KSKE 1 Co 260/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/260/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7510217008 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7510217008.4

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senát zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Tutka a sudcov JUDr. Ladislava Cakociho a JUDr. Pavla Tkáča, v právnej veci žalobcu E. B., X.. XX.X.XXXX, L. Y. F., Z. Č.. XX, zastúpeného A.. E. B., X.. XX.XX.XXXX, L. Y. F., Z. Č.. XX, proti žalovaným 1. Československej obchodnej banke a.s., so sídlom v Bratislave, Michalská č. 18, 2. Profesionálnej dražobnej spoločnosti s.r.o., so sídlom v Košiciach, Jánošíkova č. 6, zastúpenej JUDr. Ivanom Husárom, advokátom so sídlom v Košiciach, Vojenská č. 14, o uloženie povinnosti nevykonať dražbu, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice-okolie zo dňa 15.4.2011 č.k. 18C 504/2010-71 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Žalobca je povinný nahradiť žalovanej v 2. rade trovy odvolacieho konania v sume 133,12 euro a tieto zaplatiť advokátovi JUDr. Ivanovi Husárovi do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalovanej v 1. rade náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zamietol návrh žalobcu na určenie, že žalovaní nie sú oprávnení vykonať dobrovoľnú dražbu, opakovanú dobrovoľnú dražbu na predmete dražby o nehnuteľnostiach zapísaných na liste vlastníctva č. XXX F.. Ú. F. L. na podklade znaleckého posudku č. 041/2010 vyhotoveného znalcom Ing. Jozefom Kupčekom zo dňa 18.10.2010, zaviazal žalobcu nahradiť žalovanej v druhom rade na trovách konania sumu 214,89 euro a vo vzťahu medzi žalobcom a žalovanou v prvom rade účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Po vykonanom dokazovaní dospel súd prvého stupňa k záveru, že petit, tak ako je vymedzený žalobcom za existujúceho skutkového stavu, nerieši postavenie žalobcu, resp. nezabráni prípadnému ohrozeniu jeho práv, aj keby bol po materiálnej stránke vykonateľný. Bol toho názoru, že aj keby návrhu žalobcu vyhovel, ochrana jeho práv by aj tak nebola zabezpečená a vyriešená preto, že žalobca sa domáhal ochrany pred vykonaním dobrovoľnej dražby na základne znaleckého posudku Ing. Jozefa Kupčeka, ale nie pred vykonaním dobrovoľnej dražby na podklade ďalšieho znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Tokárom. V prípade realizácie opakovanej dražby sa bude vychádzať zo znaleckého posudku Ing. Miroslava Tokára a skôr vyhotovený znalecký posudok Ing. Jozefa Kupčeka je pre realizáciu dobrovoľnej dražby bezpredmetný. Právne dôsledky vyplývajúce z prípadného kladného rozhodnutia súdu o tejto žalobe by za zisteného skutkového stavu neovplyvnili postavenie žalobcu pri realizácii dobrovoľnej dražby jeho majetku a nenastolili by preňho právnu istotu. Vzhľadom na to, že súd dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná, neposudzoval ďalej okolností, či znalecký

posudok vypracovaný Ing. Kupčekom bol vyhotovený za dodržania všetkých podmienok podľa zákona o dobrovoľných dražbách. Súd nepovažoval za potrebné pre svoje rozhodnutie vo veci nariadiť znalecké dokazovanie navrhnuté žalobcom na zistenie ceny nehnuteľnosti, pretože predmetom konania nebola hodnota nehnuteľností, nakoľko žalobca nežiadal svojím návrhom ustáliť hodnoty nehnuteľností, ale zdržať sa dobrovoľnej dražby na podklade znaleckého posudku, ktorý bol už v čase rozhodovania súdu pre vykonanie dobrovoľnej dražby bezpredmetný.

