KSKE 1 Cbi 6/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Cbi 6/2010

KS v Košiciach, dátum 30.08.2012, sp.zn. KSKE 1 Cbi 6/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Cbi/6/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234301 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234301.6

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: A. O., nar. X.X.XXXX, D. XX, XXX XX E., zast. JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová - Advokátska kancelária, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, proti žalovanému: P.. A. T., správca konkurznej podstaty K. S. - M. F. E., so sídlom v E., IČO: XX XXX XXX, o vylúčenie nehnuteľnosti zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a .

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom na začatie konania sa žalobca domáhal, aby súd vylúčil parcelu E-KN XXX trvale trávne porasty a lesný pozemok o výmere 248443 m2, zapísanú na LV č. XXX kat. územia D. zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu K. S. - M. F., E. a určenia, že táto nehnuteľnosť nemala byť zaradená do súpisu konkurznej podstaty tohto úpadcu.

Krajský súd v Košiciach rozsudkom zo dňa 14. januára 2008 č.k. 4Cbi/55/2006-22 vylúčil parcelu E-KN XXX trvale trávne porasty a lesný pozemok o výmere 248443 m2, zapísanú na LV č. XXX, kat. územia D. zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu K. S. - M. F., E.. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol a náhradu trov konania účastníkom nepriznal.

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom zo dňa 5. mája 2009, č.k. 4Cbi/55/2006-38 rozsudok Krajského súdu v Košiciach, č.k. 4Cbi/55/2006-22 zo dňa 14. januára 2008 v napadnutej časti zmenil tak, že návrh zamietol a žalovanému náhradu trov konania nepriznal.

Na základe dovolania žalobcu Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením zo dňa 24. júna 2010 rozsudok odvolacieho súdu č.k. 4Obo/71/2008-38 zo dňa 5. mája 2009 v spojení s rozsudkom súdu prvého stupňa č.k. 4Cbi/55/2006-22 zo dňa 14. januára 2008 zrušil a vec vrátil Krajskému súdu v Košiciach na ďalšie konanie.

Žalovaný vo vyjadrení uviedol, že predmetná nehnuteľnosť bola v čase vyhlásenia konkurzu zahrnutá do konkurznej podstaty úpadcu, avšak táto bola v súlade s plánom speňaženia schváleným schôdzou konkurzných veriteľov odpredaná úspešnému záujemcovi o kúpu. O tejto skutočnosti má vedomosť aj samotný žalobca.

Žalovaný navrhol žalobu zamietnuť.

Súd vykonaným dokazovaním zistil, že uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 15.12.2001 č. k. 5K 10/01 bol na majetok dlžníka vyhlásený konkurz a bol ustanovený správca konkurznej podstaty P.. A. T., F. XX, D.. Správca konkurznej podstaty úpadcu zaradil parcelu E-KN XXX trvalé trávne porasty a lesný pozemok o výmere 248443 m2, zapísanú na LV č. XXX, kat. územia D. do súpisu konkurznej podstaty úpadcu. Uvedenú parcelu podľa plánu speňaženia schváleného schôdzou konkurzných veriteľov, správca konkurznej podstaty odpredal kúpnou zmluvou zo dňa 16.9.2004 spoločnosti B., s. r. o., so sídlom S., N. XX, IČO: XX XXX XXX. Spoločnosť B., s. r. o., so sídlom S. kúpnou zmluvou zo dňa 25.10.2005 túto parcelu odpredala spoločnosti S., spol. s r. o. so sídlom E. XXX, IČO: XX XXX XXX. Žalobca prípisom zo dňa 23.11.2004 upozornil správcu konkurznej podstaty, že uvedenú nehnuteľnosť vzhľadom na ustanovenie § 4 ods. 2 zák. č. 503/2003 nesmie odpredať. Uznesením zo dňa 15.11.2006 Krajský súd v Košiciach uložil žalobcovi povinnosť podať na konkurzný súd žalobu na vylúčenie nehnuteľnosti zo súpisu konkurznej podstaty. Žalobca tak urobil podaním zo dňa 21.12.2006.

Správca konkurznej podstaty zaradí do súpisu konkurznej podstaty každú vec, pohľadávku alebo právo majúce majetkovú hodnotu, o ktorých má za to, že patria alebo môžu patriť do podstaty, aj keď je tu pochybnosť, či do podstaty skutočne patria. Osoba, ktorá uplatňuje, že vec nemala byť zaradená do konkurznej podstaty, je oprávnená podať vylučovaciu žalobu (§ 19 ods. 2 ZKV) na základe toho, že vec bola správcom konkurznej podstaty zahrnutá do súpisu majetku patriaceho do konkurznej podstaty. Súd uloží tejto osobe podať vylučovaciu žalobcu vtedy, ak tak doposiaľ neurobila z vlastnej iniciatívy a určí jej k podaniu žaloby lehotu.

