KSKE 1 Sp 12/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sp/12/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200559 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200559.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach predsedom senátu JUDr. Milanom Končekom, ako samosudcom, v právnej veci navrhovateľa: Š. K., nar. XX.XX.XXXX, K.Ž. L. XXX, XXX XX K., proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, Kancelária Košice, Moyzesova 18, 040 01 Košice, v konaní o preskúmanie rozhodnutia sp. zn. 2N 833/12 zo dňa 18.04.2012, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporcu zo dňa 18.04.2012, sp. zn. 2N 833/12, podľa § 250q ods. 2 O.s.p. v spojení s § 250j ods. 2 písm. c/ O.s.p..

Účastníkom právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Odporca opravným prostriedkom napadnutým rozhodnutím zo dňa 18.04.2012 sp. zn. 2N 833/12, postupom podľa § 10 ods. 5 zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z., rozhodol, že navrhovateľovi nepriznal nárok na poskytnutie právnej pomoci. Rozhodnutie odporcu bolo doručené navrhovateľovi dňa 02.05.2012.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že navrhovateľ v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci doručenej odporcovi dňa 16.03.2012, požiadal tohto o poskytnutie právnej pomoci v právnej veci neplatnosti dobrovoľnej dražby. Keďže vzhľadom na ustanovenie § 6 ods. 1 zákona č. 327/2005 Z.z., vo veci s ktorou sa navrhovateľ na odporcu obrátil, nebola vylúčená bezúspešnosť sporu, čím navrhovateľ nesplnil jednu z troch kumulatívnych podmienok na priznanie nároku na právnu pomoc, má odporca za to, že nie je nevyhnutne potrebné zaujať stanovisko k tomu, či navrhovateľ spĺňa podmienku stavu materiálnej núdze. Na preukázanie skutkového stavu navrhovateľ doložil oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 19.09.2008, ktorým dražobník okrem iného oznámil navrhovateľovi začatie výkonu záložného práva, predajom bytu. Podľa tohto oznámenia, dôvodom výkonu záložného práva je skutočnosť, že dlžník - navrhovateľ nesplnil zabezpečovanú pohľadávku riadne a včas. Z vyjadrení navrhovateľa vyplýva, že sa chce domáhať toho, aby dražba bytu bola neplatná z dôvodov, že mu veriteľ neumožnil splácať dlh v splátkach a neuzavrel so žiadateľom splátkový kalendár. Navrhovateľ vo svojej žiadosti a písomnostiach nenamieta nezákonnosť dražby, ani výšku dlžnej sumy. Uviedol len to, že keďže nebol schopný splácať svoj dlh, veriteľ pristúpil k výkonu záložného práva predajom jeho nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe. Zo žiadneho právneho predpisu nevyplýva pre veriteľa povinnosť uzavrieť so svojim dlžníkom dohodu o postupnom splatení dlhu. Je na jeho slobodnej vôli, či s jej uzatvorením bude súhlasiť v prípade, že o to dlžník prejaví záujem. Navrhovateľovi uplynula zákonom stanovená 3 mesačná lehota odo dňa príklepu (príklep bol udelený dňa 12.05.2009) na uplatnenie práva domáhať sa určenia neplatnosti dražby, a

preto možno konštatovať, že v predmetnej veci, s ktorou sa navrhovateľ na odporcu obrátil, nie je možné vylúčiť zrejmú bezúspešnosť sporu v zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 327/2005 Z.z.. Skutočnosť, že nejde o zrejme bezúspešný spor, je jednou z podmienok na poskytnutie právnej pomoci. Nesplnenie hoci len jednej z podmienok pre priznanie nároku na právnu pomoc, má za následok negatívne rozhodnutie o poskytnutí právnej pomoci.

