KSKE 1 Co 43/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 43/2012

KS v Košiciach, dátum 31.10.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 43/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/43/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210220289 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210220289.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: ANTIK Telecom, s.r.o., so sídlom v T., Č. Č.. XX, IČO: XX XXX XXX, zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Kerecman, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom v Košiciach, Rázusova 1, IČO: XX XXX XXX, proti žalovanému: C. T., L.. XX.X.XXXX, L. J. E. T., Y. XX, tohto času na neznámom mieste, zastúpenému opatrovníčkou Vierou Hernández, zamestnankyňou Okresného súdu Košice II, o zaplatenie 91,91 eur, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II, zo dňa 25.10.2011, č. k. 16C/191/2011-39 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok vo výroku o trovách konania tak, že žalovaný j e p o v i n n ý nahradiť žalobcovi trovy prvostupňového konania v sume 101,98 eur a tieto zaplatiť ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRII JUDr. Peter Kerecman, s.r.o. do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Žalovaný j e p o v i n n ý nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania v sume 18,85 euro a tieto zaplatiť ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRII JUDr. Peter Kerecman, s.r.o. do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 91,91 eur spolu s úrokom z omeškania 9 % ročne zo sumy 2,31 eur od 16.6.2009 do zaplatenia, 9 % ročne zo sumy 17,92 eur od 16.7.2009 do zaplatenia, 9 % ročne zo sumy 17,92 eur od 16.8.2009 do zaplatenia, 9 % ročne zo sumy 17,92 eur od 16.9.2009 do zaplatenia, 9 % ročne zo sumy 17,92 eur od 16.10.2009 do zaplatenia a nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 74,12 eur, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Týmto rozsudkom súd prvého stupňa v celom rozsahu vyhovel nároku žalobcu, ktorý tento uplatňoval z titulu nesplnenia si povinnosti žalovaným vyplývajúcej mu zo Zmluvy o poskytovaní služieb v sieti INTERNET uzavretej so žalobcom a to v tom, že neuhradil žalobcovi dohodnutý mesačný paušál vo výške po 17,92 eur za mesiace jún až október 2009 a alikvotnej časti za mesiac máj 2009 vo výške 2,31 eur.

Rozsudok odôvodnil súd prvého stupňa tým, že na základe vykonaného dokazovania mal za preukázané, že uzavretím Zmluvy vznikol medzi účastníkmi záväzkový právny vzťah, na základe ktorého žalobca zriadil žalovanému pripojenie k sieti INTERNET. Túto skutočnosť žalovaný potvrdil v preberacom protokole zo dňa 28.5.2009. Žalovanému na základe uvedenej Zmluvy vznikla povinnosť platiť žalobcovi paušálnu úhradu v dohodnutej výške 17,92 eur mesačne. Žalovaný si túto povinnosť nesplnil za poskytnuté služby za mesiace jún až október 2009 a za alikvotnú časť v mesiaci máj 2009, spolu vo výške 91,91 eur. Poukazom na tieto dôvody žalobe v celom rozsahu vyhovel.

Vzhľadom na omeškanie žalovaného so splnením si svojho peňažného záväzku priznal žalobcovi aj úrok z omeškania. Vzhľadom na skutočnosť, že záväzok žalovaného uplatnený v konaní vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy, priznal súd žalobcovi úrok z omeškania iba vo výške stanovenej predpismi občianskeho práva, a to napriek skutočnosti, že účastníci si dohodli výšku úrokov z omeškania odlišne. S poukazom na platnú základnú úrokovú sadzbu ECB výška úrokov z omeškania predstavuje 9 % ročne, a teda v takejto výške priznal žalobcovi aj úrok z omeškania s osobitným vyčíslením za jednotlivé mesačné splátky.

