KSKE 1 Co 152/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 152/2012

KS v Košiciach, dátum 31.10.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 152/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/152/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8108206087 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:8108206087.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu V.. V. H., bytom Y., T. Č.. X, zastúpeného I.. Š. N., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Y., O.. Ž. Č.. X, proti žalovaným X/ I.. N. Š., bytom Y., I. Č.. XX, 2/ J. U., bytom Y., M. XX, o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, o odvolaní žalobcu proti opravnému uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 25.4.2012 č.k. 20C 84/2008-183 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa opravil uznesenie Okresného súdu Košice I č.k. 20C 84/2008-63 zo dňa 19.10.2009 tak, že správne má byť uvedený dátum vyhotovenia uznesenia 14.9.2009.

Uznesenie odôvodnil súd prvého stupňa tým, že pri písomnom vyhotovovaní uznesenia došlo k chybe v písaní, keď namiesto správneho dátumu jeho vyhotovenia 14.9.2009 bol uvedený nesprávny dátum dňa 19.10.2009. Na základe toho s poukazom na ust. § 164 O.s.p. opravným uznesením opravil uvedenú zrejmú nesprávnosť.

Proti uzneseniu podal včas odvolanie žalobca. V odvolaní uviedol, že toto odvolanie podáva proti uzneseniu o uložení poriadkovej pokuty a zároveň žiadal, aby súd žalobcovi uvedenú poriadkovú pokutu odpustil postupom podľa § 53 ods. 4 O.s.p.. Má za to, že samotné uloženie poriadkovej pokuty prispelo k dosiahnutiu účelu a cieľa, ktorý bol sledovaný uložením aj vzhľadom na ďalší priebeh súdneho konania. Jej zaplatenie by neprimerane zaťažovalo žalobcu a je neodôvodnené. Žalobca úprimne oľutoval svoje konanie a nebolo jeho zámerom uprednostňovať športové podujatia (svoje záujmové aktivity) pred súdnym konaním. Poukázal na to, že žalobca po obdržaní uznesenia o uložení poriadkovej pokuty sa ďalších pojednávaní zúčastňoval a to aj napriek jeho pretrvávajúcej práceneschopnosti a zlému zdravotnému stavu.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa postupom podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a na základe toho dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa využil procesný inštitút opravného uznesenia, ktorým opravil dátum uvedený na písomnom vyhotovení uznesenia o uložení poriadkovej pokuty žalobcovi.

Podľa ust. § 164 O.s.p. súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave vydá opravné uznesenia, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť.

Citované zákonné ustanovenie umožňuje súdu realizovať opravu chýb ku ktorým došlo zlyhaním pri mechanických činnostiach súvisiacich s vyhotovovaním súdneho rozhodnutia. Toto sa teda týka iba tej časti opravovaného rozhodnutia, v ktorej došlo k pochybeniu a nemá vplyv na samotnú právoplatnosť ako aj vykonateľnosť opravovaného rozhodnutia okrem prípadov, ak súd v opravnom uznesení zároveň odloží vykonateľnosť na dobu, pokiaľ toto opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť. V tomto prípade nedošlo zo strany súdu k odkladu vykonateľnosti napadnutého uznesenia o uložení poriadkovej pokuty a teda napadnuté opravné uznesenie sa nedotýka tak právoplatnosti, ani vykonateľnosti napadnutého uznesenia.

Zrejmá nesprávnosť napadnutého uznesenia vyplýva aj zo skutočnosti, že podľa poštovej doručenky písomné vyhotovenie uznesenia žalobca prevzal dňa 12.10.2009 a z toho je zrejmé, že uznesenie nemohlo byť vydané až 19.10.2009, tak ako je to nesprávne uvedené v jeho písomnom vyhotovení. Z obsahu uznesenia je zrejmé, že poriadková pokuta bola žalobcovi uložená v súvislosti s jeho neúčasťou na pojednávaní dňa 14.9.2009, čo je aj dátum vyhotovenia uvedeného uznesenia.

S poukazom na vyššie uvedené dôvody nebolo možné prihliadnuť na odvolacie námietky žalobcu, ktorý žiadal v odvolaní zrušiť uznesenie o uložení poriadkovej pokuty.

Vzhľadom k tomu, že súčasťou písomne podaného odvolania je aj žiadosť žalobcu o odpustenie poriadkovej pokuty, bude povinnosťou súdu prvého stupňa o tejto žiadosti rozhodnúť podľa ust. § 53 ods. 4 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.