KSKE 1 Sd 82/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Sd 82/2011

KS v Košiciach, dátum 23.02.2012, sp.zn. KSKE 1 Sd 82/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sd/82/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201084 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201084.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky G. F. K. r W. K. v e , U. XX, J. Q. U., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č.8, Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Z a s t a v u j e konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľka svojím podaním, ktoré doručila súdu dňa 20.02.2012, zobrala svoj návrh (opravný prostriedok zo dňa 10.11.2011 nazvaný sťažnosť) na preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 18. októbra 2011 č. XXXXXXX XXX späť v zmysle ustanovenia § 250h ods. 2 O. s. p., ktoré súd primerane použil na základe ustanovenia § 250l ods. 2 O. s. p., podľa ktorého až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ vziať návrh späť.

Preto súd podľa § 250d ods. 3 O. s. p. - podľa ktorého ak návrh bol vzatý späť, súd uznesením konanie zastaví - s použitím ustanovenia § 250l ods. 2 O. s. p. konanie uznesením zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O. s. p. použitého v spojitosti s ustanovením § 246c O. s. p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.