KSKE 1 Co 28/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 28/2012

KS v Košiciach, dátum 26.01.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 28/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/28/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211234698 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211234698.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa S.. E. E., bytom v Q., Q. Č.. XX, proti odporkyni R.. F. E., bytom v Q., T. Č.. XX, o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní žalovanej proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 8.12.2011 č.k. 17C 147/2011-20 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie tak, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia z a m i e t a.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa uložil odporkyni dočasne nevstupovať do domu, nachádzajúceho sa v Q. V. C.. Q. Č.. XX, súp.číslo XXXX, zapísaného na LV č. XXXX kat. úz. Y. na parcele Č.. XXX/X, ďalej zakázal žalovanej vstupovať na parc.č. XXX/X zastavané plochy a nádvoria , parc. Č.. XXX/X vedenej ako záhrady, Y..Č.. XXX/X vedenej ako zastavané plochy a nádvoria a Y..Č.. XXX/X rovnako vedenej ako zastavané plochy a nádvoria, všetky parcely katastrálneho územia Y., zapísané na K. Č.. XXX až do právoplatného skončenia konania vo veci samej. Zároveň uložil navrhovateľovi povinnosť podať proti odporkyni návrh na začatie konania o vylúčení žalovanej z užívania domu do 30 dní od doručenia uznesenia.

Pri rozhodovaní vychádzal súd prvého stupňa zo zistenia, že účastníci sú bezpodieloví spoluvlastníci uvedeného rodinného domu a k nemu priľahlých parciel. Ďalej vychádzal z potvrdenia lekárskej služby prvej pomoci, Y. B. L. Ko zo dňa 27.11.2011, že navrhovateľ bol popálený na krku cigaretou nad krčnou chrbticou, pričom bol ošetrený s diagnózou popálenina prvého až druhého stupňa. Navrhovateľ bol v čase od 28.11.2011 do 5.12.2011 práceneschopný. Dňa 6.12.2011 podal navrhovateľ na Okresnú prokuratúru Košice II oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví, pre porušovanie domovej slobody, tyrania blízkej a zverenej osoby a únosu.

Na základe uvedených zistení vychádzajúc z ust. § 76 ods. 1 písm. g/ O.s.p. a § 705a Občianskeho zákonníka dospel k názoru, že navrhovateľ osvedčil základné skutočnosti potrebné pre záver o pravdepodobnosti nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy zo strany žalovanej, pretože ak by odporkyňa pokračovala vo svojom správaní a realizovala ďalšie útoky, vznikol by ťažko napraviteľný stav. Súd mal za dostatočné preukázané, že na ochranu navrhovateľa sa vyžaduje okamžitý zásah súdu. Navrhovateľ žiadal nariadiť predbežné opatrenie z dôvodu, že fyzické a psychické útoky zo strany odporkyne (keď odporkyňa ho napadá od roku 1994, kedy nastali medzi nimi prvé nezhody) vzbudzujú u neho reálnu obavu, že tieto útoky sa budú opakovať a je pre neho ohrozujúce zotrvávať s ňou v spoločnej domácnosti, resp. tá skutočnosť, aby mala možnosť kedykoľvek vstupovať do domu, ktorý

on po vzájomnej dohode obýva, nakoľko má strach o svoj život a zdravie, keď už aj vplyvom prežitých udalostí trpí zdravotnými problémami a začal sa liečiť na depresiu.

