KSKE 1 CoE 186/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1CoE/186/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011898875 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011898875.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: D. E. I..W..V.., I. I. C. Q. V. XX, X.: XXXXXXXX, proti povinnému: C., I..W..V.., I. I. C. J., N. X, X.Č.: XXXXXXXX, o vymoženie 2 912,83 eur s príslušenstvom, vedenej súdnym exekútorom Ing. Mgr. Miroslavom Dzurikom, Exekútorský úrad Bánovce nad Bebravou, Andreja Hlinku 21, Bánovce nad Bebravou, pod č. EX 43/03, o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 3.8.2011 č.k. 39Er/155/2003-15 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie vo výroku o trovách exekúcie a v rozsahu zrušenia v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením exekúciu vyhlásil za neprípustnú, exekúciu zastavil a súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie nepriznal.

Toto rozhodnutie odôvodnil tým, že na základe návrhu oprávneného a žiadosti súdneho exekútora bol vykonaním exekúcie poverený súdny exekútor Ing. Mgr. Miroslav Dzurik. Podaním doručeným súdu dňa 25.7.2011 exekútor žiadal zastaviť exekúciu z dôvodu výmazu povinného z obchodného registra. Zároveň žiadal priznať trovy exekúcie vo výške 165,76 eur.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 57 ods. 1 písm. g/ a ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný poriadok) , § 19, § 103, § 104 O.s.p., exekúciu vyhlásil za neprípustnú a zastavil ju. Náhradu trov exekúcie súdnemu exekútorovi nepriznal, pretože povinného nemohol zaviazať na náhradu trov exekúcie (§ 197 ods. 1 Exekučného poriadku) z dôvodu jeho výmazu z obchodného registra a oprávnený nespĺňa podmienky na jeho zaviazanie na náhradu trov exekúcie podľa § 203 Exekučného poriadku.

Proti tomuto uzneseniu vo výroku o trovách exekúcie podal v zákonnej lehote odvolanie súdny exekútor. Uviedol, že nepriznanie náhrady trov exekúcie v danej veci je zásahom do jeho Ústavou SR zaručených práv. Poukázal na rozhodnutia Ústavného súdu SR a na analógiu § 203 ods. 2 Exekučného poriadku. Navrhol napadnuté uznesenie vo výroku o trovách zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa bolo vydané vyšším súdnym úradníkom a bolo odvolaciemu súdu predložené na rozhodnutie o odvolaní so stanoviskom sudcu súdu prvého stupňa, ktorý oznámil, že odvolaniu nemieni vyhovieť v celom rozsahu podľa § 374 ods. 4 O.s.p., preto odvolanie predložil odvolaciemu súdu.

Odvolací súd prejednal odvolanie súdneho exekútora v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Uznesenie vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie nebolo odvolaním napadnuté, teda nadobudlo právoplatnosť (§ 206 ods. 3 O.s.p.) , preto nebolo v odvolacom konaní preskúmavané.

Po preskúmaní spisu odvolací súd zistil, že odvolacia námietka súdneho exekútora o priznaní náhrady trov exekúcie v danom prípade je dôvodná.

Podľa § 196 Exekučného poriadku za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty.

Náklady podľa § 196 uhrádza povinný (§ 197 ods.1 Exekučného poriadku) .

Podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.

Ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený. To neplatí, ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom. V takomto prípade znáša trovy exekúcie súd; súd nemá právo na náhradu trov exekúcie, ktoré platil (§ 203 ods. 2 Exekučného poriadku) .

Vo výnimočných prípadoch musí oprávnený uhradiť trovy exekúcie, aj keď zastavenie exekúcie nezavinil a nemohol ho predvídať, ak k zastaveniu došlo z dôvodu, že majetok povinného nestačil ani na úhradu trov exekúcie.

V danom prípade došlo k zastaveniu exekúcie z dôvodu výmazu povinného z obchodného registra. Z výpisu z Obchodného registra bolo zistené, že povinný bol vymazaný z obchodného registra na základe uznesenia Okresného súdu Košice I zo dňa 23.7.2008 č.k. 33Cbr/130/2007-28, zrušením obchodnej spoločnosti bez likvidácie.

Dôvod výmazu povinného z obchodného registra má dopad na dôvod zastavenia exekúcie podľa § 57 Exekučného poriadku a následne aj na rozhodnutie o trovách exekúcie. Ak totiž dôvod zastavenia exekúcie spočíva v dôvode uvedenom v § 57 ods. l písm. h/ Exekučného poriadku, o trovách exekúcie sa rozhodne podľa § 203 ods. 2 Exekučného poriadku. Ak bol povinný zrušený bez likvidácie z dôvodu, že nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, prichádza do úvahy zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. b/ Exekučného poriadku a nie podľa § 57 ods. 1 písm. g/ (uznesenie NS SR 3 MCdo 10/2011) .

V danej veci bol povinný zrušený bez likvidácie z dôvodu, že nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, v takom prípade prichádza do úvahy zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, a nie podľa § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku z dôvodu existencie iného dôvodu, pre ktorý nemožno exekúciu vykonať. Právny záver súdu prvého stupňa, ktorým ustálil dôvod zastavenia exekúcie podľa § 57 ods. l písm. g/ Exekučného poriadku, treba považovať, za nesprávny. Súd prvého stupňa mal exekúciu zastaviť podľa § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku a na náhradu trov exekúcie mal zaviazať oprávneného.

Preto odvolací súd zrušil napadnuté uznesenie vo výroku o trovách exekúcie podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. ako nesprávne právne posúdené a v zrušenej časti vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Úlohou súdu prvého stupňa bude na náhradu trov exekúcie zaviazať oprávneného, a to po preskúmaní účelnosti súdnym exekútorom vyčíslených trov exekúcie.

Súd prvého stupňa v novom rozhodnutí rozhodne podľa § 224 ods. 3 O.s.p. aj o trovách tohto odvolacieho konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.