KSKE 1 Co 82/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/82/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811206229 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811206229.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcov 1/ L. H., nar. XX.X.XXXX, bytom R. Č. A. Č.. XX, 2/ Z. M., nar. XX. X. XXXX, bytom R. Č. A. Č.. XX, 3/ R. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom R. Č. A. Č.. XXX, 4/ E. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom R. Č. A. Č.. XXX, 5/ D. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom R. Č. A. Č.. XXX, 6/ R. Q., nar. XX.X.XXXX, bytom R. Č. A. Č.. XX a 7/ R. J., nar. XX. X. XXXX, bytom R. Č. A. Č.. XXX, proti žalovanému Lesy Čierna Lehota, pozemkovému spoločenstvu, so sídlom v Čiernej Lehote, IČO: 31 970 664, o určenie neplatnosti uznesenia z valného zhromaždenia, o vydanie predbežného opatrenia, o odvolaní navrhovateľov proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 27.12.2011 č. k. 5C/88/2011-65 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie tak, že u k l a d á H.. R. Š., T. E.. P. Č..X, S., F.. XX.X.XXXX, R. T., T. Č. A. Č.. XXX, F.. XX.X.XXXX, C. Š., T. R. Č.O. A. Č.. XXX, F.. X.X.XXXX, Q. T., T. Č. A. X, F.. XX.X.XXXX, R. Z., T. Č. A. Č.. XX, F.. XX.XX.XXXX, D. Z., T. J. Č.. XXX, F.. X.X.XXXX, O.. T. Q., T. D. Č..XXX/X, P., F.. XX.XX.XXXX zdržať sa konania v mene Lesov Čierna Lehota, pozemkového spoločenstva vo vzťahu k tretím osobám až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zamietol návrh na vydanie predbežného opatrenia v znení ako je uvedené vo výroku uznesenia.

Súd prvého stupňa uznesenie odôvodnil tým, že s poukazom na ust. § 75 ods. 1 a § 76 ods. 1 až 5 O.s.p. a § 102 ods. 1 O.s.p. mal za to, že navrhované predbežné opatrenie nie je dôvodné. Uviedol, že žalobcovia podanou žalobou sa domáhajú určenia neplatnosti uznesení valného zhromaždenia žalovaného, ako aj určiť neplatnosť všetkých úkonov realizovaných po dni XX.X.XXXX H.. R. Š., ako predsedom výboru a ďalších osôb, ako členov výboru. Poukázal na to, že ust. § 76 O.s.p. umožňuje súdu predbežným opatrením uložiť účastníkovi, aby nenakladal s určitými vecami alebo právami, niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo znášal, pričom takúto povinnosť môže uložiť aj niekomu inému než účastníkovi, ale iba za predpokladu, že to od neho možno spravodlivo požadovať. Konštatoval, že žalobcovia podanou žalobou okrem iného požadujú určiť neplatnosť všetkých úkonov po 27.6.2011 vyššie menovanými osobami a návrhom na nariadenie predbežného opatrenia sa taktiež dožadujú vydania predbežného opatrenia také istého znenia. Takto formulovaný nárok však zodpovedá nároku o ktorom by malo byť rozhodnuté vo veci samej.

Proti uzneseniu podali včas odvolanie žalobcovia. Títo žiadali napadnuté uznesenie zmeniť a navrhovanému predbežnému opatreniu v celom rozsahu vyhovieť. V odvolaní uviedli, že uznesenie súdu prvého stupňa nemá oporu v ustanoveniach Občianskeho súdneho poriadku ani v súdnej praxi. Majú za to, že súdna prax takto formulované predbežné opatrenie pripúšťa a poukázali v tomto smere

