KSKE 1 Sd 27/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Sd 27/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sd/27/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200323 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200323.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach predsedom senátu JUDr. Milanom Končekom, ako samosudcom, v právnej veci navrhovateľky U. V. Á. F. Z. C. D. X. W. L. , M.Á. XXXX/XX, M., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 11.01.2012 č. XXX XXX XXXX X.

Účastníkom náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa opravným prostriedkom navrhovateľky napadnutým rozhodnutím zo dňa 11.01.2012 č. XXX XXX XXXX X podľa ust. § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon ) zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 19.12.2011. V odôvodnení svojho rozhodnutia, citujúc vyššie uvedené zákonné ustanovenia uviedla, že navrhovateľka podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne Košice zo dňa 19.12.2011 nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou s tým, že vyjadrenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je obsahom pripojeného odborného posudku o invalidite zo dňa 19.12.2011, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť odôvodnenia rozhodnutia a sú v ňom uvedené všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli podkladom pre vyhotovenie posudkového záveru o tom, že navrhovateľka nie je invalidná. Rozhodnutie odporkyne bolo doručené navrhovateľke dňa 18.01.2012.

Včas podaným opravným prostriedkom nazvaným odvolanie zo dňa 14.02.2012, podaným na poštovú prepravu dňa 15.02.2012 a doručeným odporkyni dňa 16.02.2012 sa navrhovateľka domáhala preskúmania vyššie označeného rozhodnutia odporkyne, v ktorom namietala len 35 %-tný pokles schopnosti zárobkovej činnosti a ďalej svoj opravný prostriedok odôvodnila: Pre zhubný nádor prsníka musela som sa podrobiť ťažkej operácii s trvalými následkami doteraz a asi aj doživotne, stále som na cytostatickej liečbe a prísnej dispenzarizácii onkológa, mala som psychické problémy už aj pred tým (od roku 2002) , teraz ale prežívam ťažkú depresiu pre svoju chorobu a rodinné problémy. Okrem toho roky som liečená na vysoký tlak krvi (srdce mám z toho zväčšené) , liečim sa na štítnu žľazu, chronickú nedostatočnosť žíl dolných končatín, som po hysterektómii. Podľa môjho názoru tieto skutočnosti odôvodňujú priznanie invalidného dôchodku, preto Vás žiadam o znovuposúdenie mojej žiadosti .

Odporkyňa navrhla napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť s poukazom na posudok posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 19.12.2011, ako

aj na opätovné posúdenie zdravotného stavu navrhovateľky v posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 05.03.2012 a posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredia zo dňa 03.04.2012.

Súd preskúmal na základe ust. § 244 a nasl. O.s.p., podľa § 247 a nasl. O.s.p. napadnuté rozhodnutie odporkyne a po oboznámení sa s obsahom opravného prostriedku navrhovateľky, zdravotnou dokumentáciou navrhovateľky a administratívnym dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravnému prostriedku navrhovateľky nie je možné vyhovieť z ďalej uvedených dôvodov.

Podľa § 70 ods. 1 zákona poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby (§ 71 ods. 1 - 3 zákona) .

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č.4 (§ 71 ods. 5 zákona) .

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí, pričom jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú (§ 71 ods. 6, 7 zákona) .

Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno zvýšiť nad hornú hranicu miery poklesu podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (§ 71 ods. 8 zákona) .

Lekársku posudkovú činnosť pri výkone dôchodkového poistenia vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia. Posudkový lekár posudzuje na účely sociálneho poistenia pri kontrolných lekárskych prehliadkach zdravotný stav, schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť a pracovnú schopnosť poistenca (§ 153 ods. 5 a 6 zákona) .

Dňa 19.12.2011 požiadala navrhovateľka odporkyňu o priznanie invalidného dôchodku, ktorý žiadala priznať od 19.12.2011.

Na základe žiadosti navrhovateľky bol o jej zdravotnom stave vyhotovený posudok posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 19.12.2011, podľa ktorého navrhovateľka nebola uznaná invalidnou podľa ust. § 71 ods. 1 zákona, lebo u nej bola zistená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách len 35 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. V predmetnom posudku, ktorý tvoril neoddeliteľnú súčasť napadnutého rozhodnutia, posudkový lekár sociálneho poistenia posúdil odborne a vyhodnotil zdravotný stav navrhovateľky a

zistené zdravotné postihnutie zaradil podľa prílohy č. 4 k zákonu do príslušnej kapitoly XII, položka 2, písm. a) , kde je percentuálne rozpätie určené 30 - 40 % s tým, že určil strednú hranicu z daného percentuálneho rozpätia, ako 35 %.