Proti tomuto uzneseniu podala včas odvolanie odporkyňa. Žiadala, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zmenil a návrh na vydanie predbežného opatrenia zamietol. V odvolaní uviedla, že opis incidentu žalobcom v návrhu nie je pravdivý. Dňa 27.11.2011 skutočne išla do domu na Q. C. vyzdvihnúť deti, kde zazvonila a čakala pred dvermi, pokiaľ jej žalobca príde otvoriť. Navrhovateľ jej dvere otvoril a keď sa snažila vybrať kľúče zo zámku zvnútri dverí, žalobca jej vykrútil ruku, vytrhol jej kľúče z ruky a vzápätí ju udrel dverami do oblasti hlavy. Dôsledkom tohto konania žalobcu bola nútená vyhľadať lekársku pomoc, čo preukazuje lekárska správa zo dňa 27.11.2011. Ďalej uviedla, že udalostiam zo dňa 27.11.2011 predchádzali v minulosti takisto fyzické a psychické útoky žalobcu na jej osobu. Dôkazom podľa nej je napr. fotografia na ktorej je zreteľne evidentná krvná podliatina nad očnicovým oblúkom. K odvolaniu priložila aj lekársky nález zo dňa 12.11.2011, kedy sa podrobila vyšetreniu - CT mozgu, z ktorého vyplýva, že na lebke nadočnicovým oblúkom má stopu po dávnejšej fraktúre. Od dňa 27.11.2011 bola práceneschopná a svedkom tejto udalosti bola ich maloletá dcéra D.. Podľa jej názoru navrhovateľ konal v rozpore s ust. § 144 Obč. zákonníka, keď na dverách domu na Q. C..Č.. XX vymenil kľúč asi tri týždne po jej odchode, pričom kľúč jej nedal, v dôsledku čoho jej znemožnil prístup do domu. Keďže navrhovateľ pracuje v zahraničí a ona musela z domu zobrať vecí, ktoré deti potrebovali do školy, dvere otvorila za pomoci zámočníka cez zadný vchod. Návrh na nariadenie predbežného opatrenia v danom prípade považuje za neodôvodnený a práve v súvislosti s obmedzením jej vstupu do domu za neúčelný. Toto predbežné opatrenie úzko súvisí s konaniami o vylúčení osoby z užívania nehnuteľnosti za predpokladu fyzického a psychického násilia, ktoré robí spolužitie neznesiteľným. Na základe jedného konfliktu, ktorý sa navyše odohral za úplne iných okolností, však tieto ničím neosvedčené tvrdenia nemôžu byť podkladom pre nariadenie predbežného opatrenia. Pre prípady vylúčenia z užívania nehnuteľností a im predchádzajúce vydanie predbežného opatrenia sa vyžaduje určitá doba trvania násilia, v dôsledku ktorého je potrebné považovať spoločný život za neznesiteľný. Preto dôvodom na vydanie uznesenia, ktorým sa nariaďuje predbežné opatrenie nemôže byť akákoľvek roztržka medzi manželmi. Navrhovateľom opísaný konflikt je v skutočnosti až veľmi ťažko predstaviteľný a ide len o ničím nepodložené tvrdenia, ktoré navrhovateľ dotvára svojimi fabuláciami o týraní, ktoré stupňuje až do tej miery, že skutočnosť, že práve ona bola v tomto vzťahu tou, ktorá bola už v minulosti časťou obeťou jeho útoku, úplne zvrátil, práve svoju osobu postavil na miesto trpiteľa. Hrubé správanie navrhovateľa však nie je ničím výnimočným. Fyzické a psychické týranie z jeho strany neostalo ani po odchode zo spoločnej domácnosti, pričom objektom predmetných útokov žalobcu nie je len ona, ale aj deti. V dôsledku pretrvávajúceho traumatizujúceho správania žalobcu voči deťom a jeho výrazne negatívneho vplyvu bola nútená vyhľadať pomoc, spočívajúcu v psychologickom vyšetrení detí. Má za to, že z obsahu návrhu na vydanie predbežného opatrenia vyplýva, že žalobca chcel svojím návrhom riešiť otázku bývania, čo však nie je účelom ust. § 76 ods. 1 písm. g/ O.s.p., ktoré slúži na ochranu obetí násilia. Podľa jej názoru, navrhovateľ nepreukázal resp. neosvedčil skutočnosti odôvodňujúce nariadenia predbežného opatrenia. Predbežné opatrenie nariadené súdom prvého stupňa nie je nevyhnutné na úpravu pomerov účastníkov konania, práve naopak predmetným uznesením došlo k bezdôvodnému obmedzeniu jej vlastníckeho práva.

Navrhovateľ navrhol odvolanie žalovanej zamietnuť ako neopodstatnené a predbežné opatrenie potvrdiť. Tvrdenia odporkyne v odvolaní považuje za nepravdivé, lebo je podľa jeho názoru nemysliteľné, aby ho policajná hliadka, ktorú zavolala odporkyňa nechala len tak potom, čo mala byť odporkyňa napadnutá ako uvádza. Ohľadom odporkyňou predloženej fotografie z ktorej má byť zreteľná krvná podliatina na horným očnicovým oblúkom uvádza, že incident sa stal dňa 27.11.2011 a vyšetrenie CT je zo dňa 12.12.2011 t.j. 15 dní po incidente, t.j. mohlo sa jej stať čokoľvek za tie dva týždne. Ak by odporkyňa mala zranenia zo dňa 27.11.2011, mala predložiť CT vyšetrenie z uvedeného dňa. Konflikt, ktorý sa medzi nimi stal dňa 27.11.2011 nepovažuje iba za roztržku, ale za vážnu vec. Zahasiť cigaretu na krku svojho manžela nepovažuje za bežné a už vôbec nie za štandartné. Utrpel popáleniny druhého stupňa, v dôsledku čoho bol 5 dní práceneschopný. Pokiaľ ide o osvedčenie naliehavosti predbežného opatrenia, navrhovateľ uviedol, že žalovaná opustila spoločnú domácnosť dobrovoľne dňa 6.10.2011, pretože si našla priateľa, s ktorým udržiava milenecký pomer, konflikt zo dňa 27.11.2011 riešila výjazdová policajná hliadka, ktorá požiadala žalovanú, aby opustila dom, nakoľko opustila spoločnú domácnosť. Odporkyňa

