KSKE 1 Co 168/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/168/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107203114 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107203114.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Tutka a sudcov JUDr. Ladislava Cakociho a JUDr. Jána Slebodníka v právnej veci žalobcu C. G., bytom v D., Š. Č..XXXX/ XX, zastúpeného C.. O. M., advokátku so sídlom v D., Š. Č.. XX, proti žalovanej A. M. Ž. D., K..E.., so sídlom v L., I. Č..X, zastúpenej JUDr. Jánom Tajtákom, advokátom so sídlom v L., O. Č.. XX, o určenie neplatnosti redukcie poistných súm, o odvolaní žalovanej proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo dňa 24.02.2010 č. k. 34C/22/2007-276 v spojení s opravným uznesením zo dňa 15.04.2011 č. k. 34C/22/2007-324 takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok v spojení s opravným uznesením zo dňa 15.4.2011 tak, že žalobu z a m i e t a.

Žalobca je povinný nahradiť žalovanej trovy konania v sume 608,95 euro a tie zaplatiť advokátovi C.. C. F. do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom v znení opravného uznesenia súd prvého stupňa určil, že redukcia poistných súm vykonaná žalovanou ku dňu XX.X.XXXX, týkajúca sa poistnej zmluvy č.XXXXXXXXXX zo dňa X.X.XXXX uzavretej medzi žalobcom a žalovanou, ktorou žalovaná znížila poistnú sumu pre prípad smrti z dohodnutej sumy 100.000,- Sk na sumu 32.544,- Sk a pre prípad dožitia z dohodnutej sumy 174.600,- Sk na sumu 32.544,- Sk je neplatná a zároveň uložil žalovanej povinnosť obnoviť finančné parametre poistnej zmluvy a to poistnú sumu pre prípad smrti na sumu 3.319,39 euro a pre prípad dožitia na sumu 5.795,65 euro. Žalovanú zaviazal na náhradu trov štátu v sume 23,44 euro a žalobcovi o výške ktorej rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku.

Týmto rozsudkom rozhodol súd prvého stupňa o návrhu žalobcu na určenie, že redukcia poistných súm vykonaná žalovanou ku dňu XX.X.XXXX v rozsahu uvedenom vo výroku rozsudku je neplatná a o obnove parametrov poistnej zmluvy.

Pri rozhodovaní vychádzal súd prvého stupňa zo zistenia, že účastníci uzatvorili dňa X.X.XXXX poistnú zmluvu pre prípad smrti a dožitia, na základe ktorej sa žalovaná zaviazala žalobcovi pre prípad smrti vyplatiť sumu 100.000,- Sk a pre prípad dožitia sumu 174.600,- Sk a žalobca sa zaviazal platiť mesačné poistné v sume 485,- Sk. Zmluva bola uzavretá na dobu určitú so začiatkom poistenia X.X.XXXX a koncom poistenia X.X.XXXX. Žalobca prvé poistné splatné X.X.XXXX zaplatil pri uzavretí poistnej zmluvy dňa X.X.XXXX a následne mesačne platil poistné k 25. dňu v mesiaci prevodom z účtu počnúc XX.X.XXXX. Žalovaná listami zo dňa XX.X.XXXX K. XX.X.XXXX oznámila žalobcovi, že vzhľadom na to, že neuhradil časť poistného za ďalšie poistné obdobie v lehote stanovenej v Občianskom zákonníku,

teda najneskôr prvý deň ďalšieho poistného obdobia, uplynutím tejto lehoty sa jeho poistenie zmenilo na poistenie so zníženou poistnou sumou (redukciou poistnej sumy) , a to bez povinnosti platiť poistné. Deň redukcie bol žalovanou určený na XX.X.XXXX. V dôsledku redukcie poistnej sumy žalovaná znížila poistnú sumu pre prípad smrti z dohodnutej sumy 100.000,- Sk na sumu 32.544,- Sk a pre prípad dožitia z dohodnutej sumy 174.600,- Sk na sumu 32.544,- Sk. Ďalej súd prvého stupňa vychádzal z článku 9 ods. 2 písm. a/ Všeobecných poistných podmienok pre životné poistenie žalovanej.