Vykonanie súpisu majetku patriaceho do konkurznej podstaty je jednou zo základných úloha správcu konkurznej podstaty. Súpis podstaty tvorí právny podklad pre speňažovanie majetku patriaceho do podstaty. Speňažený môže byť len ten majetok, ktorý bol spísaný a správca je povinný speňažiť celý spísaný majetok, iba že by bol zo súpisu zákonom stanoveným spôsobom vylúčený. Súpis majetku podstaty rovnako predstavuje titul, ktorým správca konkurznej podstaty dokladá, že je oprávnený so spísaným majetkom pri jeho speňažení nakladať. Osoba, ktorá tvrdí, že vec do podstaty nepatrí, môže podať vylučovaciu žalobu bez ohľadu na to, či k podaniu žaloby bola konkurzným súdom vyzvaná. Do súpisu konkurznej podstaty v zmysle uvedeného správca zahrňuje najmä všetok majetok s výnimkami uvedenými v zákone č. 328/1991 Zb., o ktorom je správcovi známe, že patril úpadcovi v deň vyhlásenia konkurzu, ako i ďalší majetok, ktorý úpadca nadobudne počas konkurzu. Popri tomto majetku správca zapisuje do súpisu konkurznej podstaty vždy i majetok, o ktorom môže mať sám správca pochybnosti, či takýto majetok patrí do konkurznej podstaty, ale i majetok, o ktorého zaradenie do konkurznej podstaty správca pochybnosti síce nemá, avšak iné osoby jeho zaradenie do súpisu spochybňujú. Je zrejmé, že súpis podstaty je súpisom celého majetku a nie je ho možné redukovať iba na zoznam vecí. Správca pri súpise konkurznej podstaty nemôže preskúmavať vlastnícky režim vecí, ktoré sú uvedené v evidencii úpadcu, resp. správca má zapísať všetko do súpisu konkurznej podstaty, ak je aspoň čiastočne overené, že majetok patrí alebo mal by patriť do podstaty. Súpis konkurznej podstaty je potrebné považovať za listinu, ktorá umožňuje správcovi speňažovať majetok do nej zapísaný, ak nedôjde k jeho vylúčeniu.

Z predložených dokladov nie je sporné, že v čase podania žaloby už predmetná vec (parcela) nebola súčasťou konkurznej podstaty. Parcela bola správcom konkurznej podstaty úpadcu na základe plánu speňaženia schváleného schôdzou konkurzných veriteľov odpredaná kúpnou zmluvou zo dňa 16.9.2004 a následne novým vlastníkom odpredaná kúpnou zmluvou dňa 25.10.2005 ďalšej spoločnosti.

Ochrana práv zakotvená v ustanovení § 19 ods. 2 ZKV sa môže týkať iba veci, ktorá konkurznú podstatu tvorí a v danom prípade bola predmetná parcela odpredaná počas konkurzu. V spore o právo na vylúčenie veci z konkurznej podstaty sa nerieši, či vec mohla, alebo nemohla byť odpredaná. Účelom vylučovacej žaloby je zistiť, či správca konkurznej podstaty vec, ktorú zaradil do konkurznej podstaty

mohol zaradiť, teda zaradil ju v súlade so zákonom. Aj za predpokladu, že ten, kto sa práva na ochranu jeho vlastníctva domáha, by mal právo na vlastníctvo k tejto veci, nie je dôvodom pre vylúčenie veci z konkurznej podstaty, ktorá v čase podania žaloby už konkurznú podstatu netvorila. Fakt, že konkurznú podstatu úpadcu, vec, ktorú žalobca predmetným návrhom požadoval vylúčiť už konkurznú podstatu netvorila následkom jej odpredaja, sporný nie je a posudzovanie otázky, či táto vec odpredaná byť mohla, nie je predmetom vylučovacej žaloby s odkazom na ustanovenie § 19 ods. 2 ZKV.

Z horeuvedených dôvodov súd žalobu ako neopodstatnenú zamietol.

Náhradu trov konania účastníkom nepriznal, pretože žalobca v konaní nebol úspešný a žalovaný náhradu trov konania nepožadoval.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.