nikdy nebola u lekára, psychológa, nepodala trestné oznámenie pre týranie alebo niečo podobné. Ďalej uviedol, že podal návrh na rozvod manželstva, preto už samotné bývanie v spoločnej domácnosti je nemysliteľné, zvlášť ak má manželka kde bývať a konflikty by mohli pretrvávať.

Na základe podaného odvolania odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie a konanie mu predchádzajúce podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie odporkyne je dôvodné.

Odvolací súd je v prejednávanej veci toho názoru, že súd prvého stupňa nesprávne vyhodnotil podmienky pre vydanie predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. g/ O.s.p. a preto aj nesprávne rozhodol, pokiaľ návrhu na takéto predbežné opatrenie vyhovel.

Z obsahu návrhu vyplýva, že navrhovateľ uplatnil nárok na vydanie predbežného opatrenia podľa ust. § 76 ods. 1 písm. g/ O.s.p.. Podľa tohto ustanovenia predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi, aby nevstupoval dočasne do domu, alebo bytu, v ktorom býva osoba blízka, alebo osoba, ktorá je v jeho starostlivosti, alebo vo výchove vo vzťahu, ku ktorej je dôvodne podozrivý z násilia.

Toto ustanovenie poskytuje ochranu fyzickej osobe pred konaním blízkej osoby, ktorá je vo vzťahu k nej podozrivá z násilia. Tento procesný inštitút rovnako, ako aj ust. § 705 a Obč. zákonníka poskytuje ochranu pred tzv. domácim násilím.

Pokiaľ sa navrhovateľ v tomto prípade domáha ochrany pred tvrdeným domácim násilím formou predbežného opatrenia, bolo jeho procesnou povinnosťou aspoň osvedčiť naliehavosť potreby takejto úpravy v dôsledku neznesiteľnej situácie.

V prejednávanej veci z obsahu spisu je zrejmé, že účastníci ako manželia nežijú v spoločnej domácnosti, lebo potom, čo odporkyňa odišla zo spoločnej domácnosti 6.10.2011 žijú oddelene a to tak, že žalobca v rodinnom dome na ul. Q. Č.. XX L. Ko a odporkyňa s deťmi v byte na ul. T. Č.. XX L. Ko.

Chýba tak jeden zo základných predpokladov inštitútu ochrany pred domácim násilím a to spolužitie účastníkov v spoločnom dome alebo byte a v dôsledku toho nemožnosť ani posudzovania stupňa narušenia vzťahu medzi nimi z hľadiska či ich ďalšie spolužitie sa stalo neznesiteľným. Keďže účastníci spolu trvale nežijú, nemožno hovoriť o domácom násilí a to ani v prípade, že je nesporné, že medzi účastníkmi dňa 27.11.2011 došlo k incidentu, keď odporkyňa prišla do ich spoločného domu na ul. Q. L. Ko za účelom prevzatia deti. Uvedený konflikt však podľa názoru odvolacieho súdu nemôže byť podkladom pre nariadenie predbežného opatrenia, ktorého účelom má byť ochrana pred možným domácim násilím.

Za nesprávny preto považuje odvolací súd záver súdu prvého stupňa, že navrhovateľ osvedčil základné skutočnosti potrebné pre záver o pravdepodobnosti nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy zo strany odporkyne a teda mal za dostatočne preukázané, že na ochranu navrhovateľa sa vyžaduje okamžitý zásah súdu. Podľa názoru odvolacieho súdu navrhovateľom uvádzané skutočnosti nedávajú základ pre záver o prípadnom možnom domácom násilí zo strany odporkyne, ktoré by odôvodňovali vydanie takéhoto predbežného opatrenia.

Na základe uvedeného možno teda konštatovať, že odvolanie odporkyne je dôvodné, preto odvolací súd postupom podľa § 220 O.s.p. zmenil napadnuté uznesenie a návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietol.

Výrok o trovách konania vyplýva z ust. § 142 ods. 1 v spojení s § 224 ods. 3 O.s.p. podľa ktorých právo na náhradu trov konania má úspešný účastník, v danom prípade odporkyňa, ktorá si však náhradu trov konania neuplatnila a navrhovateľ v konaní úspech nemal, preto súd náhradu trov konania účastníkom nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.