Včas podaným opravným prostriedkom (v tomto prípade v zákonnej 15 dňovej lehote podľa § 14 ods. 2 zákona č. 327/2005 Z.z.) označeným ako Rozhodnutie, odvolanie sa navrhovateľ domáha preskúmania rozhodnutia odporcu zo dňa 18.04.2012, sp. zn. 2N 833/12 a v ktorom uvádza, že odporca vydal toto rozhodnutie bez toho, aby urobil aspoň niektoré kroky, úkony na ktoré by sa v odôvodnení mohol oprieť a ktoré by potvrdzovali tvrdenia o tom, že spor bude bezúspešný. Uvádza, že v exekúcii a následnej protizákonnej dražbe prišiel o byt, čo je v právnom štáte neprípustné. Veriteľovi, ktorý ho dal na exekúciu dlhoval v tom čase okolo 13.000,- Sk, čo bolo v zjavnom nepomere k hodnote bytu. Byt bol v dražbe predaný za 480.000,- Sk, pričom doteraz nedostal od dražobnej spoločnosti, ani do exekútora žiadne vyúčtovanie a vôbec nevie, kde skončili všetky utŕžené peniaze za predaný byt, z ktorých on nedostal ani korunu. Uvádza, že jeho právo bolo vedieť, čo všetko bolo uhradené z peňazí za byt. Spochybňuje aj hodnotu, za ktorú bol byt vydražený, nakoľko v tom čase sa podobné byty predávali za najmenej 700.000,- Sk.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu a po oboznámení sa s obsahom jeho administratívneho spisu dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa je dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu odporcu súd zistil, že Centru právnej pomoci, Kancelária Košice, bol dňa 16.03.2012 doručený vyplnený formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci, datovaný ku dňu 01.03.2012 s osobnými údajmi navrhovateľa, s údajmi o jeho sociálnom postavení, bytových pomeroch, rodinnej situácii, príjmovej a majetkovej situácii, o povahe sporu, ohľadne ktorého žiada navrhovateľ právnu pomoc, z ktorého vyplýva, že navrhovateľ žiadal o právnu pomoc v súvislosti s dražbou jeho bytu, pri preskúmaní správnosti postupu a oprávnenosti pri dražbe bytu. Uvádza, že nemá výsledok dražby ešte z roku 2009. Byt mal podľa neho hodnotu 750.000,- Sk, no jemu nebolo doposiaľ vyplatené nič. V žiadosti ďalej poukazuje na to, že dražobná spoločnosť vydražila byt bez súdu a že 3 roky od dražby uplynú v apríli 2012. Z tohto dôvodu žiada ochranu vlastníckeho práva k bytu. Na výzvu odporcu zo dňa 28.03.2012, navrhovateľ odpovedal listom zo dňa 12.04.2012, kde uviedol, že namieta násilnosť a protizákonnosť dražby a že mu nebolo umožnené splácať dlh v splátkach. Poukazuje na, že nedostal od dražobníka žiadne rozhodnutie, žiadne vyúčtovanie od súdneho exekútora, ani vyúčtovanie od veriteľa, a teda vôbec nevie, ako bolo so sumou utŕženou z dražby naložené. Uvádza, že celý postup bol v rozpore s platným právnym poriadkom. Z oznámenia o výsledku dobrovoľnej dražby zo dňa 12.05.2009 vyplýva, že v tento deň sa konala opakovaná dražba, predmetom ktorej bola tam opísaná nehnuteľnosť, pričom cena dosiahnutá vydražením sa rovnala najnižšiemu podaniu (14.800 eur) a vydražiteľom sa stal A. F..

Podľa ust. § 2 zákona č. 327/2005 Z.z., tento zákon ustanovuje podmienky poskytovania právnej pomoci, postup fyzických osôb a príslušných orgánov v konaní o nároku na priznanie právnej pomoci a inštitucionálne zabezpečenie poskytovania právnej pomoci.

Podľa ust. § 4 ods. 1, písm. a/ zákona č. 327/2005 Z.z., na účely tohto zákona je právnou pomocou poskytovanie právnych služieb osobe oprávnenej podľa tohto zákona v súvislosti s uplatňovaním jej práv, ktoré zahŕňajú najmä právne poradenstvo, pomoc pri mimosúdnych konaniach, vrátane sprostredkovania riešenia sporov formou mediácie, spisovanie podaní na súdy, zastupovanie v konaní pred súdmi a vykonávanie úkonov s tým súvisiacich a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.