Výrok o trovách konania odôvodnil s poukazom na ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a úspešnému žalovanému v druhom rade priznal náhradu trov konania spočívajúcu v trovách právneho zastúpenia. Žalovanej v prvom rade náhradu trov konania nepriznal aj keď v spore bola úspešná vzhľadom na to, že trovy konania jej nevznikli.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie žalobca. Žiadal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Podľa názoru žalobcu podstatou sporu bola skutočnosť, že znalec Ing. Kupček v rámci zisťovania všeobecnej hodnoty sporných nehnuteľností nepostupoval v súlade so zákonom, čo bolo konštatované aj odvolacím súdom v uznesení zo dňa 6.4.2001 v konaní 3Co 83/2011-99. Nehnuteľnosť znalec podcenil a podcenil ju aj druhý znalec Ing. Tokár, ktorého si opakovane vybral žalovaný v druhom rade pre vlastné účely. Neprihliadal na dôležité skutočnosti, jednak obsiahnuté v predchádzajúcom znaleckom posudku Ing. Liptákovej, ale najmä na zmeny, investície a zhodnotenie nehnuteľností od tej doby. Stanovenie vydraženej ceny takýmto postupom na základe nesprávneho znaleckého posudku nenávratne a veľmi ho poškodí vzhľadom na veľký rozdiel pri účtovaní všeobecnej ceny nehnuteľností v jeho neprospech. Ďalej bol toho názoru, že ak súd nenariadil znalecké dokazovanie na zistenie všeobecnej ceny nehnuteľností pri zohľadňovaní všetkých dôležitých skutočností, nezistil dostatočne skutkový stav, že nehnuteľnosť je výrazne podcenená. Žalobca nezdieľa názor, že takéto znalecké dokazovanie je nadbytočné a nesúvisí s predmetom konania. Podľa jeho názoru po objektívnom zistení skutočnej všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti zákonným spôsobom v konaní na súde súdom ustanoveným znalcom, môže žalobca preukázať výrazné podhodnotenie predmetnej nehnuteľností znalcami, ktorých si vybral žalovaný v druhom rade. Na odvolacom pojednávaní žalobca zotrval na svojom podanom odvolaní a zároveň navrhol, aby odvolací súd vo veci nariadil znalecké dokazovanie ohľadom zistenia hodnoty sporných nehnuteľností. Taktiež navrhol, aby v konaní bola vypočutá svedkyňa A.. Z., ohľadom použitia koeficientu pri výpočte hodnoty nehnuteľností.

Žalovaná v druhom rade vo svojom vyjadrení k odvolaniu navrhla, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil. Má za to, že súd prvého stupňa zistil skutkový stav úplne a správne a vykonal všetky potrebné dôkazy. Stotožňuje sa s právnym názorom prvostupňového súdu v tejto právnej veci, ako aj s výrokom a odôvodnením rozsudku vo veci samej. Na odvolacom pojednávaní poukázala na skutočnosť, že aj pokiaľ by odvolací súd návrhu žalobcu vyhovel, rozhodnutie by bolo materiálne nevykonateľné vzhľadom na tú skutočnosť, že v zmysle zákonných ustanovení dražbu možno vykonať len podľa znaleckých posudkov nie starších ako pol roka. Táto lehota uplynula vo vzťahu k obom znaleckým posudkom, ktoré doteraz boli vypracované.

Na základe podaného odvolania odvolací súd preskúmal napadnutý rozsudok a konanie mu predchádzajúce podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. na nariadenom odvolacom pojednávaní podľa § 214 ods. 1 O.s.p. a po výzve účastníkov, aby sa vyjadrili k možnému použitiu právneho predpisu (zákona č. 527/2002 Z.z.) , ktorý pri doterajšom rozhodovaní vo veci nebol použitý, a je pre rozhodnutie veci rozhodujúci (§ 213 ods. 2 O.s.p.) , dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

V prejednávanej veci je odvolací súd toho názoru, že súd prvého stupňa vecne správne rozhodol, ak nárok žalobcu zamietol, avšak odvolací súd sa nestotožňuje s dôvodmi, pre ktoré bol návrh súdom

prvého stupňa zamietnutý. Je tomu tak preto, že súd prvého stupňa sa nedostatočne vyporiadal s tým, či nárok uplatnený žalobcom má základ v hmotnom resp. procesnom práve a teda, či žalobcom formulovaný návrh na určenie, že žalovaní nie sú oprávnení vykonať dobrovoľnú dražbu, opakovanú dobrovoľnú dražbu nehnuteľností na základe znaleckého posudku č. 041/2010 vypracovaného Ing. Jozefom Kupčekom je žalovateľný.

V prejednávanej veci z obsahu žalobného návrhu, ale aj z vyjadrení žalobcu na pojednávaniach je zrejmé, že žalobca vyčíta žalovanej v druhom rade nesprávny postup pri organizovaní dražby a to v súvislosti s ohodnotením predmetu dražby na základe znaleckého posudku č. 041/2010 vypracovaným Ing. Jozefom Kupčekom.

Všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcom dobrovoľné dražby je zákon č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.

Podľa § 1 ods. 1 zák. č. 527/2002 Z.z. tento zákon upravuje dobrovoľné dražby, kontrolu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na dodržiavanie podmienok organizovania priebehu dražieb a vznik, trvanie a zánik niektorých právnych vzťahov s tým súvisiacich.

Podľa § 12 ods. 1 zák. č. 527/2002 Z.z. dražobník zaisti ohodnotenie predmetu dražby podľa ceny obvyklej v mieste a čase konania dražby. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik, jeho časť alebo o kultúrnu pamiatku alebo ak je vlastníkom predmetu dražby územný samosprávny celok alebo orgán štátnej správy, musí byť cena predmetu dražby určená znaleckým posudkom, ktorý nesmie byť v deň konania starší ako 6 mesiacov.

Podľa § 12 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z.z. vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, alebo nájomca sú povinní po predchádzajúcej výzve v čase určenom v tejto výzve umožniť vykonanie ohodnotenia, ako aj obhliadku predmetu dražby. Doba obhliadky musí byť vo výzve ustanovená s prihliadnutím na charakter draženej veci, pri nehnuteľnosti spravidla tri týždne po odoslaní výzvy.

