KSKE 1 Co 44/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 44/2012

KS v Košiciach, dátum 25.09.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 44/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/44/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7908203313 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7908203313.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu H. U. L., L..C..I.. so sídlom v V., Y. Z. Č.. X/A, IČO: XX XXX XXX, proti žalovanému Y. Č. W. M., so sídlom v Č. W. M., W.Y. T. Č.. X, IČO: XX XXX XXX, o zaplatenie 26.448,91 euro s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Trebišov zo dňa 4.11.2011 č.k. 10C/29/2008-147 takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie návrhu, rozsudok z r u š u j e a konanie z a s t a v u j e.

Účastníkom náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 26.448,91 euro so 4,75% úrokom z omeškania od 26.3.2007 do zaplatenia a nahradiť mu na trovách konania sumu 8.407,66 euro všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie žalovaný. V priebehu odvolacieho konania žalobca podaním zo dňa 26.7.2012 (súdu došlo dňa 27.7.2012) zobral podaný návrh na začatie konania späť, žiadal konanie zastaviť a vrátiť zaplatený súdny poplatok cestou Daňového úradu Košice. Zároveň oznámil, že nárok na náhradu trov konania si neuplatňuje. Späťvzatie návrhu odôvodnil tým, že medzi účastníkmi konania bola uzavretá dňa 11. 5. 2012 Dohoda o urovnaní č. 25/2012, ktorá sa vzťahuje na všetky dovtedy právoplatne neskončené súdne spory ako aj na prebiehajúce exekučné konanie, a jej účinnosťou pripísaním finančných prostriedkov na účet žalobcu.

Podľa ust. § 208 O.s.p. ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Vzhľadom na tieto skutočnosti odvolací súd písomnou výzvou zo dňa 11.9.2012 vyzval žalovaného, aby v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy písomne oznámil, či súhlasí so späťvzatím návrhu, prípadne nech oznámi súdu, či v súvislosti so zastavením konania si uplatňuje nárok na náhradu trov konania. Zástupca žalovaného písomným podaním zo dňa 14.9.2012 oznámil, že so späťvzatím návrhu súhlasí, žiada jeho pripustenie, zrušenie prvostupňového rozsudku a zastavenie konania s tým, že súd účastníkom náhradu trov konania neprizná.

S poukazom na citované zákonné ustanovenia odvolací súd z dôvodu späťvzatia návrhu zo strany žalobcu za súhlasu žalovaného pripustil späťvzatie návrhu preto rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a konanie zastavil.

Výrok o trovách konania vyplýva z ust. § 146 ods 1 písm. c/ v spojení s ust. § 224 ods. 1 O.s.p., podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku ak konanie bolo zastavené. Keďže konanie v tejto veci bolo zastavené súd vyslovil, že náhradu trov konania účastníkom nepriznáva.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.