KSKE 1 Sd 63/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sd/63/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8011200482 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:8011200482.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach predsedom senátu JUDr. Milanom Končekom, ako samosudcom, v právnej veci navrhovateľa Ľ. W., W. XX, XXX XX R., Č. A., zastúpeného opatrovníkom G. W., W. XX, XXX XX R., Č. A., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 14. júla 2011 č. XXX XXX XXXX.

Účastníkom právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa opravným prostriedkom navrhovateľa napadnutým rozhodnutím zo dňa 10.05.2011 č. XXX XXX XXXX X zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok z 23. augusta 2010 z dôvodu nesplnenia podmienok nároku na invalidný dôchodok, a to podľa ust. § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa čl. 20 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení uverejnenom v prílohe II. nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 25.05.2011, doručeným odporkyni 27.05.2011 sa navrhovateľ prostredníctvom svojho opatrovníka domáhal zrušenia vyššie označeného rozhodnutia odporkyne a priznania invalidného dôchodku s dátumom vzniku jeho invalidity ku dňu 02.11.1969 spätne z dôvodu, že k postihnutiu navrhovateľa došlo ešte pred jeho narodením, preto vznik jeho invalidity má byť posudzovaný spätne, najlepšie k veku dosiahnutia jeho plnoletosti v 18. rokoch, to znamená ku dňu 02.11.1969.

Odporkyňa na základe opravného prostriedku navrhovateľa, po opätovnom posúdení zdravotného stavu navrhovateľa dňa 23.06.2011 vyhovela opravnému prostriedku navrhovateľa a svoje rozhodnutie zo dňa 10.05.2011 č. XXX XXX XXXX X zrušila v plnom rozsahu, pretože navrhovateľ podľa lekárskej správy zo dňa 23.06.2011 bol uznaný invalidným podľa § 32 ods. 2 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení.

Odporkyňa súčasne druhým rozhodnutím z toho istého dňa 14.07.2011 č. XXX XXX XXXX X priznala navrhovateľovi od 01.04.2010 invalidný dôchodok v sume 84,70 eur mesačne, a to podľa ust. § 32 ods. 2 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení a podľa § 259 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z.z. s tým, že v uvedenej sume je zahrnutá aj úprava podľa zákona č. 306/2002 Z.z. v znení zákona č. 632/2002 Z.z., zvýšenie podľa zákona č. 222/2003

Z.z. a zvýšenie podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, lebo navrhovateľ sa stal úplne invalidným pred dovŕšením veku rozhodujúceho pre skončenie povinnej školskej dochádzky (invalidita z mladosti) , preto nemohol byť zamestnaný vôbec alebo po dobu potrebnú na nárok na dôchodok a dosiahol vek 26 rokov, a preto mu patrí invalidný dôchodok v minimálnej výške 500,- Sk mesačne, ktorá suma podľa § 293ar ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení zákona č. 659/2007 Z.z. po prepočítaní konverzným kurzom a zaokrúhlení na desať eurocentov nahor je 82,10 eur mesačne. V dôvodoch rozhodnutia ďalej uviedla, že invalidný dôchodok sa navrhovateľovi priznáva od zastavenia výplaty sociálneho dôchodku s tým, že podľa § 259 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení zákona č. 721/2004 Z.z. v konaní o nárokoch na dôchodok a jeho výplatu z dôchodkového zabezpečenia, ktorý vznikol pred 1. januárom 2004 sa rozhodne podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003.

Navrhovateľ s novým rozhodnutím odporkyne zo dňa 14.07.2011 č. XXX XXX XXXX X. prejavil nespokojnosť a oznámil súdu podaním zo dňa 13.09.2011 zo dňa 18.01.2012, že na svojom návrhu trvá, pretože z doterajších dokladov Sociálnej poisťovne nevyplýva, že sa jedná o plný invalidný dôchodok a podľa jeho názoru musí byť z rozhodnutia zrejmé, že sa jedná o plný invalidný dôchodok, čo sa zatiaľ nestalo, preto žiadal, aby bolo vydané rozhodnutie, z ktorého by bolo nepochybné, že sa jedná o plný invalidný dôchodok a tomu zodpovedajúca finančná čiastka dôchodku (č. l. 26 a č. l. 35 spisu súdu) .

