KSKE 1 Sp 4/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Sp 4/2012

KS v Košiciach, dátum 18.03.2012, sp.zn. KSKE 1 Sp 4/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sp/4/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200257 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200257.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: C. E., A. U. H. XX, XXX XX D., proti odporcovi: Centrum právnej pomoci - Kancelária Prešov, Slovenská 40, 080 01 Prešov, v konaní o opravnom prostriedku navrhovateľky proti rozhodnutiu odporcu č. 1N 177/12, 530/12, takto

r o z h o d o l :

P o s t u p u j e vec Krajskému súdu v Prešove ako súdu miestne príslušnému na toto konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 12.03.2012 označeným ako odvolanie proti rozhodnutiu sp. zn. 1N 177/12, 530/12, ,doručeným Krajskému súdu v Košiciach dňa 15.03.2012, sa navrhovateľ domáhal prehodnotenia rozhodnutia Centra právnej pomoci Prešov č. 1N 177/12, 530/12 vo veci nepriznania nároku na poskytnutia právnej pomoci.

Podľa ust. § 103 Občianskeho súdneho poriadku (O.s.p.) , použitého na základe ust. § 246c ods. 1, veta prvá O.s.p., kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci ( podmienky konania) .

Podľa ust. § 11 ods. 1 O.s.p., použitého na základe ust. § 246c ods. 1, veta prvá O.s.p., konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania, a trvá až do jeho skončenia.

Podľa ust. § 85 ods. 1 O.s.p., použitého na základe ust. § 246c ods. 1, veta prvá O.s.p., všeobecným súdom občana je súd, v obvode ktorého má občan bydlisko, a ak nemá bydlisko, súd, v obvode ktorého sa zdržuje.

Rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov je upravené v tretej hlave piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Podľa ust. § 246 ods. 1 O.s.p., na preskúmavanie rozhodnutí a postupov sú vecne príslušné krajské súdy, ak zákon neustanovuje inak.

Podľa ust. § 246a ods. 2 O.s.p., v konaní podľa tretej hlavy tejto časti je miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa alebo krajský súd, v ktorého obvode je tento súd.

Podľa ust. § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa ust. § 250d ods. 2 O.s.p, ak predseda senátu zistí, že súd nie je vecne alebo miestne príslušný, postúpi vec uznesením príslušnému súdu.

Pretože všeobecným súdom navrhovateľky je Okresný súd v Prešove, ako všeobecný súd navrhovateľky podľa jej bydliska, ktorý je v obvode Krajského súdu v Prešove ako miestne príslušného súdu na toto konanie, Krajský súd v Košiciach podľa ust. § 250d ods. 2 O.s.p. s použitím ust. § 250l ods. 2 O.s.p. rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu opravný prostriedok nie je prípustný (§ 202 ods.3 písm. a / a § 246c ods. 1, veta druhá O.s.p.) .