KSKE 1 Sd 18/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Sd 18/2012

KS v Košiciach, dátum 29.03.2012, sp.zn. KSKE 1 Sd 18/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sd/18/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200213 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200213.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľ U. Q. , W. XXX,. I. proti odporkyni Sociálnej poisťovni - ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 Bratislava v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 13. decembra 2011 takto

r o z h o d o l :

Z a s t a v u j e konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ na súde dňa 30. 03. 2012 zobral svoj návrh (opravný prostriedok zo dňa 12. 01. 2012 nazvaný odvolanie a doručený odporkyni 10. 01. 2012) na preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 13. 12. 2011 č. XXX XXX XXXX 0 späť v zmysle ustanovenia § 250h ods. 2 O. s. p., ktoré súd primerane použil na základe ustanovenia § 250l ods. 2 O. s. p., podľa ktorého až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ vziať návrh späť.

Preto súd podľa § 250d ods. 3 O. s. p. - podľa ktorého ak návrh bol vzatý späť, súd uznesením konanie zastaví - s použitím ustanovenia § 250l ods. 2 O. s. p., konanie uznesením zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O. s. p. použitého v spojitosti s ustanovením § 246c O. s. p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom tunajšieho súdu, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.