KSKE 1 CoE 182/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1CoE/182/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7804111332 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7804111332.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnených: 1/ F. A., D.. XX.XX.XXXX, N. S. Ľ., M. X, 2/ O. G., D.. XX.XX.XXXX, N. S. Ľ.X., M. X, 3/ O. Z., D.. XX.XX.XXXX, N. S. Ľ., B.. U.. Z. XX, zastúpených JUDr. Pavlom Zavackým, advokátom, Hradné nám. 29, Kežmarok, proti povinnému: O. D., D.. XX.XX.XXXX, R. XX.XX.XXXX, D. N. S. F., H. XXXX/X, o vymoženie 1.031,67 eur s príslušenstvom, vedenej súdnym exekútorom JUDr. Michalom Kešeľakom, Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, Mlynská 2, Spišská Nová Ves, pod č. EX/44/2004, o odvolaní oprávnených proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 18.08.2011 č.k. 4Er/74/2004-49 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie a vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú, exekúciu zastavil, súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie a účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že na základe návrhu oprávnených a žiadosti súdneho exekútora bol vykonaním exekúcie poverený súdny exekútor JUDr. Michal Kešeľak. Exekučným titulom bol právoplatný a vykonateľný rozsudok Okresného súdu Rožňava č.k. 5C/598/0-123 zo dňa 30.09.2002, ktorým bol povinný zaviazaný uspokojiť pohľadávku oprávnených vo výške 31.080 Sk (1.031,67 eur) . Dňa 12.01.2011 manželka povinného (I. D.) oznámila súdu, že povinný dňa 1.6.2006 zomrel a Osvedčenie o dedičskom konaní je uložené na Okresnom súde Rožňava pod sp.zn. 4D/283/2006. Súdny exekútor súdu oznámil, že v predmetnom exekučnom konaní si trovy exekúcie neuplatňuje, nakoľko boli v predmetnom exekučnom konaní vymožené. Zároveň dňa 09.05.2011 navrhol súdny exekútor tunajšiemu súdu pripustiť zmenu účastníka konania na strane povinného tak, aby namiesto doterajšieho povinného vstúpila do konania I. D., D.. XX.XX.XXXX, H. X, F., ako dedička povinného. O zmenu účastníka v tomto exekučnom konaní žiadal na základe návrhu oprávnených 1 až 3 z dôvodu, že v osvedčení o dedičstve po zomrelom povinnom nebola prejednaná obmedzujúca poznámka na LV č. XXX G.. Ú. F., ale aj pri zmene povinného ako vlastníka, na dediča I. D., D.. XX.XX.XXXX, ostala v časti B naďalej zapísaná.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 238 ods. 1, 2, § 37 ods. 3 zákona č. 233/1995 Z.z. (ďalej len Exekučný poriadok) a uviedol, že z Osvedčenia o dedičstve nepochybne vyplýva, že pohľadávka oprávnených 1 až 3 nebola v rámci súpisu pasív v predmetnom dedičskom konaní zahrnutá. Nakoľko teda pohľadávka oprávnených 1 až 3 v dedičskom konaní po zomrelom povinnom nebola v rámci dedičského konania prejednaná, nemožno osvedčenie o dedičstve považovať za listinu preukazujúcu prechod vymáhaného plnenia na dedičku, ktorou je v danom prípade p. I. D. a ktorá by mala v zmysle návrhu súdneho exekútora o pripustení zmeny účastníka konania na strane povinného vstúpiť práve na miesto povinného v prebiehajúcej exekúcii. Z tohto dôvodu súd o návrhu súdneho exekútora na zmenu účastníka konania na strane povinného nerozhodoval. Ďalej súd vec právne posúdil podľa § 251 ods. 4, § 103, § 19, § 7 O.s.p., § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku a uviedol, že smrťou povinného došlo

k strate jeho spôsobilosti byť účastníkom konania (exekúcie) ako jednej z neodstrániteľných podmienok konania, súd preto exekúciu vyhlásil za neprípustnú a zastavil ju. Súd nepriznal súdnemu exekútorovi trovy exekúcie, pretože súdny exekútor uviedol, že si úhradu trov exekučného konania neuplatňuje, nakoľko tieto boli v predmetnom exekučnom konaní vymožené.