Na základe uvedených zistení a po vykonanom dokazovaní dospel súd prvého stupňa k záveru, že žalobcom uplatnený nárok je dôvodný. V odôvodnení uviedol, že dospel k záveru, že v prejednávanej veci sa nejedná o žalobu na určenie právnej skutočnosti, ale o žalobu podľa ust. § 80 písm. c/ O.s.p., kedy je prvotné skúmať, či je daný naliehavý právny záujem na požadovanom určení, ktorý musí tvrdiť a preukazovať žalobca. Bol toho názoru, že žalobca má naliehavý právny záujem na požadovanom určení neplatnosti redukcie poistných súm žalovanou. Súd mal za to, že v prejednávanej veci vznikla pochybnosť o obsahu článku 9 ods. 1,2 Všeobecných poistných podmienok v tom, čo je potrebné považovať za zaplatenie poistného v plnej výške v lehote stanovenej občianskym zákonníkom a či redukcia poistnej sumy nastáva automaticky t.j. okamihom prvého nezaplatenia ďalšieho poistného alebo je to právo poisťovateľa, ktoré môže, ale aj nemusí využiť. Ustanovenie článku 9 ods. 2 Všeobecných poistných podmienok považoval za nejasné, pričom táto nejasnosť má ísť na ťarchu poisťovateľa. Dospel k záveru, že nárok žalobcu na určenie, že redukcia poistných súm je neplatná, je dôvodný, pretože tento právny úkon žalovanej, ktorým jednostranne zmenila dohodnuté podmienky v poistnej zmluve je podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka neurčitý a nezrozumiteľný, podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka je v rozpore s dobrými mravmi a podľa ust. § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka bol pre žalobcu ako spotrebiteľa vopred nepredvídateľný, nejasný, nezrozumiteľný, nebol vopred individuálne dojednaný a preto je neplatný.

Výrok o trovách štátu odôvodnil s poukazom na ust. § 148 ods. 1 O.s.p. a neúspešnú žalovanú zaviazal nahradiť trovy štátu. Zároveň žalovanú zaviazal na náhradu trov konania žalobcovi, o výške ktorých rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku.

Proti tomuto rozsudku podala včas odvolanie žalovaná. Žiadala, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil, žalobu zamietol a priznal jej náhradu trov konania. Na odvolacom pojednávaní prostredníctvom svojho právneho zástupcu uviedla, že rozsudok súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, lebo podľa jej názoru článok 9 ods. 2 Všeobecných poistných podmienok nemožno hodnotiť ako neurčitý, nejasný, nezrozumiteľný a rozsudok považuje aj za nepreskúmateľný v tom, že výrok rozsudku nie je kompatibilný s dôvodmi rozsudku a to z toho dôvodu, že samotná redukcia nebola následkom právneho úkonu, ale išlo o následok právnej skutočnosti neplatenia poistného, ktorú predvídali Všeobecné poistné podmienky a kvázi zo zákona došlo k zmene poistných podmienok v poistnej zmluve a teda k redukcii poistnej sumy. V konaní predložila rozsudok Okresného súdu Košice I sp. zn. 8C/10/2007-159 a rozsudok Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 5Co/6/2009-182.

Žalobca na odvolacom pojednávaní navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdil. Bol toho názoru, že súd prvého stupňa správne posúdil jeho nárok ohľadom skutočností, že má naliehavý právny záujem na určení neplatnosti redukcie lebo bez tohto určenia by jeho právne postavenie v zmluvnom vzťahu so žalovanou bolo neisté. Ďalej uviedol, že aj po oznámení mu redukcie poistných súm naďalej pokračoval v platení poistného a doposiaľ mu bol zo strany žalovanej vrátený len jeden preplatok v sume 611,- Sk, ale je ho ochotný žalovanej zaplatiť, ak odvolací súd napadnutý rozsudok potvrdí. Bol toho názoru, že redukcia poistných súm nastala až oznámením žalovanej, teda jej právnym úkonom ku dňu XX.X.XXXX, preto sa domáha aj určenia neplatnosti tohto právneho úkonu. V konaní predložil rozsudok Okresného súdu Košice I sp. zn. 38C/22/2007-147 a rozsudok Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 4Co/44/2009-185.

Na základe podaného odvolania odvolací súd preskúmal napadnutý rozsudok v spojení s opravným uznesením a konanie mu predchádzajúce podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. na nariadenom odvolacom pojednávaní podľa § 214 ods. 1 O.s.p. a po opakovaní dokazovania listinami - poistnou zmluvou zo dňa

X.X.XXXX a Všeobecnými poistnými podmienkami žalovanej dospel k záveru, že odvolanie žalovanej je dôvodné.