Rozhodnutie o trovách konania súd prvého stupňa založil na ustanovení § 142 ods. 1 O.s.p. a § 141 ods. 1 a § 150 ods. 2 O.s.p. Konštatoval, že trovy konania úspešného žalobcu pozostávali zo zaplateného súdneho poplatku za návrh vo výške 16,50 eur a z trov právneho zastúpenia v sume 85,48 eur, a to z titulu odmeny za tri úkony právnej služby (prevzatie a príprava zastúpenia, podanie žaloby a účasť na pojednávaní dňa 25.10.2011) po 16,60 eur, ako aj paušálnej náhrady hotových výdavkov 2 x po 7,21 eur a 1 x 7,41 eur, spolu s DPH vo výške 14,40 eur. Vzhľadom k tomu, že predmet konania neprevyšoval sumu 500 eur (išlo v tomto prípade o drobný spor) § 200ea O.s.p.) , považoval trovy konania žalobcu za neprimerané a tieto znížil na sumu 74,12 eur s tým, že tieto pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku v sume 16,50 eur a z trov právneho zastúpenia v celkovej sume 57,62 eur. Pri ustálení výšky trov konania vychádzal z charakteru sporu, v ktorom žalobca svoj nárok uplatňoval na základe spotrebiteľskej zmluvy, ako aj zo skutočnosti známej súdu z jeho činnosti, že žalobca vedie väčší počet obdobných súdnych sporov, v ktorých je zastúpený rovnakým právnym zástupcom, v dôsledku čoho nie je v týchto sporoch potrebná rozsiahlejšia príprava zastúpenia, keďže práva a povinnosti účastníkov konania sú upravované typizovanými zmluvami s rovnakými zmluvnými podmienkami.

Proti rozsudku podal včas odvolanie žalobca. Tento žiadal zmeniť napadnutý rozsudok vo výroku o trovách konania a žalobcovi priznať ich náhradu celkovej ním uplatnenej výške 101,98 eur. Žiadal priznať náhradu trov odvolacieho konania v sume 18,85 eur. V odvolaní uviedol k záverom prvostupňového súdu platí, že v drobných sporoch nie je potrebná rozsiahlejšia príprava zastúpenia, platí, že príprava zastúpenia v tejto veci z hľadiska časovej a odbornej náročnosti vyžadovala dostatočný priestor a jej náročnosť je porovnateľná s náročnosťou prípravy zastúpenia v iných štandardných sporoch založených na žalobe o plnenie. Mal za to, že žalobca v súčasnosti na základe uzavretých zmlúv poskytuje svojim zákazníkom rôzne služby, ktoré sa líšia nie len svojim obsahom, ale aj právnymi predpismi, ktoré upravujú poskytovanie týchto služieb, a to poskytovanie pripojenia v sieti internet, zriadenie verejnej telefónnej služby, zriadenie služby televízia cez internet, služby Tango digitálnej televízie, zriadenie a poskytovanie služieb GPS monitoring, pritom tieto jednotlivé služby žalobca poskytuje na základe rôznych typov zmlúv, ktoré sa líšia svojim rozsahom, ako aj cenou a ďalšími zmluvnými podmienkami. Zmluvné podmienky sa líšia aj v závislosti od charakteru zákazníka. Poukázal taktiež na skutočnosť, že okrem poskytovania vyššie uvedených služieb žalobca poskytuje svojim zákazníkom rôzne druhy koncových zariadení, (napr. IP telefóny, LAN zariadenia, set-top boxy, IP brány) formou bezplatného zapožičania, alebo nájmu za poplatok, takže predmetom žalôb, v ktorých je zastupovaný svojim právnym zástupcom, sú aj iné nároky vyplývajúce z týchto zmlúv. Právny zástupca preto pred podaním žaloby musel skúmať, či boli takéto zariadenia zapožičané žalovanému vrátané, a či v záujme žalobcu nie je potrebné uplatniť žalobou aj nároky týkajúce sa zapožičania týchto zariadení. V priebehu roka 2009, keď bola uzatvorená aj sporná zmluva, žalobca menil, rozširoval a prispôsoboval všeobecné zmluvné podmienky a tarify k jednotlivým službám. Z týchto skutočností vyplýva, že prevzatie zastúpenia, podania žaloby, ako aj účasť na pojednávaní v danom prípade vyžadovali dôslednú prípravu, časový priestor, ako aj odborné znalosti, ktoré zodpovedajú výške uplatnených trov právneho zastúpenia.

