KSKE 1 Sn 1/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Sn 1/2011

KS v Košiciach, dátum 07.03.2012, sp.zn. KSKE 1 Sn 1/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sn/1/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111217414 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111217414.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu H. Z. Q. I. Q. Ň. Á. W. H. , U. Č.. XX, L..C. X. S.-XX, W., proti žalovanej Sociálnej poisťovni, pobočka Košice, Festivalové námestie 1, Košice, v konaní o žalobe žalobcu proti rozhodnutiam žalovanej zo dňa 15.08.2002 č. 7013-924-6023/2002-113 a proti rozhodnutiu žalovanej zo dňa 15.08.2002 č. 7013-929-6023/2002-113, takto

r o z h o d o l :

Z a s t a v u j e konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca svojím podaním, ktoré doručil súdu dňa 07.03.2012, zobral svoju žalobu späť v zmysle ust. § 250h ods. 2 O.s.p., podľa ktorého až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Podľa ust. § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, okrem iného, aj v prípade ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2 O.s.p.) .

Preto súd v súlade s ust. § 250d ods. 3 O.s.p. konanie uznesením zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ust. § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použitého v spojitosti s ust. § 246c O.s.p.

Vo veci senát rozhodol pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.