V prejednávanej veci z obsahu odvolania a vyjadrení žalovanej na odvolacom pojednávaní je zrejmé, že v odvolaní uplatňuje odvolací dôvod uvedený v ust. § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p. t.j., že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, ak namieta nesprávnosť právneho záveru súdu prvého stupňa o tom, že k redukcii poistných súm došlo na základe právneho úkonu.

Právnym posúdením veci je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a na zistený skutkový stav aplikuje konkrétnu právnu normu. Nesprávne právne posúdenie je chybnou aplikáciou práva na zistený skutkový stav; dochádza k nej vtedy, ak súd použil iný právny predpis, ako mal správne použiť, alebo ak aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval.

V prejednávanej veci sa odvolací súd stotožnil s názorom odvolateľky v tom, že súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil ak vychádzal z právneho názoru, že v prejednávanej veci sa nejedná o žalobu na určenie právnej skutočnosti a teda, že k redukcii poistných súm došlo na základe právneho úkonu žalovanej v dôsledku čoho na zistený skutkový stav aplikoval nesprávnu právnu normu - ust. § 80 písm. c/ O.s.p..

Za nesprávny považuje odvolací súd aj názor vyslovený súdom prvého stupňa v odôvodnení napadnutého rozsudku ohľadom skutočnosti, že ust. článku 9 ods. 2 všeobecných podmienok je nejasné a teda, že v konaní vznikla pochybnosť o obsahu tohto článku, čo je potrebné považovať za zaplatenie poistného v plnej výške v lehote stanovenej Občianskym zákonníkom a či redukcia poistnej sumy nastáva automaticky , t.j. okamihom prvého nezaplatenia ďalšieho poistného, alebo je to právo poisťovateľa, ktoré môže ale aj nemusí využiť.

Z hľadiska skutkového stavu bolo v prejednávanej veci zistené, že účastníci uzatvorili poistnú zmluvu pre prípad smrti a dožitia a teda jednalo sa o životné poistenie. V článku 9 ods. 2 všeobecných poistných podmienok, ktoré boli súčasťou poistnej zmluvy účastníci dohodli, že ak nebude poistné za ďalšie poistné obdobie zaplatené v plnej výške, v lehote stanovenej Občianskym zákonníkom, uplynutím tejto lehoty rezervotvorné poistenie s bežným poistným, ak bolo zaplatené poistné aspoň za prvý rok poistenia, sa zmení na poistenie so zníženou poistnou sumou (redukcia poistnej sumy) , so zníženým dôchodkom (redukcia dôchodku) , alebo so skrátenou poistnou dobou (redukcia poistnej doby) , a to bez povinnosti platiť ďalšie poistné. Je teda nesporné, že účastníci pre prípad neplatenia poistného v plnej výške a v lehotách stanovených Občianskym zákonníkom dohodli redukciu poistnej sumy.

Podľa § 804 Občianskeho zákonníka poistné podmienky pre poistenie osôb určujú, v ktorých prípadoch je poistiteľ povinný vyplatiť pri zániku poistenia odbytné, kedy poistenie nezanikne pre neplatenie poistného a na ktoré prípady sa nevzťahuje ust. § 803 ods. 2 o vrátení poistného.

Redukcia poistenia je jeden z tradičných poistných inštitútov, ktorých právna regulácia zanikla spolu so zrušením vyhlášok upravujúcich poistné podmienky pre jednotlivé druhy poistenia (napr. vyhl. č. 49/1964 Zb.) . Účelom redukcie je zabrániť predčasnému zániku poistenia a zachovať pre poisteného aspoň minimálnu udržateľnú mieru poistnej ochrany. K redukcii dochádza v prípade, ak poistník prestane platiť poistné, avšak nedôjde k výpovedi poistenia. Poisťovňa má v takom prípade možnosť spôsobiť zánik poistenia tým, že poistníkovi zašle výzvu na zaplatenie poistného, a ak poistenie nebude zaplatené v stanovenej lehote, poistenie zanikne podľa § 801 ods. 2 Obč. zákonníka.

Poisťovňa však nemusí mať záujem na zániku poistenia, a môže sa vo vlastnom záujme pokúsiť upraviť vybrané parametre poistnej zmluvy tak, aby bolo možné zachovať existenciu poistenia. Tento záujem na zachovaní poistenia je zároveň v súčasnosti jediným prepojením na právnu úpravu obsiahnutú v ust. § 804 Obč. zákonníka, ktorou sa odkazuje na poistné podmienky, aby určili kedy poistenie nezanikne pre neplatenie poistného .

