KSKE 1 Cbi 35/2006 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Cbi 35/2006

KS v Košiciach, dátum 18.09.2012, sp.zn. KSKE 1 Cbi 35/2006

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Cbi/35/2006 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7006201645 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7006201645.2

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Slávkou Maruščákovou v právnej veci žalobcu A.. G. Y., nar. XX.X.XXXX, bytom R. E. XXXX/XX, Y. nad V., XXX XX, zast. JUDr. Slavomír Harakaľ, advokát, M. R. Štefánika 171, 093 01 Vranov nad Topľou, proti žalovanej A.. A. L., M. R. Y. XX, XXX XX V., správca konkurznej podstaty úpadcu E., spotrebné družstvo Y. nad V., A. XX XXX XXX, v konaní o vylúčenie veci zo súpisu majetku konkurznej podstaty úpadcu takto

r o z h o d o l :

V y l u č u j e zo súpisu majetku konkurznej podstaty úpadcu E., spotrebné družstvo Y. nad V., A. XX XXX XXX nehnuteľnosť - budova súp. č. XXX, parc. č. XXX, nachádzajúcu sa v katastrálnom území X. F., obec X. F., okres Y. nad V., zapísanú na LV č. XXX Katastrálneho úradu v Prešove, Správa katastra Vranov nad Topľou.

Účastníkom náhradu trov konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca žalobou doručenou súdu dňa 8.11.2006 žiadal, aby súd vylúčil z konkurznej podstaty úpadcu nehnuteľnosť - budovu súp. č. XXX na parc. č. XXX, všetko nachádzajúce sa v katastrálnom území X. F., obec X. F., okres Vranov nad Topľou, zapísanej na liste vlastníctva č. XXX, Katastrálneho úradu v Prešove, Správa katastra Vranov nad Topľou z konkurznej podstaty úpadcu E., spotrebné družstvo Y. nad V., A. XX XXX XXX. Žalobu odôvodnil skutočnosťou, že uznesením Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 3K 76/04 zo dňa 9.12.2005 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka E., spotrebné družstvo Y. nad V. a do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Mareka Radačovského. Správca konkurznej podstaty zapísal do súpisu majetku úpadcu aj vyššie uvedenú nehnuteľnosť, ktorá je preukázateľne vo výlučnom vlastníctve žalobcu. Na základe uvedenej skutočnosti a výzvy konkurzného súdu bol žalobca nútený si uplatniť svoje právo vylučovacou žalobou.

Z uznesenia Krajského súdu v Košiciach, č.k. 3K 76/04-39 zo dňa 9.12.2005 súd zistil, že na majetok dlžníka E., R. G. Y. nad V. v likvidácii, Vranov nad Topľou, A. XX XXX XXX bol vyhlásený konkurz a do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Marek Radačovský. Uznesením boli veritelia zároveň vyzvaní, aby v lehote 60 dní odo dňa jeho vyhlásenia prihlásili na Krajskom súde v Košiciach všetky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a ich zaistenia s tým, že na nároky, ktoré nebudú prihlásené, nebude sa v konkurze brať zreteľ. Uznesením zo dňa 22.4.2010, právoplatným 20.5.2010 bola do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovená A.. A. L. s tým, že funkcia správcu JUDr. Mareka Radačovského zanikla. Súd preto pokračoval v konaní s novoustanovenou správkyňou Ing. A. L. ako žalovanou.

Podaním zo dňa 28.3.2012 doručeným konajúcemu súdu dňa 30.3.2012 správkyňa konkurznej podstaty úpadcu uznala nárok žalobcu uplatnený žalobou a navrhla, aby súd vo veci vydal rozsudok na

základe uznania podľa § 153a O.s.p. Dôvodom uznania bola skutočnosť, že v obdobnej veci bolo Krajským súdom v Košiciach pod č.k. 16Cbi/10/2006-1106 právoplatne rozhodnuté a na základe tohto rozhodnutia ako správkyňa konkurznej podstaty navrhla zvolanie schôdze konkurzných veriteľov, ktorá sa uskutočnila dňa 20.9.2010, na ktorej prítomní veritelia s počtom hlasov 96,80% rozhodli, aby správkyňa uznala vo všetkých obdobných sporoch vylúčenie nehnuteľnosti z konkurznej podstaty.

Podľa § 153a ods. 1 O.s.p., ak počas konania žalovaný uzná pred súdom nárok uplatnený žalobou alebo jeho základ, alebo ak sa žalobca vzdá pred súdom svojho nároku, súd rozhodne rozsudkom na základe uznania alebo vzdania sa nároku.

Z vyššie citovaného ustanovenia zákona je teda zrejmé, že uznanie nároku je procesným úkonom, ktorý má procesné dôsledky. Spočívajú v tom, že prejav žalovaného, ktorý sa vzťahuje na uplatnený nárok a spĺňa podmienky uznania, vyvoláva povinnosť súdu rozhodnúť rozsudkom podľa tohto uznania. Rozsudok na základe uznania je teda zvláštnym druhom rozsudku, ktorého odôvodnenie sa opiera o procesný úkon žalovaného, a nie o zistený skutkový stav.

Na základe uvedeného preto súd žalobe vyhovel a rozhodol vyššie uvedeným druhom meritórneho rozhodnutia.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 151 ods. 1 O.s.p., o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania, je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do 3 pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia.

Podľa § 151 ods. 2 O.s.p., ak účastník v lehote podľa odseku 1 trovy nevyčísli, súd mu prizná náhradu trov konania vyplývajúcich zo spisu ku dňu vyhlásenia rozhodnutia s výnimkou trov právneho zastúpenia; ak takému účastníkovi okrem trov právneho zastúpenia iné trovy zo spisu nevyplývajú, súd mu náhradu trov konania neprizná a v takom prípade súd nie je viazaný rozhodnutím o prisúdení náhrady trov konania tomuto účastníkovi v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

V prejednávanej veci má teda právo na náhradu trov žalobca (ako už bolo uvedené vyššie) , žalobca ale trovy nevyčíslil, pričom iné trovy ako trovy právneho zastúpenia zo spisu nevyplývajú) , preto mu súd ich náhradu nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku vydanému na základe uznania nároku, odvolanie nie je prípustné, okrem prípadov odvolania podaného z dôvodu, že neboli splnené podmienky na jeho vydanie, alebo z dôvodu, že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Odvolanie možno podať proti výroku o náhrade trov konania v lehote do 15 dní od doručenia rozsudku na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 ) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno

odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.