KSKE 1 Co 77/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 77/2012

KS v Košiciach, dátum 26.08.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 77/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/77/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210206284 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210206284.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: V. K., C. B. Č.. XX/A, IČO: XXXXXXXX, proti odporcom: 1/ J. V., nar. XX.XX.XXXX, bývajúcemu v K. C. B. Č.. XX, 2/ P. V., nar. XX.XX.XXXX, bývajúcej v K., X. Č.. X, o vypratanie bytu, o odvolaní odporkyne v 2. rade proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 06.12.2011 č.k. 17C/39/2010-85 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením:

1/ konanie zastavil a

2/ uložil povinnosť odporcom v 1. a 2. rade nahradiť spoločne a nerozdielne navrhovateľovi trovy konania vo výške 99,50 eura a to do troch dní od právoplatnosti uznesenia.

Rozhodol tak v konaní o vypratanie bytu, po tom, čo navrhovateľ podaním zo dňa 21.07.2011 zobral návrh na začatie konania späť a konanie žiadal zastaviť. Navrhovateľ späťvzatie návrhu odôvodnil tým, že odporca v 1. rade dlh na nájomnom a za služby spojené s nájmom bytu uhradil a preto s ním uzavrel novú nájomnú zmluvu (s účinnosťou od 01.06.2011) .

Prvostupňový súd s poukazom na ust. § 96 ods.1, 2 O.s.p., konanie za súhlasu odporkyne v 2. rade zastavil.

O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 2 O.s.p.. Navrhovateľ zobral dôvodne podaný návrh späť pre správanie odporcu preto povinnosť nahradiť trovy konania uložil odporcom v 1. a 2. rade a to spoločne a nerozdielne. Navrhovateľovi priznal náhradu trov konania za zaplatený súdny poplatok z návrhu na začatie konania.

Pri posudzovaní dôvodnosti návrhu na začatie konania vychádzal zo stavu, ktorý existoval v čase jeho podania t.j., že odporcovia v 1. a 2. rade po doručení výpovede z nájmu bytu a po uplynutí výpovednej lehoty, od 01. 06. 2009 užívali byt bez platnej nájomnej zmluvy, teda bez právneho titulu. Ak sa za takejto situácie navrhovateľ domáhal vypratania a odovzdania bytu, takýto návrh bol podaný dôvodne. K úhrade dlžného nájomného odporcom v 1. rade a k uzavretiu novej nájomnej zmluvy došlo až v priebehu konania, čo malo za následok jeho späťvzatie. V prípade odporcov sa jedná o nerozlučné spoločenstvo

účastníkov, ktoré vyplýva z ich hmotnoprávneho vzťahu - Zmluvy o nájme bytu č. NZ/252/99/P zo dňa 26.05.1999, ktorou bol založený nájomný vzťah medzi účastníkmi konania. Procesným dôsledkom takéhoto nerozlučného spoločenstva účastníkov je to, že rozhodnutie sa týka všetkých spoločníkov a práva a povinnosti takýchto spoločníkov sú nerozlučné, preto na náhradu trov konania zaviazal odporcov spoločne a nerozdielne.

Proti tomuto uzneseniu súdu prvého stupňa, jeho výroku o trovách konania podala odporkyňa v 2. rade odvolanie označené ako Námietky voči uzneseniu , v ktorom tvrdí, že nájomná zmluva je písaná iba na odporcu v 1. rade, preto je zrejmé, že jedine on je povinný vyplatiť úhradu trov konania. Z obsahu odvolania vyplýva, že náhradu trov konania navrhovateľovi nie je ochotná zaplatiť.

Odvolací súd prejednal odvolania odporkyne v 2. rade v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods.1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods.2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie podľa § 214 ods.1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávania, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Výrok uznesenia súdu prvého stupňa o zastavení konania nebol napadnutý odvolaním, preto nadobudol právoplatnosť (§ 206 ods. 3 O.s.p.) a odvolacím súdom preskúmavaný nebol.

Odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého uznesenia vo výroku o trovách konania, preto sa v súlade s ust. § 219 O.s.p. obmedzuje len na konštatovanie správnosti dôvodov a na doplnenie jeho odôvodnenia a k odvolaniu odporkyne v 2. rade odvolací súd uvádza nasledovné:

Navrhovateľ podal proti odporcom v 1. a 2. rade návrh na vypratanie bytu (spolu so všetkými, ktorí s nimi v predmetnom byte bývajú) po tom, čo im dal výpoveď z nájomného vzťahu založeného zmluvou o nájme č. NZ/252/99/P a po uplynutí výpovednej lehoty. Z obsahu spisu nevyplýva, aby odporcovia pred podaním návrhu na začatie konania oznámili navrhovateľovi, že odporkyňa v 2. rade sa z bytu odsťahovala ešte predtým, než im bola doručovaná výpoveď z nájmu. Skutočnosť, že z bytu sa mala odsťahovať v roku 2004 ( po rozvode manželstva s odporcom v 1. rade) uviedol odporca v 1. rade prvýkrát až vo svojom vyjadrení k návrhu na začatie konania a odporkyňa v 2. rade až vo svojej v účastníckej výpovedi na pojednávaní dňa 8. 9. 2010. Ešte predtým odporkyňa v 2. rade vo svojom písomnom vyjadrení k podanému návrhu na začatie konania uvádzala adresu svojho trvalého bydliska v predmetnom byte.

Skutočnosť, že odporkyňa v 2. rade sa s predmetného bytu odsťahovala pred podaním návrhu na súd bola objasnená až v priebehu vykonávaného dokazovania na súde prvého stupňa, kedy návrh na vypratanie bytu proti nej prestal byť dôvodným. Následkom správania sa odporkyne v 2. rade táto skutočnosť bola objasnená až v priebehu konania.

Pre rozhodnutie súdu o trovách konania spočívajúcich v náhrade za zaplatený súdny poplatok z návrhu na začatie konania je rozhodujúci stav, ktorý existoval v čase jeho podania. Je nepochybné, že navrhovateľ podal dôvodne návrh na vypratanie bytu proti obom odporcom, pretože v čase podania návrhu na začatie konania preukázateľne nemal žiadne podklady a ani informácie, z ktorých by mohol vyvodiť záver, že žalovaná v 2. rade bola v čase podania návrhu na súd z bytu už odsťahovaná.

Keďže návrh na začatie konania bol podaný dôvodne a len pre správanie sa odporcu v 1. rade, ktorý s navrhovateľom po vyplatení všetkých dlžôb uzavrel novú nájomnú zmluvu, navrhovateľ zobral podaný návrh späť a konanie bolo zastavené, odporcovia v 1. a 2. rade boli správne solidárne zaviazaní na náhradu trov konania spočívajúcich v trovách za zaplatený súdny poplatok z návrhu na začatie konania ( 99,50 eura) .

Odvolací súd preto podľa § 219 ods.1 O.s.p. potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa ust. § 224 ods.1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods.1 O.s.p. a účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože účastníkom konania žiadne preukázateľné trovy spojené s odvolacím konaní nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.