Proti tomuto uzneseniu podali v zákonnej lehote odvolanie oprávnení z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci. Navrhli, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Oprávnení považujú za nesprávny názor súdu, podľa ktorého dedič zodpovedá za dlh poručiteľa jedine v prípade prejednania dlhu v dedičskom konaní. Právna úprava dedenia nemá ustanovenie o tom, že dlh poručiteľa zanikne, ak nebol do dedičského konania veriteľom prihlásený, v dedičskom konaní prejednaný a dedičmi uznaný. Teda aj neprihlásený dlh poručiteľa prechádza na dedičov priamo zo zákona. Smrťou poručiteľa dochádza k právnemu nástupníctvu, pričom na dediča prechádzajú všetky práva a povinnosti poručiteľa. Za nesprávny považujú tiež názor súdu, podľa ktorého osvedčenie o dedičstve nemožno považovať za listinu preukazujúcu prechod povinnosti z exekučného titulu z poručiteľa na dedičku, ak v tomto osvedčení nie je pohľadávka oprávnených zahrnutá v súpise pasív v predmetnom dedičskom konaní.

Napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa bolo vydané vyšším súdnym úradníkom a bolo odvolaciemu súdu predložené na rozhodnutie o odvolaní so stanoviskom sudkyne súdu prvého stupňa, ktorá oznámila, že odvolaniu nemieni vyhovieť v celom rozsahu podľa § 374 ods. 4 O.s.p., preto odvolanie predložila odvolaciemu súdu.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávnených v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Zo spisu odvolací súd zistil, že zomrelý povinný bol exekučným titulom zaviazaný na zaplatenie pohľadávky oprávnených. Osvedčením o dedičstve 4D/283/2006, Dno/159/2006 zo dňa 20.02.2007 bolo preukázané, že dohodou dedičov zostatok na účte ako aj nehnuteľnosť v celosti nadobudla manželka povinného (I. D. F.. O.) bez povinnosti vyplatiť deti poručiteľa. Všeobecná cena majetku poručiteľa je 750.296,49 Sk, výška dlhov poručiteľa je 290.187,35 Sk a čistá hodnota dedičstva je 460.109,14 Sk.

Podľa § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka, dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že do dedičstva nepatria iba aktíva (existujúci majetok a pohľadávky) poručiteľa, ale aj jeho dlhy.

Citované zákonné ustanovenie upravuje prechod zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa ako všeobecnú zásadu dedičského práva. Ide o hmotnoprávne nástupníctvo platné bez ohľadu na to, či na dlh poručiteľa už existuje exekučný titul, alebo nie.

Exekučný poriadok ako osobitný procesnoprávny predpis popri vyššie uvedenom hmotnoprávnom nástupníctve upravuje v ust. § 37 ods. 3 až 5 aj procesné nástupníctvo vo vzťahu ku konkrétnemu exekučnému titulu, ku ktorému dochádza počas exekučného konania, v dôsledku úmrtia povinného. Z jeho znenia vyplýva, že prechod práv, a teda aj procesného nástupníctvo z exekučného titulu možno preukázať listinou preukazujúcou prevod alebo prechod práv alebo povinností v prípade preukázania ktorej exekučný súd pripustí zmenu účastníka na strane povinného. Ani z tohto znenia procesného predpisu nevyplýva, aby nástupníctvo bolo viazané na prejednanie konkrétneho dlhu pôvodného povinného v dedičskom konaní. Procesné nástupníctvo vo vzťahu k exekučnému titulu sa v tomto prípade prekrýva s hmotnoprávnym nástupníctvom titulom dedenia. Pokiaľ teda mal súd prvého stupňa za preukázané prejednanie dedičstva po pôvodnom povinnom a oprávnení podali procesný návrh na

zmenu povinného, nebol daný dôvod na zastavenie exekúcie, ale bolo povinnosťou súdu prvého stupňa sa s touto skutočnosťou vyporiadať postupom podľa § 37 ods. 3, 4 Exekučného poriadku.

Odvolací súd preto považuje napadnuté rozhodnutie o zastavení exekúcie za predčasné a zrušuje ho podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci a vec mu vracia na ďalšie konanie.

V novom rozhodnutí súd rozhodne aj o trovách odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.