Podľa ust. § 10 ods. 1 zákona č. 327/2005 Z.z., konanie o nároku na poskytnutie právnej pomoci (ďalej len konanie ) sa začína podaním písomnej žiadosti doloženej dokladmi preukazujúcimi skutočnosti uvedené v žiadosti, ktorú podáva žiadateľ na tlačive. Doklady preukazujúce, že sa žiadateľ nachádza v stave materiálnej núdze, nesmú byť staršie ako tri mesiace. Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko

žiadateľa, jeho trvalý alebo prechodný pobyt a rodné číslo. Na výzvu centra žiadateľ doplní v primeranej lehote určenej centrom ďalšie údaje a doklady týkajúce sa skutočností rozhodujúcich na posúdenie nároku na poskytnutie právnej pomoci, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní; centrum podľa možnosti zabezpečí doklady a iné potrebné údaje, ktorými disponujú štátne orgány, obce, notári a iné právnické osoby a fyzické osoby povinné poskytovať súčinnosť podľa tohto zákona.

Podľa ust. § 20 ods. 11 zákona č. 527/2002 Z.z., udelením príklepu je dražba ukončená.

Podľa ust. § 21 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z., v prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

Podľa ust. § 24 ods. 1 a 2 zákona č. 527/2002 Z.z., po ukončení dražby vyhotoví dražobník bez zbytočného odkladu zápisnicu o vykonaní dražby, ak sa priebeh dražby neosvedčuje notárskou zápisnicou. V zápisnici o vykonaní dražby dražobník uvedie :

a) dátum, miesto a čas vykonania dražby; ak ide o opakovanú dražbu, uvedie i túto skutočnosť,

b) označenie predmetu dražby a jeho príslušenstva, práv a záväzkov na predmete dražby viaznucich

a s ním spojených, stavu, v akom sa predmet dražby nachádza, a odhad jeho ceny,

c) označenie navrhovateľa dražby, označenie bývalého vlastníka predmetu dražby,

d) najnižšie podanie,

e) označenie dražobníka a licitátora (licitátorov) ,

f) označenie vydražiteľa,

g) cenu dosiahnutú vydražením,

h) námietky proti priebehu dražby,

i) poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6.

Podľa ust. § 24 ods. 7 zákona č. 527/2002 Z.z., zápisnicu o vykonanej dražbe zašle dražobník do piatich dní odo dňa konania dražby osobám uvedeným v § 17 ods. 5.

Podľa ust. § 17 ods. 5, písm. a/ zákona č. 527/2002 Z.z., v lehotách ustanovených v odsekoch 2 až 4 zašle dražobník oznámenie o dražbe navrhovateľovi dražby, dlžníkovi záložného veriteľa, vlastníkovi predmetu dražby, ak nie je totožný s dlžníkom záložného veriteľa.

Právu na právnu pomoc podľa čl. 47 ods. 2 ústavy zodpovedá povinnosť štátneho orgánu alebo orgánu verejnej správy vytvoriť podmienky pre dostupnosť právnej pomoci, a to v rozsahu konania pred príslušným orgánom (mutatis mutandis II. ÚS 60/98) . Podmienky, ktorých splnenie navrhovateľom sa skúmalo v konaní o nároku na poskytnutie právnej pomoci, vymedzuje v tomto prípade ustanovenie § 3 a § 6 zákona č. 327/2005 Z.z.. Ak odporca v odôvodnení opravným prostriedkom napadnutého rozhodnutia tvrdí, že navrhovateľ vo svojej žiadosti a písomnostiach nenamieta nezákonnosť dražby, ani