Poukázal aj na to, že skutočnosti, z ktorých prvostupňový súd vychádzal pri ustálení výšky trov konania s poukazom na ustanovenie § 150 ods. 2 O.s.p. nepovažuje žalobca za dostatočné dôvody. Má totiž za to, že podľa tohto ustanovenia nevyhnutným predpokladom pre zníženie trov konania v drobných sporoch je ich neprimeranosť vo vzťahu k žalovanej pohľadávke. Charakter sporu a väčší počet obdobných súdnych sporov na strane žalobcu, nemôžu byť samy o sebe dostatočným dôvodom pre rozhodnutie o trovách podľa § 150 ods. 2 O.s.p. a preukázanie týchto skutočností nemôže nahradiť povinnosť súdu skúmať primeranosť výšky pohľadávky vo vzťahu k výške trov konania. Skutočnosť, že predmetom konania je spor, ktorý vychádza zo spotrebiteľskej zmluvy, nemá pre posúdenie primeranosti trov konania a žalovanej pohľadávky žiaden význam, keďže samotné ustanovenie § 150 ods. 2 O.s.p. nespája

moderačné právo s problematikou spotrebiteľských zmlúv. Má teda za to, že v tomto prípade nebola výška uplatnených a účelne vynaložených trov konania neprimeraná vo vzťahu k uplatnenej pohľadávke. Pomer uplatnených trov konania vo vzťahu k pohľadávke je neprimeraný v prípade, ak výška trov konania je niekoľko násobne vyššia ako výška súdom priznanej pohľadávky. S poukazom na uvedené dôvody má za to, že súd prvého stupňa založil výrok o trovách konania na nesprávnom právnom posúdení.

Žalovaný zostal v odvolacom konaní nečinný.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o trovách konania podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania, postupom podľa § 214 ods. 2 O.s p. a na základe toho dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je dôvodné.

Súd prvého stupňa založil svoje rozhodnutie o trovách konania na nesprávnom právnom názore, keď síce správne ustanovenie § 150 ods. 2 O.s.p. nesprávne aplikoval na konkrétne okolnosti vyplývajúce z prejednávanej veci.

Podľa ust. § 200ea ods. 1 O.s.p. ak v priebehu konania dosiahne predmet konania sumu 500 eur, od toho okamihu ide o drobný spor.

Podľa ust. § 150 ods. 2 O.s.p. , ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť.

Citovaným ustanovením § 150 ods. 2 O.s.p. bola s účinnosťou od 15.10.2008 pre náhradu trov konania v drobných sporoch zakotvená výnimka za zákonnej zásady plnej zodpovednosti účastníkov za výsledok konania (§ 142 ods. 1 O.s.p.) . Táto výnimka spočíva v možnosti nepriznania, či zníženia náhrady trov konania prisudzovanej účastníkovi konania s plným, či prevažným úspechom v spore, a to za splnenia dvoch zákonom ustanovených podmienok pre takýto postup, z ktorých prvou je práve povaha sporu (teda okolnosť, že ide o drobný spor) a druhou, že trovy konania (rozumej trovy, ktorých náhrada sa požaduje) sú neprimerané voči pohľadávke. Bližšie podmienky pre nepriznanie alebo zníženie náhrady trov konania podľa tohto ustanovenia pritom zákon neustanovuje. Takže posúdenie splnenia podmienok pre postup podľa tejto úpravy je výlučne na úvahe súdu.

Ako vyplýva z dôvodovej správy k zákonu č. 384/2008 Z.z. ohľadne ust. § 150 ods. 2 O.s.p. táto zákonná úprava vychádza z nariadenia rady EP a Rady ES 861/2007 zo dňa 11.7.2007 o tom, aby sa pristupovalo k zníženiu trov, ktoré sú v drobných sporoch neprimerané voči uplatňovanej pohľadávke. V dôvodovej správe sa poukazuje na to, že v týchto konaniach niekedy trovy konania predstavujú niekoľkonásobne vyššiu sumu ako samotná pohľadávka.