Podľa § 12 ods. 3 zák. č. 527/2002 Z.z. ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícií.

Podľa § 21 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z.z. v prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do 3 mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo byt, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

Podľa § 33a zák. č. 527/2002 Z.z. kontrolu dodržiavania podmienok organizovania priebehu dražieb vykonáva ministerstvo. Na výkon kontroly sa nevzťahuje osobitný predpis.

Podľa § 33b ods. b/ zák. č. 527/2002 Z.z. kontrola sa vykonáva preskúmavaním podnetov na postup pri výkone činnosti dražobníkov.

Z citovaného ustanovenia § 21 ods. 2 vyplýva, že domáhať sa súdnej ochrany vo vzťahu k dobrovoľným dražbám možno iba ohľadom určenia neplatnosti dražby. V prípade iného pochybenia súvisiaceho s dodržiavaním podmienok organizovania a priebehu dražieb sa dotknutá osoba môže domáhať ochrany podaním podnetu na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, lebo toto vykonáva kontrolu nad dodržiavaním podmienok organizovania priebehu dražieb a v tej súvislosti vykonáva aj kontroly na základe podnetov na postup pri výkone činnosti dražobníkov (§ 33a, 33b) .

Prípadný nesprávny postup dražobníka pri organizovaní a priebehu dražby vrátane ohodnotenia predmetu dražby, teda nezakladá žalobcovi právo domáhať sa určenia, že dražobník nie je oprávnený vykonať dobrovoľnú dražbu. Žalovaná tým, že spĺňa podmienky zák. č. 527/2002 Z.z. a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní vzniklo jej oprávnenie na prevádzkovanie živnosti spočívajúcej v organizovaní dražieb (§ 6 ods. 1 zák. č. 527/2002 Z.z.) , preto súd v konaní nemôže určovať, že žalovaná v druhom rade je resp. nie je oprávnená vykonať dobrovoľnú dražbu. Ak by žalovaná v druhom rade tieto podmienky nespĺňala, bol by to dôvod na určenie neplatnosti dražby, nie však na určenie, že nie je oprávnená vykonať dobrovoľnú dražbu.

Možno preto konštatovať, že žalobcom uplatnený nárok vo vzťahu k žalovanej v druhom rade nemá oporu v hmotnom ani procesnom práve a preto nárok na určenie, že nie je oprávnená vykonať dobrovoľnú dražbu, nie je žalovateľný. To isté platí aj vo vzťahu k žalovanej v prvom rade s tým, že žalovaná nie je dražobníkom podľa § 6 ods. 1 zák. č. 527/2002 Z.z. a teda dobrovoľné dražby neorganizuje.

Vzhľadom na hore uvedené nemožno súhlasiť s názorom žalobcu vysloveným v odvolaní, podľa ktorého podstatou sporu bola skutočnosť, že znalec Ing. Kupček v rámci zisťovania všeobecnej hodnoty sporných nehnuteľností nepostupoval v súlade so zákonom a teda že súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci ak nenariadil znalecké dokazovanie na všeobecnú cenu nehnuteľností. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na citované ust. § 12 zák. č. 527/2002 Z.z., ktorý upravuje postup dražobníka pri ohodnotení predmetu dražby. Ak žalobca mal za to, že neboli dodržané podmienky, resp. postup dražobníka pri ohodnotení predmetu dražby, mohol podať podnet na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ohľadom preskúmania postupu dražobníka vo vzťahu k ohodnoteniu predmetu dražby. Správne preto postupoval súd prvého stupňa, ak nenariadil znalecké dokazovanie na zistenie všeobecnej ceny nehnuteľností a z tohto istého dôvodu znalecké dokazovanie navrhované žalobcom nenariadil ani odvolací súd.

Možno preto konštatovať, že neboli dané žalobcom uvádzané odvolacie dôvody, preto odvolací súd postupom podľa § 219 O.s.p. napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdil, aj keď z iných dôvodov.

Výrok o trovách odvolacieho konania vyplýva z ust. § 142 ods. 1 v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. podľa ktorých právo na náhradu trov odvolacieho konania má úspešný účastník konania - v danom prípade žalované. Z uvedeného dôvodu preto odvolací súd priznal žalovanému v druhom rade trovy odvolacieho konania spočívajúce v trovách právneho zastúpenia podľa § 10 v spojení s § 11 ods. 1 písm. a/ vyhl. č. 655/2004 Z.z. a to za tri úkony právnej pomoci spočívajúce v účasti právneho zástupcu žalovaného na pojednávaniach v dňoch 30.5.2012 v sume 14,67 euro (1/4 z 58.069,- euro ) , dňa 27.6.2012 v sume 14.67 euro a 12.9.2012 v sume 58,69 euro. K tomu je potrebné prirátať 3x réžijný paušál v sume 7,63 euro a daň z pridanej hodnoty vo výške 20% to je v sume 22,19 euro, spolu teda trovy odvolacieho

konania v sume 133,12 euro. Žalovaná v prvom rade aj keď v konaní bola úspešná, trovy konania nežiadala priznať.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.