KSKE 1 CoE 61/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1CoE/61/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7105212394 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7105212394.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej Y. - X. F., Y..X.., so sídlom v W., T. H. X, IČO: XXXXXXXX, proti povinným X/ P. X., nar. XX.X.XXXX, bývajúcemu v O., O. Č.. X, 2/ F. M., nar. XX.X.XXXX, bývajúcemu Q. O., F. Č.. X, o vymoženie 774,41 eur s príslušenstvom, vedenej súdnym exekútorom U.. Y. Á., Exekútorský úrad O., Č. Č.. X, O. pod č. EX 90/2005, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 28.4.2011 č.k. 17Er/963/2005-16 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie vo výroku o trovách exekúcie tak, že oprávnená j e p o v i n n á nahradiť súdnemu exekútorovi U.. Y. Á.P. trovy exekúcie vo výške 32,68 eura do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa exekúciu zastavil a uložil povinnosť oprávnenej nahradiť súdnemu exekútorovi U.. Y. Á.Á. trovy exekúcie vo výške 50,68 eur do pätnástich dní odo dňa právoplatnosti uznesenia.

Odôvodnil to tým, že na základe návrhu oprávnenej a žiadosti súdneho exekútora bol vykonaním exekúcie poverený súdny exekútor U.. Y. Á.P.. Podaním doručeným súdu dňa 2. 2. 2011 súdny exekútor navrhol exekúciu proti povinným z dôvodu ich nemajetnosti zastaviť, priznať náhradu trov exekúcie v sume 118,99 eura a na ich náhradu zaviazať oprávnenú.

S poukazom na ustanovenie § 57 ods. 1 písm. h/, § 196, § 200, § 203 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. (ďalej len Exekučný poriadok) , exekúciu zastavil a na náhradu trov exekúcie zaviazal oprávnenú. O výške trov exekúcie rozhodol podľa § 14, § 15, § 22, § 23 vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len vyhláška) a súdnemu exekútorovi priznal trovy exekúcie vo výške 50,68 eur podľa špecifikácie :

náhrada hotových výdavkov (§ 22 vyhlášky) - 22,80 eura (poštovné - 21,20 eura, telekomunikačné poplatky - 1,60 eura) ; paušálna odmena (§ 14 ods. 1 písm. b/ a ods. 3 v spojení s § 15 ods. 1 vyhlášky) - 23,24 eura (získanie poverenia na vykonanie exekúcie - 3,32 eura, doručenie príkazu na začatie exekúcie - 3,32 eura, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie - 3,32 eura, zisťovanie bydliska povinného - 3,32 eura, zisťovanie platiteľa mzdy povinného - 3,32 eura, 2x ďalšie zisťovanie majetku povinného - 6,64 eura) ; DPH - 4,64 eur (§ 196 Exekučného poriadku) . Nepriznal súdnemu exekútorovi

časovú odmenu (§ 14 ods. 1 písm. a/ a ods. 2 vyhlášky) za spracovanie žiadosti o udelenie poverenia 10 min., spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie 10 min., spracovanie lustrácie: motorové vozidlá 20 min., kataster 10 min., register obyvateľov 20 min., sociálna poisťovňa 40 min., spracovanie príkazov na začatie exekúcie 300 min., pretože za tieto úkony bola súdnemu exekútorovi priznaná paušálna odmena a jej priznaním by došlo k duplicitnému odmeňovaniu týchto úkonov. Nepriznal ani časovú odmenu za zaregistrovanie návrhu 30 min., pretože podľa § 36 ods. 2 Exekučného poriadku exekútor môže začať vykonávať exekúciu až udelením poverenia súdu na jej vykonanie (§ 44) , pričom ide o náhradu trov exekúcie súdneho exekútora a tento úkon súdny exekútor vykonal pred udelením poverenia na výkon exekúcie súdom.

Proti tomuto rozhodnutiu, jeho výroku o trovách exekúcie podala odvolanie v zákonnej lehote oprávnená. Namietala výšku trov exekúcie a žiadala preveriť priznanú náhradu hotových výdavkov (poštovného a telekomunikačných výdavkov) súdneho exekútora súvisiacich s vykonávanou exekúciou a to aj porovnaním s ich priznanou výškou v konaní vedenom pod sp. zn. 17 Er 957/2005. Žiadala napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa s prihliadnutím na tieto skutočnosti zmeniť. Odôvodnila to tým, že v inej exekučnej veci vedenej na Okresnom súde Košice II sp. zn. 17 Er 957/2005 (Ex 60/2005) u totožných účastníkov exekúcie prvostupňový súd priznal hotové výdaje za poštovné vo výške 21,20 eura a telekomunikačné výdaje 1,60 eura. Odvolací súd v rámci odvolacieho konania vyslovil názor že telekomunikačné výdavky zo spisu súdneho exekútora nevyplývajú a pokiaľ si uvedené výdavky súdny exekútor uplatnil ako paušálny výdavok, takýto výdavok z vyhlášky o odmeňovaní súdnych exekútorov nevyplýva.

Súdny exekútor sa k podanému odvolaniu oprávnenej nevyjadril.

Napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa bolo vydané vyššou súdnou úradníčkou a bolo odvolaciemu súdu predložené na rozhodnutie o odvolaní so stanoviskom sudcu súdu prvého stupňa, ktorý oznámil, že odvolaniu nemieni vyhovieť v celom rozsahu podľa § 374 ods. 4 O.s.p., preto odvolanie predložil odvolaciemu súdu.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávnenej v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o zastavení exekúcie nebolo odvolaním napadnuté, nadobudlo právoplatnosť (§ 206 ods. 3 O.s.p.) , preto nebolo v odvolacom konaní preskúmavané.

Predmetom tohto odvolacieho konania je výrok o trovách exekúcie, pričom oprávnená v podanom odvolaní nenapáda uloženú povinnosť uhradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie (v súvislosti s jej zastavením) , ale napáda ich výšku.

Podľa § 22 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti; táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky.

Z obsahu pripojeného exekučného spisu sp. zn. Ex 90/2005 súdneho exekútora U.. Y. Á. odvolací súd zistil, že súdny exekútor vynaložil na poštovné za 3 doporučené zásielky á 1,60 eura spolu 4,80 eura, ktoré hotové výdavky sú v súdnom spise preukázané. Poštovné výdavky až do súdnym exekútorom z uplatnenej náhrady vo výške 21,20 eura za doručovanie písomností z obsahu exekučného spisu nevyplývajú. Z obsahu súdneho spisu nevyplýva ani hotový výdavok - telekomunikačné výdavky vo výške 1,60 eura.

Náhrada trov exekúcie súdneho exekútora tak pozostáva z paušálnej odmeny vo výške 23,24 eura, DPH vo výške 4,64 eura (výšku priznanej paušálnej odmeny ako aj DPH oprávnený nenamietal) , ako aj poštovného 3 x 1,60 eura. Keďže v exekučnom spise sa nenachádzajú žiadne doklady preukazujúce ďalšie poštovné výdavky a ani žiaden doklad o zaplatení telekomunikačných výdavkov, preto súd za takto uplatnené hotové výdavky náhradu nepriznal. Ak si súdny exekútor uplatnil telekomunikačné výdavky ako paušálny výdavok, tak takýto výdavok z vyhlášky o odmeňovaní súdnych exekútorov nevyplýva.

Odvolací súd preto zmenil napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o trovách exekúcie podľa ustanovenia § 220 O.s.p. tak, že uložil povinnosť oprávnenej nahradiť súdnemu exekútorovi U.. Y. Á.P. trovy exekúcie v v celkovej výške 32,68 eura do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.