmlúv, preto sa správca konkurznej podstaty nemôže úspešne domáhať určenia neplatnosti zmlúv, ktorými vlastník, ktorý mal z odporovateľného úkonu prospech, previedol vec na tretie osoby a ani nemôže platne zahrnúť taký majetok do konkurznej podstaty. V zmysle § 6 ods. 2 ZKV totiž sa konkurz týka majetku, ktorý patril dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu a ktorý nadobudol

počas konkurzu. Je nepochybné, že majetok, ktorý správca doplnením zaradil do konkurznej podstaty, nevlastnil úpadca v deň konkurzu a ani ho nenadobudol počas trvania konkurzu. Zdôraznil, že existencia rozhodnutia v odporovacom konaní ešte nezakladá vlastníctvo úpadcu k nehnuteľnostiam a oprávnenie správcu tento majetok zaradiť do konkurznej podstaty, zvlášť, keď v petite predmetného rozhodnutia to nie je uvedené.

Žalovaný žiadal žalobu zamietnuť s tým, že rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č.k. 17Cb/4/00-94 bolo rozhodnuté, že predmetné nehnuteľnosti patria do konkurznej podstaty úpadcu a výrokom tohto rozsudku je súd viazaný.

Vykonaným dokazovaním súd zistil, že uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 12.7.1999 pod č.k. 4K/146/99-8 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka D. K. D. s.r.o. D., F. D. 1, D., G.: XX XXX XXX a do funkcie správkyne konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Irena Sopková, advokátka, Hlavná 67, Košice. Uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 22.10.2004 č.k. 4K/146/99-248 bol do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovený Mgr. Adrián Fabian, Šmeralova 11, Prešov. Uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 4K/146/99-495 zo dňa 25.5.2007 bol Mgr. Adrián Fabian zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty a do funkcie nového správcu bol ustanovený JUDr. Jozef Vaško, advokát, Szakkayho 1, Košice. Uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 4K/146/1999-545 zo dňa 25.4.2008 bol JUDr. Jozef Vaško funkcie správcu konkurznej podstaty zbavený a do funkcie nového správcu bola ustanovená Ing. Dagmar Prividi, Komenského 26, Košice.

Ďalej zistil, že dňa 11.3.2004 bola medzi predávajúcim - spoločnosťou P., spol. s r.o., U. trieda XX, O., G. XX XXX XXX a kupujúcim - spoločnosťou O. X., s.r.o., S. 7, XXX XX M., uzatvorená kúpna zmluva na nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXX, kat. územie T., a to: parc. KN XXX - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 254 m2, parc. KN XXX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2, parc. KN XXX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m2, parc. KN XXX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 265 m2, parc. KN XXX/X - ostatné plochy o výmere 2340 m2, parc. KN XXX/X - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, parc. KN XXX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 473 m2, parc. KN XXX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 258 m2, stavby: maštaľ, postavená na parc. č. KN XXX/X, sladovňa č.s. XX, postavená na parc. č. KN XXX, sklad č.s. XX, postavený na parc. č. KN XXX, výrobná hala č.s. XX, postavená na parc. č. KN XXX, váha č.s. XX, postavená na parc. č. KN XXX, sklad č.s. XX, postavený na parc. č. KN XXX. Kúpna cena predmetných nehnuteľností bola stanovená na sumu 680 000,- Sk. Z listu vlastníctva č. XXX kat. územie T., Správa katastra T. súd zistil, že pozemky a stavby uvedené na tomto LV sú vo vlastníctve v podiele 1/1 O. X., s.r.o., S. 7, M. - teda žalobcu.

Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach zo dňa 15.5.2001, právoplatným 5.7.2001, č.k. 17Cb/4/00-94 súd určil, že kúpne zmluvy zo dňa 7.9.1999, uzavreté medzi D. s.r.o. D. ako predávajúcim a žalovaným GR F. X. s.r.o. W. ako kupujúcim, zapísané na Lv č. XXX, katastrálne územie T., na LV č. XXXX, katastrálne územie Humenné a na LV č. XXX, katastrálne územie Šarišské Michaľany sú voči konkurzným veriteľom neúčinné a patria do konkurznej podstaty úpadcu. Z uvedeného je zrejmé, že ide aj o nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom žalobného návrhu.

Z podania správcu konkurznej podstaty zo dňa 4.10.2007 je zrejmé, že doplnil súpis konkurznej podstaty úpadcu (na základe vyššie uvedeného rozsudku) .

Z uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 4K/146/1999-582 zo dňa 14.4.2009 súd zistil, že spoločnosti O. X. bola uložená povinnosť podať proti správcovi konkurznej podstaty žalobu na vylúčenie v uznesení uvedených nehnuteľností zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu.

Žaloba bola súdu doručená dňa 25.5.2009.

Podľa § 18 prvá veta zák. č. 328/1991 Z.z. (právna úprava platná a účinná v rozhodnom čase, ďalej len ZKV) , súpis podstaty vykoná správca podľa pokynov súdu s použitím zoznamu predloženého úpadcom.

Podľa § 18 ods. 2 ZKV, kto má vec patriacu do podstaty, je povinný to oznámiť správcovi, len čo sa dozvie o vyhlásení konkurzu a musí umožniť správcovi, aby sa vec zapísala do súpisu a odhadla; inak zodpovedá za škodu tým vzniknutú.

Podľa § 19 ods. 1, 2 ZKV, ak sú pochybnosti, či vec patrí do podstaty, zapíše sa do súpisu podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami alebo s poznámkou o iných dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie veci do súpisu. Súd uloží tomu, kto uplatňuje, že vec sa nemala do súpisu zaradiť, aby v lehote určenej súdom podal žalobu proti správcovi na súde, ktorý vyhlásil konkurz. V prípade, že žaloba nie je podaná včas, predpokladá sa, že vec je do súpisu zahrnutá oprávnene.

Ako už bolo uvedené vyššie, správca konkurznej podstaty v konaní vedenom pod sp. zn. 17Cb 4/00 úspešne odporoval kúpne zmluvy zo dňa 7.9.1999.

Podľa § 159 ods. 2 O.s.p., výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre účastníkov a pre všetky orgány, ak je ním rozhodnuté o osobnom stave, je záväzný pre každého.

Správkyňa konkurznej podstaty bola účastníčkou vyššie uvedeného konania, preto bol pre ňu rozsudok záväzný a bolo jej povinnosťou zapísať predmetné nehnuteľnosti do majetkovej podstaty úpadcu. Rozsudok Krajského súdu v Košiciach č.k. 17Cb 4/00 má účinnosť aj voči žalobcovi ako osobe, na ktorú bol majetok prevedený (účinne zodporovateľným právnym úkonom) , preto je povinný tento majetok vydať a nie je rozhodujúce, či tento majetok získal v dobrej viere alebo nie.

Na základe vyššie uvedeného súd žalobu zamietol.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že neúspešný žalobca je povinný nahradiť ich úspešnému žalovanému vo výške 159,19 eur. Priznané trovy sú trovami právneho zastúpenia za 2 úkony právnej služby (prevzatie a príprava zastúpenia, účasť na pojednávaní dňa 3.10.2012) á 58,67 eur + 2x režijný paušál 7,63 eur a 20% DPH 26,52 eur (§ 11, § 14 ods. 1, § 16, § 18 vyhl. č. 655/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.