KSKE 1 Sd 49/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Sd 49/2012

KS v Košiciach, dátum 24.08.2012, sp.zn. KSKE 1 Sd 49/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sd/49/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200791 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200791.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa C.B. X. N. T. X. H. , S. XXX/XX, O. B. X., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29.augusta č.8, Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok takto

r o z h o d o l :

Z a s t a v u j e konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ na pojednávaní súdu zo dňa 24.08.2012 zobral svoj návrh (opravný prostriedok zo dňa 12.júla 2012) na preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 18.04.2012 č. XXX XXX XXXX späť v zmysle ustanovenia § 250h ods.2 O.s.p., ktoré súd primerane použil na základe ustanovenia § 250l ods.2 O.s.p., podľa ktorého až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ vziať návrh späť.

Preto súd podľa § 250d ods.3 O.s.p. - podľa ktorého ak návrh bol vzatý späť, súd uznesením konanie zastaví - s použitím ustanovenia § 250l ods.2 O.s.p. konanie uznesením zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p. použitého v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.