KSKE 1 CoE 77/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 CoE 77/2011

KS v Košiciach, dátum 05.03.2012, sp.zn. KSKE 1 CoE 77/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1CoE/77/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610214896 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610214896.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, proti povinnému W. R., S. A. L. XX, O. A., o vymoženie 1.128,60 eur s príslušenstvom, vedenej súdnym exekútorom JUDr. Rudolfom Krutým, so sídlom v Bratislave, Záhradnícka 62, pod EX/11135/10, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 29.10.2010 č.k. 15Er/668/2010-10 takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený, navrhol napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Oprávnený podaním zo dňa 19.1.2011 vzal odvolanie v celom rozsahu späť a žiadal odvolacie konanie zastaviť.

Podľa § 207 ods. 2 O.s.p., dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.

Podľa § 207 ods. 3 O.s.p., ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Vzhľadom na skutočnosť, že oprávnený podaním zo dňa 19.01.2011 vzal späť odvolanie, o ktorom doposiaľ nebolo odvolacím súdom rozhodnuté, odvolací súd postupom podľa citovaného ust. § 207 ods. 3 O.s.p. odvolacie konanie zastavil.

Výrok o trovách odvolacieho konania vyplýva z ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.