KSKE 1 Co 29/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 29/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/29/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811205276 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811205276.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu I. V., K.. XX.XX.XXXX, O. Y., S. XX, zastúpeného JUDr. Ladislavom Csákóom, advokátom, Advokátskej kancelárie so sídlom v Rožňave, Hviezdoslavova č. 4, proti žalovanej JUDr. Jane Liptákovej, so sídlom Košice, Krmanová č. 1, správkyni konkurznej podstaty úpadcu Gejzu Ragályiho, nar. 14.06.1961, o zaplatenie 1.940,70 eur, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava, zo dňa 09.12.2011 č.k. 12C/133/2011-40 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie v napadnutom rozsahu tak, že žalobcovi sa vracia súdny poplatok za návrh v sume 116,- euro prostredníctvom Daňového úradu Rožňava.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd konanie zastavil a zároveň rozhodol vrátiť žalobcovi časť zaplateného súdneho poplatku v sume 109,37 eur prostredníctvom Daňového úradu Rožňava, a to do 15 dní od právoplatnosti uznesenia. Náhradu trov konania účastníkom nepriznal.

Uznesenie odôvodnil súd prvého stupňa tým, že žalobca sa v konaní domáhal peňažného nároku vo výške 1.940,70 eur spolu s úrokom z omeškania. Po doručení platobného rozkazu žalobca zobral žalobu späť s poukazom na to, že od správcu konkurznej podstaty mu bolo doručené podanie, z ktorého vyplývalo, že na majetok žalovaného bol vyhlásený konkurz. Navrhol preto zastaviť konanie a vrátiť mu súdny poplatok v celej výške s poukazom na ust. § 11 ods. 8 zákona č. 71/0992 Zb. o súdnych poplatkoch.

S poukazom na ust. § 96 ods. 1 O.s.p. súd konanie zastavil a žalobcovi vrátil súdny poplatok vo výške 109,37 eur, a to s poukazom na ustanovenie § 11 ods. 8 zákona o súdnych poplatkoch, keď mal za to, že konkurz na majetok úpadcu F. Y. bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Košice I pod sp.zn. 26C/18/2011 zo dňa 04.05.2011, pričom žaloba bola podaná na súde dňa 24.06.2011, z čoho vyvodil, že konkurz bol vyhlásený a uverejnený skôr, ako začalo konanie vo veci samej. S poukazom na uvedené bol toho názoru, že je potrebné krátiť vrátený súdny poplatok podľa ust. § 11 ods. 4 citovaného zákona. Mal za to, že v prípade, ak by zákonodarca v uvedenom ustanovení mal úmysel zakotviť povinnosť vrátenia súdneho poplatku v plnej výške bez ohľadu na to, v akom štádiu sa vec nachádza v čase vyhlásenia konkurz, nepochybne by formuloval znenie tak, aby z neho nevyplývala určitá časová postupnosť vyhlásené konkurzu a začatia konania. Na základe toho krátil žalobcovi vrátený súdny poplatok.

Rozhodnutie o trovách konania založil na ust. § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p..

Proti uzneseniu podal včas odvolanie žalobca. Tento žiadal napadnuté uznesenie zmeniť vo výroku o povinnosti vrátiť mu súdny poplatok a to tak, aby mu tento bol vrátený v celej zaplatenej výške, teda v sume 116,- eur. V odvolaní uviedol, že je toho názoru, že súd sa dopustil nesprávneho výkladu § 11 ods.

8 citovaného zákona, keďže na jednej strane túto normu odcitoval, z ktorej jasne vyplýva, že ak bolo konanie zastavené potom čo bol na majetok úpadcu vyhlásený konkurz podľa osobitného zákona, vrátia sa navrhovateľovi všetky poplatky bez ich krátenia a poplatky, ktoré ku dňu zastavenia konania nezaplatil sa nevyberajú . Má za to, že je nesporné, že v posudzovanej veci konkurz na majetok žalovaného bol vyhlásený 11.05.2011, kým konanie sa zastavuje až neskôr a preto bolo podľa jeho názoru potrebné vrátiť mu súdny poplatok v celej zaplatenej výške bez jeho krátenia. Má za to, že nie je možné vykladať žiadnu právnu normu v rozpore s jej znením, s poukazom na to, že zákonodarca zrejme mienil niečo iné ňou vyjadriť.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o vrátení súdneho poplatku podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a na základe toho dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je dôvodné.

Súd prvého stupňa založil svoje rozhodnutie o povinnosti vrátiť súdny poplatok na nesprávno-právnom posúdení a v dôsledku toho v tejto časti nesprávne rozhodol.

Podľa ust. § 11 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie vrátane odvolania a dovolania odmietlo, alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol podaný platobný rozkaz alebo rozkaz na plnenie. Ak sa návrh na začatie konania o rozvode manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnom stupni súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov. V konaní o preskúmanie rozhodnutia orgánu verejnej správy sa poplatok vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred prejednaním veci, alebo ak bolo konanie zastavené z dôvodu, že účastník nebol v konaní riadne zastúpený.

Podľa ods. 4 okrem poplatku v rozvodovom konaní a poplatku, ktorý sa vracia podľa ods. 1, sa poplatok alebo jeho časť (preplatok) vracia krátený o 1 % najmenej však 6, 70 eura. Ak sa návrh vzal späť pred zaplatením poplatku, poplatok sa nevyrubuje.

Podľa ods. 8, ak bolo konanie zastavené potom, čo bol na majetok odporcu vyhlásený konkurz podľa osobitného zákona, vrátia sa navrhovateľovi všetky poplatky bez ich krátenia a poplatky, ktoré ku dňu zastavenia konania nezaplatil sa nevyberajú.

V citovaných ustanoveniach je upravený postup súdu týkajúci sa vrátenia súdnych poplatkov v súvislosti so zastavením konania, resp. späťvzatím návrhu. V ods. 3 citovaného zákona je upravený postup súdu pri realizácii tejto povinnosti a v ods. 4 je upravený rozsah vrátenia súdneho poplatku, týkajúci sa jeho krátenia. Ustanovenie ods. 8 je takto osobitnou špecifickou úpravou týkajúca sa výlučne zastavenia konania po vyhlásení konkurzu na majetok odporcu. V tomto osobitnom prípade zákonodarca stanovil pre takýto postup jedinú zákonnú podmienku, a to, že konanie bolo zastavené potom, ako bol na majetok odporcu vyhlásený konkurz. V citovanom zákonnom ustanovení teda nie sú uvedené žiadne iné podmienky, na ktoré sa odvoláva v rozhodnutí súd prvého stupňa a preto pokiaľ došlo k zastaveniu konania po termíne vyhlásenia konkurzu na majetok odporcu je povinnosťou súdu vrátiť navrhovateľom zaplatený súdny poplatok bez jeho krátenia.

Úvahy súdu prvého stupňa o úmysle zákonodarcu nemajú oporu v znení citovaného právneho predpisu, a preto ich odvolací súd považuje za nesprávne.

Na základe toho odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o povinnosti vrátiť súdny poplatok zmenil a navrhovateľovi tento vracia v celom rozsahu, teda v sume 116,- euro.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.