Podstata redukcie spočíva v tom, že sa automaticky upravia, niektoré parametre poistenia, ktoré majú najväčší vplyv na výšku poistného. S vykonaním redukcie spravidla zaniká povinnosť poistníka platiť poistné a na vykrytie poistného do konca trvania poistenia sa použijú prostriedky zaplatené poistníkom v rámci rezervotvornej časti poistenia. Redukcia poistenia nadobúda v praxi dve možné podoby a to ako redukcia poistnej sumy a redukcia poistnej doby.

Redukcia naviac spôsobuje zmenu v obsahu záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy, pričom podmienky vykonania tejto zmeny sú vopred dohodnuté v poistnej zmluve (spravidla ako osobitná časť poistných podmienok) . Ak sú v priebehu poistenia splnené podmienky na vykonanie redukcie, poisťovňa túto zmenu vykonáva bez ďalšieho osobitného súhlasu poistníka alebo poisteného. Všetky ostatné náležitosti zmluvného vzťahu však zostávajú zachované, a teda aj práva poistníka ako zmluvnej strany, ktorý má možnosť kedykoľvek privodiť zánik poistenia podaním výpovede. K redukcii poistenia spravidla dochádza automaticky. Obnova pôvodných parametrov poistenia je v takom prípade možná iba štandartnou zmenou poistnej zmluvy, ktorá je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán, pre poistníka aj poisťovne. Súhlas poisteného sa nevyžaduje.

Z uvedeného nevyhnutne vyplýva, že aj keď nezaplatením poistného poistenie všeobecne zaniká a to márnym uplynutím lehoty určenej poistiteľom v upomienke k zaplateniu dlžného poistného, jedinou výnimkou v tomto smere je životné, rezervotvorné poistenie s bežným plateným poistným, u ktorého je namiesto zániku poistenia uplatňovaný inštitút redukcie poistnej sumy alebo zníženie ročného dôchodku. K redukcii preto nedochádza na základe jednostranného právneho úkonu poisťovne, ale k redukcii dochádza v deň, v ktorom by inak došlo k zániku poistenia pre nezaplatenie poistného. Dôsledkom redukcie je teda skutočnosť, že poistník nie je povinný platiť poistné, a poistený je po zostávajúcu poistnú dobu naďalej poistený, ale iba na redukovanú (zníženú) poistnú sumu alebo znížený ročný dôchodok.

Preto ak v prejednávanej veci účastníci v článku 9 ods. 1,2 dohodli pre prípad nezaplatenia poistného v plnej výške prvý deň poistného obdobia (§ 796 ods. 2 Občianskeho zákonníka) redukciu poistnej sumy, k tejto došlo automaticky v deň v ktorom by inak došlo k zániku poistenia a uvedeným dňom zanikla aj povinnosť žalobcu platiť poistné a teda došlo k zmene v obsahu záväzku vyplývajúceho z poistnej zmluvy. Keďže redukcia poistných súm bola účastníkmi vopred dohodnutá, nedošlo k nej na základe jednostranného právneho úkonu žalovanej, ako sa nesprávne domnieva súd prvého stupňa, preto samotnú redukciu poistných súm nemožno považovať za právny úkon. Redukcia poistných súm je právnou skutočnosťou, ktorá nastala márnym uplynutím lehoty na zaplatenie poistného.

Za určovaciu žalobu v zmysle § 80 písm. c/ O.s.p. považuje súdna prax aj žalobu o neplatnosť právneho úkonu, nie však o určenie právnych skutočností.

Podľa § 80 O.s.p. návrhom na začatie konania možno uplatniť, aby sa rozhodlo najmä

a) o osobnom stave (o rozvode, o neplatnosti manželstva, o určení, či tu manželstvo je alebo nie je, o určení rodičovstva, o osvojení, o spôsobilosti na právne úkony, o vyhlásení za mŕtveho) ,

b) o splnení povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo z porušenia práva,

c) o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem.

Z citovaného zákonného ustanovenia § 80 písm. c/ vyplýva, že naliehavý právny záujem na určení je daný vtedy, kedy bez tohto určenia by bolo ohrozené právo žalobcu, alebo by sa jeho právne postavenie stalo neistým, a že pomocou určovacej žaloby možno eliminovať stav ohrozenia práva, či neistoty v právnom vzťahu. Určovacia žaloba je teda namieste len tam, kde má súd deklarovať existenciu či neexistenciu právneho vzťahu, či práva.

