KSKE 1 Co 315/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 315/2011

KS v Košiciach, dátum 25.09.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 315/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/315/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110222986 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7110222986.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu O.. A. E., bytom v Z. - H., Č. S., proti žalovanej E.. D. M., sudkyni Krajského súdu v Košiciach, so sídlom v Košiciach, Štúrova č. 29, o ochranu osobnosti, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 15. 7.2011 č.k. 12C 182/2010-35 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Náhradu trov odvolacieho konania. účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Uznesenie odôvodnil tým, že žalobcovi spolu s predvolaním na pojednávanie na deň 15.7.2011 doručil aj výzvu na zaplatenie súdneho poplatku vo výške 66,-euro v lehote 10 dní. Žalobca výzvu na zaplatenie súdneho poplatku prevzal dňa 23.6.2011, čo potvrdil vlastnoručným podpisom na súdnej doručenke, avšak súdny poplatok v súdom stanovenej lehote 10 dní nezaplatil aj napriek tomu, že o následkoch nezaplatenia súdneho poplatku bol poučený. Z uvedeného dôvodu preto súd konanie zastavil.

O trovách konania rozhodol súd podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p..

Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie žalobca. Žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Odvolanie odôvodnil tým, že doposiaľ žiadnu výzvu na úhradu súdneho poplatku v sume 66,-euro neobdržal a teda poplatok nemohol uhradiť. Naviac poukázal na skutočnosť, že súd už vo veci nariadil pojednávanie na deň 15.7.2011, takže musel už vychádzať z toho, že v konaní nebude žiadny súdny poplatok vyrubovať. Podľa jeho názoru zastavenie konania o jeho návrhu by naviac znamenalo neústavné popretie práva na nestranný a spravodlivý proces a porušenie jeho práva na spravodlivý proces podľa Ústavy Slovenskej republiky, ale tiež podľa článku 6 ods. 1. To platí o to viac, že sa jedná o sudcu, teda ústavného činiteľa, ktorý očividne zneužil svoju právomoc ... a u sudcov ani nemohol vedieť ich osobné údaje a ich bydlisko.... Súd to zaiste vie a napriek tomu požaduje tieto nedosiahnuteľné údaje od neho....Toto budí dojem, že súd chce konanie zastaviť za každú cenu a vec meritórne neprejednať.

Na základe podaného odvolania odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie a konanie mu predchádzajúce podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

V prejednávanej veci je odvolací súd toho názoru, že súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav veci (že žalobca ani na základe výzvy nezaplatil súdny poplatok za návrh) ktorý následne aj správne právne posúdil ak vychádzajúc z ust. § 10 ods. 1 zák.č. 71/1992 Zb. konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku zastavil.

K odvolaniu žalobcu je potrebné uviesť, že spornou skutočnosťou bolo, či zásielka doručená mu súdom prvého stupňa obsahovala alebo neobsahovala výzvu (vzor 4a) na zaplatenie súdneho poplatku v sume 66,-euro.

Podľa § 45 ods. 2 O.s.p. údaje uvedené na potvrdení o doručení písomností (ďalej len doručenka ) sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak.

V danom prípade platí vyvrátiteľná domnienka, že údaje na doručenke zodpovedajú skutočnému stavu. Na doručenke zo súdu prvého stupňa je uvedené, že obsahuje predvolanie na pojednávanie na deň 15.7.2011 ale aj vzor 4a, teda výzvu na zaplatenie súdneho poplatku. Otvorením doporučenej zásielky zo súdu žalobca konal s vedomím, že ak absentuje jej obsah, tak je na ňom dôkazné bremeno preukázať opak. Racionálnym postupom by bolo neodkladné oznámenie tejto skutočnosti doručovateľovi a súčasne oznámením súdu, čo však žalobca neurobil.

Za týchto okolností považuje odvolací súd procesný postup súdu prvého stupňa za zákonný a vecne správny ak konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku zastavil. Na veci nemení nič ani skutočnosť, že súd prvého stupňa vo veci nariadil pojednávanie a to vzhľadom na to, že pre nezaplatenie súdneho poplatku súd konanie nezastaví, iba ak už začal konať vo veci samej (§ 10 ods. 2 písm. a/ zák.č. 71/1992 Zb.) , pričom nariadenie pojednávania nemožno považovať za začatie konania vo veci samej.

Z uvedených dôvodov preto odvolací súd napadnuté uznesenie podľa § 219 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Výrok o trovách odvolacieho konania vyplýva z ust. § 142 ods. 1 v spojení s ust. § 224 ods. 1 O.s.p. podľa ktorých práva na náhradu trov odvolacieho konania má úspešný účastník, v danom prípade žalovaná, ktorej však v súvislosti s odvolacím konaním trovy nevznikli a žalobca úspech v odvolacom konaní nemal.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.