Podaním bez dátumu jeho vyhotovenia, doručeným súdu dňa 28.02.2012 (č. l. 42 spisu súdu) navrhovateľ doplnil dôvody svojho opravného prostriedku, pričom uviedol, že namieta určenie sumy invalidného dôchodku v napadnutom rozhodnutí a priznanie dôchodku od 01.04.2010 z dôvodov, že podľa ust. § 71 ods. 1 zákona č. 121/1975 Zb. právo na dávku sa nepremlčiava a podľa ust. § 113 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) nárok na dávku nezaniká uplynutím času a navrhovateľovi podľa § 32 ods. 2 zákona č. 121/1975 Zb. vznikol dovŕšením 26. roku, teda 02.11.1977, keďže poberal sociálny dôchodok, ktorý mu bol priznaný od 01.01.1971, nemohol mu byť priznaný invalidný dôchodok z mladosti, a preto o invalidný dôchodok nepožiadal. Preto o invalidný dôchodok požiadal od 01.04.2010, ktorý mu bol priznaný. Domnieva sa však, že nebol správne vypočítaný. Preto sa domnieva, že odporkyňa je povinná mu vypočítať invalidný dôchodok od 01.04.2010 v takej sume, aká by mu patrila k tomuto dňu, keby mu bol priznaný už od dňa vzniku nároku (02.11.1977) a bol by nepretržite vyplácaný, teda aj so všetkými následnými zvýšeniami k nemu prislúchajúcimi odo dňa 02.11.1977, a to aj so zvýšeniami, ktoré zákony umožňovali, priznať iba na základe žiadosti. Preto zhrnul, že sa domáha zrušenia rozhodnutia odporkyne zo dňa 14.07.2011 č. XXX XXX XXXX 0 a priznania invalidného dôchodku od 01.04.2010 v takej výške, v akej by mu invalidný dôchodok patril k tomuto dňu, ak by bol nepretržite vyplácaný od 02.11.1977, teda sa všetkými k tomu prislúchajúcimi zvýšeniami po 02.11.1977 až do 01.04.2010.

Súčasne žiadal zrušiť rozhodnutie odporkyne zo 14.07.2011 č. XXX XXX XXXX 0 o zvýšení invalidného dôchodku od 01.01.2011 na 86,30 eur.

Taktiež žiadal zrušiť rozhodnutie odporkyne zo dňa 14.07.2011 č. XXX XXX XXXX X,. ktorým bolo zrušené rozhodnutie odporkyne zo dňa 10.05.1011 toto istého čísla.

Odporkyňa k doplneniu dôvodov opravného prostriedku navrhovateľa smerujúcim najmä proti rozhodnutiu odporkyne zo dňa 14.07.2011 č. XXX XXX XXXX X. uviedla, že navrhovateľovi bol podľa § 52 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, § 112 ods. 2 a § 268 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z.z. odňatý sociálny dôchodok od 01.04.2010 z dôvodu, že navrhovateľovi bol od 01.04.2010 priznaný invalidný dôchodok. Poukázala na to, že rozhodnutie o sociálnom dôchodku nie je rozhodnutím vydaným podľa § 179 ods. 1 písm. a) bod 1. až 3. zákona, ktoré podľa § 217 zákona podlieha preskúmaniu súdom. Ďalej uviedla, že proti rozhodnutiu o odňatí sociálneho dôchodku je možné v zákonnej 15-dňovej lehote podať odvolanie (nie opravný prostriedok podľa § 219 zákona) , o ktorom rozhoduje Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava ako odvolací orgán. Odporkyňa nemá vedomosť o tom, že navrhovateľ proti rozhodnutiu o odňatí sociálneho dôchodku podal odvolanie, preto sa márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania stalo právoplatným. Preto navrhla napadnuté rozhodnutie zo dňa 14.07.2011 č. XXX XXX XXXX X ako vecne správne potvrdiť.

