KSKE 1 CoE 58/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1CoE/58/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7807203260 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7807203260.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom v Bratislave, Cintorínska 21, IČO: XXXXXXXX, proti povinnému: K. H., J.. XX.X.XXXX, G. I. G. XXX, o vymoženie 83,65 eur s príslušenstvom, vedenej súdnym exekútorom JUDr. Svätoslavom Mruškovičom, Exekútorský úrad Prešov, Konštantínova 13, Prešov, pod č. EX 2578/2007, o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 31.1.2012 č.k. 11Er/279/2007-27 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa exekúciu zastavil a oprávnenú zaviazal nahradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Svätoslavovi Mruškovičovi trovy exekúcie vo výške 96,90 eur.

Výrok o zastavení exekúcie odôvodnil s poukazom na ustanovenie § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku vzhľadom na to, že súdny exekútor šetrením dospel k zisteniu, že povinný je nemajetný a jeho majetok teda nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Na náhradu trov exekúcie preto zaviazal oprávnenú podľa § 203 ods. 2 Exekučného poriadku.

O výške trov exekúcie rozhodol podľa § 196, § 200 ods. 1 Exekučného poriadku, § 27a, § 14, § 15, § 22 vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov platnej do 30.4.2008 (ďalej len vyhláška) a súdnemu exekútorovi priznal trovy exekúcie vo výške 96,90 eur a to nasledovne:

časovú odmenu podľa § 14 ods. 1 písm. a/ a ods. 2 vyhlášky za 2x výzvu povinnému na poskytnutie súčinnosti v trvaní 20 min., správa o stave exekučného konania v trvaní 40 min., t.j. 6,64 eur;

paušálnu odmenu podľa § 14 ods. 1 písm. b/ a ods. 3 v spojení s § 15 ods. 1 vyhlášky za získanie poverenia na vykonanie exekúcie - 3,32 eur, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie - 3,32 eur, doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie (zrážkami zo mzdy) - 3,32 eur, doručenie príkazu na začatie exekúcie (zrážkami zo mzdy) - 3,32 eur, doručenie exekučného príkazu (zrážkami zo mzdy) - 3,32 eur, zistenie údajov z Daňového úradu - 3,32 eur, zistenie údajov z katastra nehnuteľností (Geodetický a kartografický ústav) - 3,32 eur, zistenie údajov z Obecného úradu - 3,32 eur, zistenie údajov z evidencie motorových vozidiel (Okresný dopravný inšpektorát) - 3,32 eur, zistenie údajov zo Sociálnej poisťovne - 9,96 eur, zistenie údajov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - 6,64 eur, zistenie údajov z Obvodného úradu (živnostenského registra) - 3,32 eur, zistenie údajov zo Zdravotnej poisťovne - 3,32 eur, osobné zisťovanie majetku povinného a ďalšie preverovania - 13,28 eur, t.j. 66,40 eur;

náhradu hotových výdavkov podľa § 22 ods. 1 vyhlášky za poštovné - 7,71 eur;

20% DPH vo výške 16,15 eur.

Časť úkonov v rámci časovej špecifikácie súd nepriznal v rozsahu, aký súdny exekútor predložil vo vyúčtovaní trov exekúcie, keďže má súd za to, že z obsahu a zložitosti predmetných úkonov exekučného konania je zrejmé, že súdny exekútor nemohol účelne vynaložiť na spomínanú činnosť dohromady viac času ako mu súd zohľadnil a teda zo strany súdu mu bola časová špecifikácia niektorých úkonov krátená.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie oprávnená. Navrhla, aby odvolací súd napadnuté uznesenie v celom rozsahu zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Uviedla, že zo zastavením exekúcie nesúhlasí a že uvedeným postupom súdu došlo k porušeniu jej práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Ďalej uviedla, že povinný je v produktívnom veku a majetok môže nadobudnúť v budúcnosti.

K odvolaniu oprávnenej sa vyjadril súdny exekútor a navrhol napadnuté uznesenie v celom rozsahu potvrdiť, nakoľko ho považuje za správne a zákonné.

Napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa bolo vydané vyššou súdnou úradníčkou a bolo odvolaciemu súdu predložené na rozhodnutie o odvolaní so stanoviskom sudkyne súdu prvého stupňa, ktorá oznámila, že odvolaniu nemieni vyhovieť v celom rozsahu podľa § 374 ods. 4 O.s.p., preto odvolanie predložila odvolaciemu súdu.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávnenej v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Podľa § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia. Na doplnenie jeho odôvodnenia a k odvolaniu oprávnenej uvádza nasledovné:

Podľa § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku, exekúciu súd zastaví, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.

Citované zákonné ustanovenie § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku upravuje jeden zo zákonných dôvodov zastavenia exekúcie, pre ktorý musí súd exekúciu zastaviť, a to bez zreteľa na to, či to účastník konania navrhol. Týmto dôvodom je kvalifikovaný nedostatok majetku povinného, t.j. taký jeho nedostatok majetku, ktorý nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Nedostatku majetku povinného musí byť podložený šetrením exekútora. Preto ak súd dospeje k záveru, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, exekúciu aj bez návrhu zastaví.

Pre rozhodovanie o zastavení exekúcie pre nedostatok majetku povinného nie je rozhodujúca skutočnosť, že povinný v budúcnosti môže nadobudnúť majetok podliehajúci exekúcii, lebo pre rozhodnutie súdu je rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia (§ 154 ods. 1 v spojení s § 167 ods. 2 O.s.p.) . Uvedená skutočnosť by bola významná iba z toho hľadiska, že oprávnená v budúcnosti môže podať nový návrh na začatie exekúcie, ak sa ukáže, že povinný nadobudol majetok, z ktorého je možné jeho pohľadávku uspokojiť, lebo zastavenie exekúcie z dôvodov nedostatku majetku povinného netvorí prekážku rozhodnutej veci (§ 159 ods. 2 O.s.p.) .

V prejednávanej veci z obsahu spisu je zrejmé, že existencia nedostatku majetku povinného je podložená šetrením súdneho exekútora ohľadom majetkových pomerov povinného. Oprávnená sa v podanom odvolaní síce nestotožňuje so záverom súdu prvého stupňa a má za to, že súdny exekútor nedostatočne zistil majetkové pomery povinnej, sama však neuvádza, v čom spočíva nedostatočné zistenie majetkových pomerov povinného a ani neuvádza, že povinný má majetok, ktorý by podliehal exekúcii.

Samotná skutočnosť, ako uvádza oprávnená, že povinný je osobou v produktívnom veku a teda že je predpoklad že v budúcnosti nadobudne majetok sama o sebe neznamená, že v čase rozhodovania súdu o zastavení exekúcie boli majetkové pomery iné, než uviedol súd prvého stupňa. Ak za nesprávny považuje postup súdneho exekútora vzhľadom na to, že majetkové pomery povinného zisťoval s prihliadnutím na súčasnú situáciu, tento názor nemožno považovať za správny, lebo majetkové pomery povinného sa zisťujú v čase vedenia exekúcie, nakoľko majetkové pomery do budúcna sa nedajú ani zistiť.

S výrokom o zastavení exekúcie súvisí aj výrok o trovách exekúcie. Po preskúmaní priznaných trov exekúcie odvolací súd zistil, že súdom prvého stupňa priznané trovy exekúcie súdnemu exekútorovi sú účelné, a preto sa s ich výškou stotožnil.

Odvolací súd preto podľa § 219 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. a účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože oprávnená nebola v odvolacom konaní úspešná a ostatným účastníkom konania v tomto odvolacom konaní preukázateľné trovy konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.