KSKE 1 Sd 14/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Sd 14/2012

KS v Košiciach, dátum 01.07.2012, sp.zn. KSKE 1 Sd 14/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sd/14/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200171 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200171.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa S. Z., E. XXX, XXX XX K., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č.8, Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Z a s t a v u j e konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Na základe opravného prostriedku navrhovateľa zo dňa 16.12.2011, podaného proti rozhodnutiu odporkyne zo dňa 28. novembra 2011 č. XXX XXX XXXX, odporkyňa vydala nové rozhodnutie zo dňa 18.06.2012 č. XXX XXX XXXX X, ktorým návrhu navrhovateľa celkom vyhovela tým, že svoje rozhodnutie zo dňa 28. novembra 2011 zrušila a vydala nové rozhodnutie zo dňa 14. júna 2012 č. XXX XXX XXXX, ktorým návrhu navrhovateľa celkom vyhovela.

Ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví (§ 250o O. s. p.) .

Z vyššie uvedeného dôvodu súd konanie podľa § 250o O. s. p. uznesením zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm.c) O. s. p. použitého v spojitosti s ustanovením § 246c O. s. p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.