výšku dlžnej sumy, nie je toto tvrdenie celkom presné, nakoľko už v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci zo dňa 01.03.2012 navrhovateľ uvádza, že nemá výsledok dražby ešte z roku 2009 a neskôr v liste zo dňa 12.04.2012 poukazuje na to, že nedostal žiadne rozhodnutie dražobníka. Z obsahu administratívneho spisu odporcu vyplýva, že v konaní o nároku na poskytnutie právnej pomoci, požadoval tento výzvou zo dňa 28.03.2012 od navrhovateľa len fotokópiu rozhodnutia dražobníka o udelení príklepu dražby. Navrhovateľ následne predložil odporcovi oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby z dátumom 12.05.2009 a návrh na zápis vydražiteľa ako vlastníka vydraženého predmetu dražby zo dňa 14.05.2009 (na ktorom je podacia pečiatka exekútorského úradu JUDr. Petra Hodermarského, z čoho možno usúdiť, že toto podanie bolo adresované tomuto exekútorskému úradu a nie navrhovateľovi ) adresovaného Katastrálnemu úradu, Správa katastra Rožňava. Z hore citovaného zákonného ustanovenia 24 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. vyplýva povinnosť dražobníka vyhotoviť o priebehu dražby zápisnicu (túto povinnosť dražobník nemá v prípade, ak sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou) , ktorej zákonnou súčasťou je okrem iného aj poučenie o možnosti domáhať sa na súde neplatnosti dražby a ktorá musí byť doručená okrem iných aj dlžníkovi záložného veriteľa, ktorým bol v tomto prípade navrhovateľ. V administratívnom spise odporcu informácia o tejto zápisnici, alternatívne o notárskej zápisnici osvedčujúcej priebeh dražby, chýba. Preto v konaní o nároku na poskytnutie právnej pomoci navrhovateľovi, nemal odporca vôbec preukázané, či dražobník zákonnú povinnosť vyhotoviť bez zbytočného odkladu zápisnicu o vykonaní dražby splnil, alternatívne či priebeh dražby bol osvedčený formou notárskej zápisnice, pri ktorej však rovnako nemôže poučenie o možnosti domáhať sa na súde neplatnosti dražby, absentovať a ktorej obsah musí byť dlžníkovi záložného veriteľa daný k dispozícii. Ak sa odporca vo výzve navrhovateľovi zo dňa 28.03.2012 odvoláva na ustanovenie § 30 ods. 1, písm. d/ Správneho poriadku, súd dáva do pozornosti úmysel zákonodarcu vyjadrený v citovanom ust. § 10 ods. 1 zákona č. 327/2005 Z.z., podľa ktorého je povinný preukázať skutkový stav nie len žiadateľ (v tomto prípade navrhovateľ, ale aj Centrum právnej pomoci má povinnosť, ohraničenú svojimi možnosťami, zabezpečiť dôkazy preukazujúce tento skutkový stav. V tomto prípade odporca rozhodol o nepriznaní nároku navrhovateľa na poskytnutie právnej pomoci z dôvodu splnenia podmienky o zrejmej bezúspešnosti sporu ( § 6 ods. 1, písm. b/ v nadväznosti na § 8 zákona č. 327/2005 Z.z.) , čo odôvodnil uplynutím 3 - mesačnej prekluzívnej lehoty ustanovenej na uplatnenie práva domáhať sa žalobou na súde neplatnosti dražby, bez toho, aby mal dostatočne preukázané, či dražobník splnil voči navrhovateľovi ako dlžníkovi záložného veriteľa, svoje zákonné povinnosti (§ 24 ods. 1 a 2 zákona č. 527/2002 Z.z.) .

Na základe vykonaného prieskumu, dospel súd k názoru, že skutkový stav, tak ako ho zistil odporca, v žiadnom prípade nemohol postačovať k tomu, aby odporca nepriznal navrhovateľovi nárok na poskytnutie právnej pomoci a teda že odporca rozhodol v rozpore s právom.

Súd preto v zmysle ust. § 250q ods. 2 O.s.p. v spojení s ust. § 250j ods. 2 písm. c/ O.s.p., opravným prostriedkom napadnuté rozhodnutie odporcu zrušil a vec mu vracia na ďalšie konanie, v ktorom bude odporca povinný postupovať v intenciách právneho názoru súdu vysloveného v tomto rozsudku (§ 250r O.s.p.) .

Úspešnému navrhovateľovi v konaní žiadne trovy nevznikli a neúspešný odporca nemá na ich náhradu právo (§ 250k ods. 1 za použitia § 250l ods. 2 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.