na rozhodnutie Krajského súdu v Prešove sp. zn. 6Co/84/2011 v spojení s rozhodnutím Najvyššieho súdu SR 1Obo 567/1997 podľa ktorých formulácia predbežnej otázky, by v zásade nemala kopírovať žalobný návrh. Ak sa však účel dočasnej ochrany nedá inak dosiahnúť, než rovnakým výrokom ako vo veci samej, musí uvedená formalistická požiadavka ustúpiť. Poukázali na to, že faktické správanie H.. R. Š. a spol. jednoznačne preukazuje dôvodnosť podaného návrhu a potreby predbežnej úpravy pomerov z dôvodu možnosti vzniku škody. Tieto osoby naďalej realizujú právne úkony smerujúce k vykonávaniu zmeny zápisu štatutárneho orgánu na Obvodnom úrade v Rožňave, odbore živnostenského podnikania s poukazom na existenciu neprávoplatného napadnutého uznesenia Okresného súdu Rožňava č. k. 5C/88/2011-65 zo dňa 27.12.2011. Dňa 11.1.2011 Obvodný úrad v Rožňave, odbor živnostenského podnikania opätovne zapísal H.. R. Š. ako štatutárny orgán do živnostenského registra. Vykonal tento zápis napriek stanovisku Krajského lesného úradu, ktorý vedie register pozemkových spoločenstiev, ktorý považuje výbor pozemkového spoločenstva na čele s L. H. za štatutárny orgán do doby právoplatného rozhodnutia súdu v právnej veci platnosti uznesení valného zhromaždenia. Uvedené zmeny sa H.. R. Š. domáha vykonať v záujme dosiahnutia možnosti nakladať s peňažnými prostriedkami, ktoré vedie účet pozemkového spoločenstva a vzhľadom na tieto skutočnosti považuje za nepochybné, že v prípade, ak nedôjde k vydaniu predbežného opatrenia budú naďalej porušované práva žalobcov.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a na základe toho dospel k záveru, že odvolanie žalobcov je dôvodné.

Súd prvého stupňa založil svoje závery vedúce k nedôvodnosti návrhu na vydanie predbežného opatrenia na nesprávnom právnom závere a v dôsledku toho nesprávne vo veci rozhodol.

Podľa ust. § 74 ods. 1 O.s.p. pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenia, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený.

Podľa § 76 ods. 1 písm. f/ O.s.p. predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi, najmä, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal.

Podľa § 76 ods. 2 predbežným opatrením možno nariadiť povinnosť niekomu inému, než účastníkovi len vtedy, ak to možno od neho spravodlivo žiadať.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že predbežné opatrenie je procesným inštitútom ktorého účelom je zabezpečiť dočasnú úpravu pomerov medzi účastníkmi, pokiaľ táto neznesie odklad do konečného rozhodnutia vo veci samej, prípadne zabezpečiť vykonateľnosť budúceho výkonu rozhodnutia. Zákonnou podmienkou pre vyhovenie návrhu je aspoň osvedčenie práva, ktorému má byť takouto formou poskytnutá ochrana a preukázať naliehavosť potreby takejto dočasnej úpravy.

Za zákonom predpokladaných okolností možno vydať predbežné opatrenie aj vo vzťahu k inej osobe ako účastníkovi konania, ak súd dospeje k záveru, že takúto úpravu možno od uvedenej osoby spravodlivo žiadať.

Z obsahu žaloby vo veci samej vyplýva, že predmetom konania je vyriešenie sporu medzi dvomi skupinami fyzických osôb, predstavujúcimi volený orgán spoločenstva žalovaného Lesov Čierna Lehota, pozemkového spoločenstva, pričom žalobcovia tvrdia, že oni sú oprávnenými osobami konať v mene

spoločenstva a valné zhromaždenie zo dňa XX.X.XXXX na ktorom došlo k zvoleniu nového predsedu spoločenstva, ako aj jeho výboru zloženého z osôb voči ktorým smeruje návrh na vydanie predbežného opatrenia je neplatné. V žalobe sa zároveň žalobcovia domáhajú určenia neplatnosti všetkých právnych úkonov vykonaných uvedenými osobami po XX.X.XXXX. Takto formulovaným petitom je vymedzený predmet konania vo veci samej a z neho vyplýva, že žalobcovia sa domáhajú určenia neplatnosti tých právnych úkonov, ktoré boli realizované po XX.X.XXXX. Pri takejto formulácii je potrebné vychádzať z toho, že žalobca sa domáha určenia neplatnosti iba tých právnych úkonov, ktoré už boli v čase podania žaloby vykonané a teda predmet konania sa netýka takých prípadných ďalších právnych úkonov, ktoré by takto označené osoby mohli vykonať neskôr, teda už v priebehu samotného konania. Z tohto pohľadu teda nemožno považovať za správny záver súdu prvého stupňa pokiaľ považoval za totožné návrhy formuláciu petitu žaloby vo veci samej s návrhom na vydanie predbežného opatrenia v ktorom sa navrhovatelia domáhali uložiť uvedeným osobám povinnosť zdržať sa vykonania ďalších úkonov až do právoplatného skončenia konania vo veci samej.