Ďalej dôvodová správa uvádza, že cieľom súdnych konaní v takýchto veciach má byť vymoženie pohľadávky s čo najnižšími nákladmi a nemôže prevažovať záujem na vedení konania z dôvodu, že ide o zaujímavé veci z hľadiska odmeny advokáta. Spoločnosti, ktoré takéto pohľadávky hromadne uplatňujú majú možnosť výber advokáta, ktorý pristúpil na uplatňovanie a vymáhanie takýchto pohľadávok za takýchto podmienok, že veriteľ nebude mať žiadnu ujmu a pre advokáta stále zostanú tieto veci vzhľadom na ich množstvo zaujímavé.

Zo znenia ust. § 150 ods. 2 O.s.p. v svetle takejto dôvodovej správy je potom zrejmé, že rozhodujúcim pre použitie tejto úpravy je najskôr zistenie pomeru výšky požadovanej náhrady trov konania k výške uplatňovanej pohľadávky a následné vyhodnotenie, či tu ide o stav neprimeranosti takýchto súm.

Odvolací súd má za to, že za neprimeranosť videnú cez prizmu hospodárnosti konania v jej elementárnej podobe zásadne znamená už každý prípad, v ktorom požadovaná náhrada trov konania prevyšuje uplatnenú pohľadávku (neekonomičnosť vedenia sporu) .

Odvolací súd však nevidí dôvod použitia ust. § 150 ods. 2 O.s.p. v prípadoch približnej rovnosti súm pohľadávky a požadovanej náhrady trov, či odchýliek medzi nimi len v bezvýznamnom rozsahu.

Vzhľadom k tomu, že rozhodujúcim kritérium pre aplikáciu citovaného ustanovenia je primeranosť uplatňovanej výšky trov konania k hodnote predmetu sporu, má odvolací súd za to, že túto primeranosť možno aplikovať iba na také trovy konania, ktorých výšku môže účastník ovplyvniť.

Za takéto trovy nemožno považovať trovy vyvolané zaplatením súdneho poplatku, ktorého výška je upravená priamo právnym predpisom a teda nie je závislá od posúdenia samotného účastníka konania. Z tohto pohľadu teda možno posudzovať primeranosť trov konania iba vo vzťahu k trovám právneho zastúpenia advokátom.

Z obsahu spisu vyplýva, že predmetom konania bola istina vo výške 91,91 euro a v tejto časti bolo žalobe vyhovené. Výšku trov právneho zastúpenia žalobca vyčíslil na sumu 85,48 euro. Takto uplatnené trovy právneho zastúpenia teda nepresahujú výšku priznanej istiny a teda ich ani nemožno považovať za neprimerané k nej.

S poukazom na tieto dôvody nepovažuje odvolací súd za správny postup súdu prvého stupňa, ktorý s poukazom na neprimeranosť znížil výšku priznaných trov právneho zastúpenia na sumu 57,62 eur. Z tohto dôvodu rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania zmenil podľa ust. § 220 O.s.p. a úspešnému žalobcovi priznal ich náhradu v celkovej výške 101,98 eur pozostávajúcu zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 16,50 eur a z trov právneho zastúpenia vo výške 85,48 eur.

Rozhodnutie o trovách odvolacieho konania sa zakladá na ust. § 142 ods. 1 O.s.p. Žalobca bol v odvolacom konaní úspešný preto mu patrí náhrada trov odvolacieho konania, ktoré pozostávajú z trov právneho zastúpenia advokátom a to za jeden úkon právnej pomoci (podanie odvolania proti trovám konania) podľa § 10 ods. 1 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v sume 16,60 euro, zníženej na jednu polovicu v zmysle ust. § 14 ods. 3b citovanej vyhlášky z dôvodu, že odvolanie nesmeruje proti rozhodnutiu vo veci samej, teda na sumu 8,30 euro. S pripočítaním režijného paušálu v sume 7,41 eur a 20% DPH (3,14 eura) tvoria takto trovy právneho zastúpenia sumu 18,58 eur.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods. 9 tretia veta zák. č. 757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.