Určenie existencie právnej skutočnosti, a nie právneho vzťahu, či práva rozhodnutím súdu, prichádza do úvahy jedine vtedy, ak to zákon pripúšťa. V takom prípade však nejde o určovaciu žalobu, ale o žalobu inú, v § 80 O.s.p. nevypočítanú.

Žalobca v prejednávanej veci sa domáha určenia, že redukcia poistných súm vykonaná žalovanou ku dňu 21.8.2006 je neplatná a teda žalobou uplatnil nárok nie na určenie existencie či neexistencie právneho vzťahu alebo práva (že právny vzťah medzi účastníkmi na základe poistnej zmluvy trvá) , ale na určenie neexistencie právnej skutočnosti, že určitá právna skutočnosť nie je daná (redukcia poistných súm nenastala) . V danom prípade sa žaloba domáha len určenia neexistencie určitej právnej skutočnosti a toto určenie samo o sebe nedeklaruje žiaden právny vzťah či právo. Takáto žaloba nespĺňa predpoklady žaloby na určenie podľa § 80 písm. c/ O.s.p., lebo sa netýka existencie alebo neexistencie práva alebo právneho vzťahu, a nemá oporu v platnom práve.

Ak súd prvého stupňa posudzoval naliehavý právny záujem i tam, kde nešlo o existenciu právneho vzťahu alebo práva, nesprávne vyložil ust. § 80 písm. c/ O.s.p. a jeho rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci.

Za nesprávny preto treba považovať záver súdu prvého stupňa o tom, že nárok žalobcu na určenie, že redukcia poistných súm vykonaná žalovanou ku dňu 21.8.2006 je neplatná, je dôvodný, lebo ako bolo uvedené určenie neexistencie právnej skutočnosti - neplatnosti redukcie súm zákon nepripúšťa a teda takáto žaloba nemá oporu v hmotnom práve.

Za takejto situácie možno konštatovať, že žalovanou uplatnený odvolací dôvod spočívajúci v nesprávnom právnom posúdení veci súdom prvého stupňa je daný, preto odvolací súd postupom podľa § 220 O.s.p. napadnutý rozsudok zmenil a žalobu zamietol.

Výrok o trovách konania vyplýva z ust. § 142 ods. 1 v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. podľa ktorých právo na náhradu trov konania má úspešný účastník v danom prípade žalovaná, preto jej súd priznal aj náhradu trov konania spočívajúcu v zaplatenom súdnom poplatku v sume 99,50 euro a trov právneho zastúpenia za 9 úkonov právnej pomoci podľa § 11 ods. 1 a § 14 vyhl.č. 655/2004 Z.z. a to za prevzatie a prípravu zastúpenia v sume 45,51 euro a režijný paušál v sume 5,91 euro, za účasť právneho zástupcu na pojednávaní okresného súdu dňa 20.5.2009 v sume 53,49 euro a režijný paušál v sume 6,95 euro, za účasť právneho zástupcu na pojednávaní okresného súdu dňa 17.9.2009 v sume 53,49 euro a režijný paušál v sume 6,95 euro, za účasť na pojednávaní právneho zástupcu pred okresným súdom dňa 21.10.2009 v sume 53,49 euro a režijný paušál v sume 6,95 euro, za účasť právneho zástupcu na pojednávaní pred okresným súdom dňa 3.2.2010 v sume 55,49 euro a režijný paušál v sume 7,21 euro, za účasť právneho zástupcu pri vyhlásení rozsudku pred okresným súdom dňa 24.2.2010 v sume 13,37 euro a režijný paušál v sume 7,21 euro, za písomné podanie - odvolanie proti rozsudku zo dňa 11.3.2010 v sume 55,49 euro a režijný paušál v sume 7,21 euro, za účasť právneho zástupcu na pojednávaní odvolacieho súdu dňa 3.2.2011 v sume 57,-euro a režijný paušál v sume 7,41 euro a za účasť právneho zástupcu na pojednávaní odvolacieho súdu dňa 7.3.2012 v sume 58,69 euro a režijný paušál v sume 7,63 euro.

Odvolací súd nepriznal žalovanej trovy konania požadované za úkony právnej služby spočívajúce v písomnom podaní vo veci samej vo forme záverečného vyjadrenia zo dňa 25.9.2008, pretože takýto úkon nemožno považovať za účelný a ďalej nepriznal náhradu za právny úkon spočívajúci v ďalšej porade v trvaní 60 minút vzhľadom na to, že takýto úkon v konaní preukázaný nebol.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.