S poukazom na nesprávnosť uvedených záverov súdu prvého stupňa odvolací súd posudzoval dôvodnosť návrhu na vydanie predbežného opatrenia v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami a skúmal splnenie zákonných podmienok pre jeho vydanie, teda predovšetkým otázku, či žalobcovia osvedčili právo, ktorému má byť poskytnutá ochrana formou predbežného opatrenia. Pri tomto skúmaní vychádzal zo záveru, že za preukázanie práva je potrebné považovať záver, či žalobcovia sú osobami oprávnenými konať v mene spoločnosti žalovaného, teda či sú zapísanými v registri pozemkových spoločenstiev príslušného lesného úradu ako volení členovia orgánov spoločenstva vo funkcii predsedu ako aj členov výboru.

Z rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo dňa 16.11.2011 č. k. 7S 75/2011-47 odvolací súd zistil, že Obvodný lesný úrad v Rožňave svojím rozhodnutím zo dňa XX.X.XXXX pod č. XXXX/XXXXX-XX povolil zápis zmeny, ktorým vymazal volených členov orgánov spoločenstva - výboru: predsedu L. H. I. Ď. Č. R. T., Z. M. a spol. a namiesto nich zapísal orgány pozemkového spoločenstva - členov výboru pozostávajúcich z H.. R. Š. I. Z.B. Č. R. H. J. W. A., C. Š. a spol.. Z odôvodnenia tohto výpisu vyplýva, že tento bol zapísaný na základe uznesenia z valného zhromaždenia spoločenstva Lesy Čierna Lehota zo dňa XX.X.XXXX.

Na základe odvolania proti tomuto rozhodnutiu podaného výborom pozemkového spoločenstva v zložení L. H. ako predseda a členovia Z. M. a spol., Krajský lesný úrad v Košiciach zmenil rozhodnutie Obvodného lesného úradu Rožňava tak, že návrhu zo dňa 20.4.2011 nevyhovuje, nezapisuje sa zmena údajov v zmysle tohto návrhu. Zmenu prvostupňového rozhodnutia odôvodnil odvolací správny orgán nerešpektovaním ust. § 19 ods. 1,2 zákona o pozemkových spoločenstvách, keďže z notárskej zápisnice zistil, že ani jeden člen zvolený na valnom zhromaždení dňa XX.X.XXXX do výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva nezískal nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov tak, ako to vyžaduje § 19 ods. 2 zákona o pozemkových spoločenstvách. Odvolací správny orgán ďalej uviedol, že registrácia pozemkového spoločenstva Lesy Čierna Lehota na základe rozhodnutia Obvodného úradu v Dobšinej zo dňa XX.X.XXXX č. XXXX/XXXX-H.-X/XXXX bola vykonaná v rozpore so zákonom o pozemkových spoločenstvách, pretože zmluvu o založení spoločenstva vtedy uzatvorili vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti v kat. úz. Čierna Lehota a ako aj vlastníci súkromných lesov v rozpore s § 11 ods. 1 zákona č. 181/1995 Z.z. a pozemkové spoločenstvo vedie v zozname členov podľa § 16 zákona o pozemkových spoločenstvách aj H.. R. Š.Á. I. O.. T. Q., ktorí nie sú podieloví spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti, ale sú súkromnými výlučnými vlastníkmi lesných pozemkov zapísaných na LV č.XXXX I. XXXX kat. úz. Č. A..