Súd na základe ust. § 244 a nasl. O.s.p. preskúmal podľa § 250l a nasl. O.s.p. opravným prostriedkom navrhovateľa napadnuté rozhodnutie odporkyne zo dňa 14.07.2011 č. XXX XXX XXXX X,. ktorým bol navrhovateľovi priznaný invalidný dôchodok od 01.04.2010 v sume 84,70 eur vzhľadom na skutočnosť, že pôvodne napadnuté rozhodnutie odporkyne zo dňa 10.05.2011 bolo zrušené rozhodnutím odporkyne zo 14.07.2011 č. XXX XXX XXXX X, a preto odpadol dôvod ho preskúmavať a po oboznámení sa s obsahom administratívneho spisu odporkyne dospel k záveru, že opravnému prostriedku navrhovateľa nie je možné priznať úspech z ďalej uvedených dôvodov.

Podľa ust. § 259 ods. 1 zákona o sociálnom poistení v konaniach o nárokoch na dávky a ich výplatu z nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, o nároku na úpravu dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu, o nárokoch na náhradu škody spôsobenú pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, o nároku zamestnanca z pracovného pomeru, ktoré sa uspokojovali z garančného fondu (ďalej len "peňažná náhrada") a o nároku na podporu v nezamestnanosti, ktoré vznikli pred 1. januárom 2004, o ktorých nebolo do tohto dňa právoplatne rozhodnuté, a o priznaní, odňatí alebo zmene sumy dávky, náhrady škody spôsobenej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania alebo podpory v nezamestnanosti za obdobie pred 1. januárom 2004, aj keď o uvedenej dávke, náhrade škody, peňažnej náhrade alebo podpore v nezamestnanosti už bolo právoplatne rozhodnuté, sa rozhodne podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 s odchýlkami ďalej ustanovenými.

Invalidný dôchodok v mimoriadnych prípadoch je upravený v ust. § 32 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení nasledovne.

Podľa ust. § 32 ods. 2 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení účinnom do 31.07.1979 občanovi, ktorý sa stal úplne invalidným pred dovŕšením veku rozhodujúceho pre skončenie povinnej školskej dochádzky (invalidita z mladosti) , nemohol byť preto zamestnaný vôbec alebo po dobu potrebnú na nárok na dôchodok a dosiahol vek 26 rokov, patrí invalidný dôchodok vo výške 500,- Kčs mesačne. Invalidný dôchodok v tejto sume patrí aj invalidovi z mladosti, ktorý získal potrebnú dobu zamestnania podľa odseku 1 písm. a) , ak invalidný dôchodok zo zamestnania nedosiahol sumu 500,- Kčs mesačne. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže byť dôchodok v sume 500,- Kčs zvýšený až o 200,- Kčs mesačne. Ustanovenie o najvyššej percentnej výmere dôchodku (§ 34 ods. 3) neplatí.

Z obsahu administratívneho spisu odporkyne vyplynulo, že pôvodne navrhovateľom napadnutým rozhodnutím zo dňa 10.05.2011 č. XXX XXX XXXX X bola navrhovateľovi podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa čl. 20 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení zamietnutá jeho žiadosť o invalidný dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Na základe opravného prostriedku navrhovateľa bol zdravotný stav navrhovateľa opätovne posúdený, pričom navrhovateľ bol uznaný invalidným podľa § 32 ods. 2 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení, nakoľko jeho invalidita vznikla pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka, a preto nemohol byť vôbec zamestnaný. Preto odporkyňa na základe posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Spišská Nová Ves zo dňa 23.06.2011 návrh navrhovateľa opätovne posúdila a novým rozhodnutím zo dňa 14.07.2011 č. XXX XXX XXXX X podľa § 32 ods. 2 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení a podľa § 259 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z.z. priznala navrhovateľovi od 01.04.2010 invalidný dôchodok v sume 84,70 eur mesačne, a to odo dňa odňatia sociálneho dôchodku (01.04.2010) , vyplácaného navrhovateľovi od 01.01.1971.