Na základe opravného prostriedku navrhovateľky bol opätovne hodnotený zdravotný stav navrhovateľky dňa 05.03.2012, pričom boli zhodnotené ďalšie odborné lekárske vyšetrenia, ktoré navrhovateľka doložila k odvolaniu, a to jej onkologické vyšetrenie z 15.02.2012, kardiologické vyšetrenie z 13.09.2011 a 27.10.2011, rádiologické vyšetrenie z 11.01.2012, endokrinologické vyšetrenie z 08.11.2011, 31.01.2012, angiologické vyšetrenie z 30.11.2011 a psychiatrické vyšetrenie z 28.02.2003, 31.03.2003 a 09.02.2012. Posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Košice určil mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 35 % s tým, že ide o strednú hranicu z daného percentuálneho rozpätia a na ostatné ochorenia, ktoré nie sú rozhodujúcim zdravotným postihnutím a svojou podstatou neovplyvňujú funkčný stav organizmu, posudkový lekár nenavýšil percentuálnu mieru poklesu schopnosti zárobkovej činnosti.

Vzhľadom na zhodný výsledok posúdenia zdravotného stavu navrhovateľky a záver posudku posudkový lekár prvého stupňa predložil vec na posúdenie druhostupňovému posudkovému lekárovi, ktorý zdravotný stav navrhovateľky hodnotil v posudku zo dňa 03.04.2012, kde po znovuposúdení odborných lekárskych vyšetrení navrhovateľky (prepúšťacej správy z hospitalizácie Univerzitnej nemocnice Bratislava, II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky od 29.05.2011 - 13.06.2011 a na NU tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie od 03.03.2011 - 23.03.2011, lekárskeho vyšetrenia, a to endokrinologického vyšetrenia z 31.01.2011, 07.06.2011, 08.11.2011, gamagrafie zo 14.07.2011, pľúcneho vyšetrenia z 21.01.2011, 02.02.2011, radiologického vyšetrenia zo 07.06.2011, interného vyšetrenia z 13.09.2011, onkologického vyšetrenia z 15.02.2012, ECHOKG vyšetrenia z 27.10.2011, RTG LS chrbtice z 11.01.2012, cievneho vyšetrenia z 30.11.2011 a psychiatrického vyšetrenia z 09.02.2012 uzavrel vo výroku svojho posudku, že navrhovateľka nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou s tým, že určil mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách zhodne s posudkami posudkových lekárov prvého stupňa na 35 %. V posudku uviedol, že navrhovateľka bola v máji 2011 operovaná pre Ca pravého prsníka bez nutnosti cytostatickej, resp. RAT liečby, stav vyžaduje len prísny dispenzár. Postihnutie vyplývajúce z ostatných chorobných zmien z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezdôvodňuje u navrhovateľky vyššie percento miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Recidivujúca depresívna porucha, t. č. ťažká fáza je v liečbe iba od februára 2012, je v štádiu nastavovania optimálnej liečby a z hľadiska dlhodobosti nepriaznivého zdravotného stavu ju posudkovo ešte nezhodnocuje.

Navrhovateľka na pojednávaní súdu vyslovila nespokojnosť s hodnotením jej zdravotného stavu, tvrdiac, že považuje svoju depresívnu poruchu za ťažkú, a to od roku 2003, o čom má aj lekársky nález, ktorý síce nedala prvostupňovému posudkovému lekárovi, ale ho dala druhostupňovému posudkovému lekárovi.

Na otázku súdu uviedla, že novšie odborné výsledky svojich lekárskych vyšetrení už nemá, keďže jej posudkovým lekárom bolo povedané, že jej stačí prepúšťacia správa z hospitalizácie, a tak iné nové odborné lekárske vyšetrenia neabsolvovala.

Súd vychádzajúc z vyššie citovaných zákonných ustanovení, ktoré aplikoval na zistený skutkový stav, dospel k záveru, že u navrhovateľky boli rozhodujúce skutočnosti pre správne určenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť dostatočne ozrejmené. Z posudkov posudkových lekárov prvého stupňa a druhého stupňa jednoznačne a zhodne vyplynulo, že miera poklesu schopnosti navrhovateľky vykonávať zárobkovú činnosť je len 35 %, ktorá bola určená v rámci zákonného rozmedzia ako stred tohto zákonného rozmedzia, a preto podľa názoru súdu, ktorý názor vychádza z odborných výsledkov posúdenia zdravotného stavu navrhovateľky odporkyňa o žiadosti navrhovateľky rozhodla v súlade so zákonom.

Pretože ani navrhovateľka na pojednávaní súdu svoje tvrdenia ničím, najmä odbornými lekárskymi nálezmi nepreukázala, že spĺňa základnú medicínsku podmienku, ktorou je invalidita a preto, že navrhovateľka nespochybnila žiadnym relevantným dôkazom správnosť napadnutého rozhodnutia odporkyne, súd musel napadnuté rozhodnutie odporkyne ako vecne správne a vydané v súlade so zákonom podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdiť.

Navrhovateľka ako neúspešná účastníčka konania právo na náhradu trov konania nemá a odporkyni právo na náhradu trov konania neprináleží, preto súd o trovách konania rozhodol tak, že ich náhradu účastníkom nepriznal (§ 250k ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.