Žalobou na Krajskom súde v Košiciach zapísanou pod č. k. 7S/75/2011 sa uvedené osoby H.. R. Š. a spol. domáhali zrušenia rozhodnutia odvolacieho správneho orgánu s poukazom na to, že v jeho konaní nastala taká vada, ktorá mala vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia a toto vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Krajský súd v Košiciach rozsudkom zo dňa 16.11.2011 pod č. k. 7S/75/2011-47 túto žalobu zamietol. V dôvodoch rozsudku uviedol, že sa stotožňuje s argumentáciou

Krajského lesného úradu v Košiciach podľa ktorej neboli splnené zákonné podmienky pre zápis zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev tak, ako to bolo uvedené v návrhu zo dňa 20.4.2011.

Odvolací súd z vyššie uvedených konaní vyvodil záver o tom, že zrušením zápisu nových členov výboru ako aj predsedu v zložení H.. R. Š.A. a spol. je treba mať za to, že za členov výboru ako aj predsedu je potrebné považovať tie osoby, ktoré boli v registri zapísané pred vykonaním tejto zmeny a to sú osoby žalobcov L. H. a spol..

Po vyššie uvedených konaniach došlo k ďalším zmenám v registri a to tým, že rozhodnutím Obvodného lesného úradu v Rožňave zo dňa X.X.XXXX pod č. XXXX/XXXXX-XX bol opätovne vykonaný výmaz volených členov orgánu spoločenstva v zložení L. H. ako predseda a R. T. a spol., a to na základe uznesenia z valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva zo dňa XX.X.XXXX.

Na základe odvolania L. H. a spol. proti tomuto rozhodnutiu obvodného úradu vydal odvolací Krajský lesný úrad Košice dňa X.X.XXXX rozhodnutie pod č. XXXX/XXXXX, ktorým prerušil konanie vo veci zápisu zmeny údajov zapísaných do registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou pri spoločenstve Lesy Čierna Lehota, pozemkové spoločenstvo, so sídlom Čierna lehota na základe uznesenia z valného zhromaždenia zo dňa XX.X.XXXX. Toto uznesenie odôvodnil Krajský lesný úrad tým, že v rámci zisťovania podkladov pre rozhodnutie zistil, že na Okresnom súde Rožňava bola dňa XX.X.XXXX podaná žaloba prejednávaná pod sp. zn. 5C/88/2011 o neplatnosti konania a uznesení valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva zo dňa XX.X.XXXX, teda konania, ktoré prebieha vo veci prejednávanej odvolací súdom, keďže mal za to, že došlo k začatiu konania o predbežnej otázke od posúdenia ktorej závisí rozhodnutie v jeho veci.

Z uvedených rozhodnutí správnych orgánov odvolací súd vyvodil záver o tom, že rozhodnutie o novom zápise volených členov orgánu spoločenstva v zložení H.. R. Š. a spol. nie je doposiaľ právoplatné a za takejto situácie je potrebné považovať za osoby oprávnené konať v mene pozemkového spoločenstva osoby v zložení L. H. a spol.. Týmto teda navrhovatelia predbežného opatrenia osvedčili svoje právo na vydanie predbežného opatrenia.

Z obsahu podania H.. R. Š. vo veci zo dňa XX.X.XXXX (č.l. 103) vyplýva, že nepovažuje osoby navrhovateľov za oprávnené konať v mene spoločenstva, ale za takto oprávnené osoby považuje seba, ako aj ďalších členov výboru zvolených na valnom zhromaždení dňa XX.X.XXXX a z toho aj odvodzuje právo týchto osôb konať navonok v mene

spoločenstva. Z takéhoto stanoviska osôb H.. R. Š. a spol. vyplýva hrozba vykonania právnych úkonov osobami, ktoré v súčasnej dobe nemajú platné oprávnenie konať v mene spoločnosti odporcu v dôsledku ktorých by mohla vzniknúť ťažko zvrátiteľná situácia. Na základe toho dospel odvolací súd k záveru, že za dobu pokiaľ nedôjde k právoplatnému rozhodnutiu súdu vo veci samej bolo potrebné uložiť uvedeným osobám povinnosť zdržať sa konania v mene žalovaného a to až do doby právoplatného rozhodnutia vo veci samej, ktorého výsledky budú rozhodujúce aj pre vykonanie zápisu zmien v registri pozemkových spoločenstiev.

Na základe týchto dôvodov odvolací súd napadnuté uznesenie zmenil a návrhu na vydanie predbežného opatrenia vyhovel.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.