Z vyššie uvedených zákonných ustanovení § 32 ods. 2 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení vyplýva, že ak invalidita navrhovateľa vznikla pred dovŕšením veku, v ktorom sa skončí povinná školská dochádzka, pričom na vznik nároku na invalidný dôchodok sa neskúma podmienka získania potrebného počtu rokov dôchodkového zabezpečenia, navrhovateľ potom splnil podmienku invalidity, aj vekovú podmienku 26 rokov, pretože ku dňu priznania invalidného dôchodku, ktorým bol deň 01.04.2010 dosiahol vek 58 rokov. Preto navrhovateľovi patrí k sume dôchodku 500,- Kčs podľa zákona č. 306/2002 Z.z. aj zvýšenie podľa zákona č. 222/2003 Z.z., a teda invalidný dôchodok po zvýšení ku dňu priznania

v sume 2.471,- Sk mesačne, čo predstavuje sumu 82,10 eur mesačne, ktoré sumy boli zvýšené správne v súlade s ust. § 82 zákona č. 222/2003 Z.z. a od 01.01.2011 o 3,05 %, to znamená o sumu 2,60 eur mesačne na sumu 84,70 eur mesačne, a to posledným rozhodnutím odporkyne zo dňa 14.07.2011 č. XXX XXX XXXX, ktoré nadobudlo právoplatnosť, keďže ho navrhovateľ nenapadol opravným prostriedkom.

Námietka navrhovateľa, ktorou sa domáhal výslovného uvedenia v napadnutom rozhodnutí, že sa jedná o plný invalidný dôchodok je neopodstatnená, pretože podľa právnych predpisov účinných len do 31.12.2003 boli dávkou dôchodkového zabezpečenia, na ktoré vzniká nárok v dôsledku dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu dávky invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok. Od 01.01.2004 zákon č. 461/2003 Z.z. už nerozlišuje invalidný a čiastočný invalidný dôchodok, ale sa poskytuje len dávka zjednotená pod pojmom invalidný dôchodok. Preto odporkyňa nemohla vyhovieť navrhovateľovi a uviesť v rozhodnutí o priznaný invalidného dôchodku z mladosti od 01.04.2010 plný invalidný dôchodok, pretože táto dávka nie je zahrnutá medzi dávkami dôchodkového poistenia.

Pokiaľ sa navrhovateľ domáhal priznania invalidného dôchodku od 01.04.2010 v takej výške, v akej by mu patril k tomuto dňu, ak by bol nepretržite vyplácaný od vzniku nároku , to znamená od 02.11.1977, ako to žiadal a tvrdil v doplnení svojho opravného prostriedku doručeného súdu 28.02.2012, teda so všetkými k tomu prislúchajúcimi zvýšeniami, ktoré by mu patrili po 02.11.1977 až do 01.04.2010, tak ani táto námietka navrhovateľa vzhľadom na vyššie uvedené nie je opodstatnená, a preto podľa názoru súdu odporkyňa postupovala v súlade s ust. § 32 ods. 2 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení, ak vychádzala z výšky invalidného dôchodku 500,- Kčs mesačne s vyššie uvedenými zvýšeniami, lebo navrhovateľovi do 01.04.2010 bol vyplácaný sociálny dôchodok, a preto mu nemohol byť priznaný invalidný dôchodok ako to aj sám konštatoval vo svojom podaní doručenom súdu dňa 28.02.2012. Navrhovateľovi bol v uvedenom období (od 02.11.1977 do 01.04.2010) zvyšovaný sociálny dôchodok naposledy rozhodnutím pobočky odporkyne v Spišskej Novej Vsi zo dňa 02.09.2009 č. XXX XXX XXXX.

Preto súd na základe zisteného skutkového stavu, aplikujúc naň vyššie citované zákonné ustanovenia, musel napadnuté rozhodnutie odporkyne ako vecne správne a vydané v súlade so zákonom podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdiť.

Navrhovateľovi v konaní žiadne trovy konania nevznikli, tieto si navrhovateľ ani neuplatnil, preto súd o trovách konania rozhodol tak, že účastníkom právo na náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.