KSKE 2 Cbi 119/2005 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cbi 119/2005

KS v Košiciach, dátum 19.03.2012, sp.zn. KSKE 2 Cbi 119/2005

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cbi/119/2005 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7005203231 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7005203231.17

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach sudkyňou JUDr. Zdenkou Kohútovou v právnej veci žalobcu: S. D., a. s., T. XX, XXX XX I., IČO: XX XXX XXX proti žalovanému: W. G. a. s. v likvidácii, so sídlom D. 7, XXX XX D., IČO: XX XXX XXX, zastúpený: Mgr. Igor Legárd, advokát, Idanská 6, 040 11 Košice, IČO: 42 109 256 o určenie neúčinnosti právneho úkonu takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a .

Žalobca je p o v i n n ý nahradiť žalovanému trovy konania vo výške 195,14 eur na účet právneho zástupcu žalovaného do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca žalobou doručenou súdu dňa 22.7.2005 navrhol, aby súd určil, že zmluva o postúpení pohľadávky uzatvorená dňa 31.3.2003 medzi spoločnosťou C. XX, spol. s r. o., IČO: XX XXX XXX, B. XX, XXX XX D. a žalovaným je voči žalobcovi právne neúčinná. Ďalej navrhol určiť, že pohľadávka voči A. D., Tr. S. XX/A, 040 XX Košice vo výške 1,069.218.000,- Sk titulom ušlého zisku a náhrady škody podľa znaleckých posudkov Centra ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave č.5/02 na sumu 830.844.000,- Sk a č. 6/02 na sumu 238.374.000,- Sk patrí do konkurznej podstaty úpadcu, spoločnosti C. XX, spol. s r. o., U.: XX XXX XXX, B. XX, XXX XX D..

Žalobca svoj tento návrh odôvodnil tým, že je veriteľom úpadcu C. XX, spol. s r. o., B. XX, D., IČO: XX XXX XXX, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Krajského súdu v Košiciach č. k. 5K 34/03 zo dňa 20.2.2004. Do tohto konkurzného konania si žalobca prihlásil svoju pohľadávku 146.341.930,39 Sk, ktorá mu vznikla voči úpadcovi C. XX, spol. s r. o. z úverovej zmluvy č. 82/98 zo dňa 20.3.1998.

Žalobca ďalej uviedol, že úpadca C. XX, spol. s r. o. podal dňa 30.8.2002 žalobu voči Mestu Košice na Okresný súd Košice II o náhradu škody 1,069.218.000,- Sk, ktorá vznikla výpoveďou zmluvy o dielo z 19.9.1996 na čistenie a zimnú údržbu mesta uzatvorenej na 10 rokov zo strany Mesta Košice a odstúpením od zmluvy o nájme spaľovne z 11.6.1998 uzatvorenej na 20 rokov zo strany Mesta Košice. Toto konanie na Okresnom súde Košice II o náhradu škody sa vedie pod sp. zn. 35Cb/263/2002. Pohľadávku, ktorá je predmetom tohto konania na Okresnom súde Košice II, postúpil C. XX, spol. s r. o. na žalovaného zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 31.3.2003 len za sumu 672.304.314,45 Sk aj keď podľa znaleckého posudku Centra ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave, náhrada škody bola vypočítaná na sumu 830.844.000,- Sk a 238.374.000,- Sk. Žalobca je preto toho názoru, že takéto postúpenie pohľadávky len za 62,8% istiny a to voči Mestu Košice, ktoré je druhým

najväčším mestom Slovenskej republiky, takže dobytnosť tejto pohľadávky by nebola problematická, by viedlo k ukráteniu vymáhateľnej pohľadávky žalobcu ako konkurzného veriteľa úpadcu C. XX, spol. s r. o.. Toto postúpenie pohľadávky sa zrealizovalo iba 11 mesiacov pred vyhlásením konkurzu na majetok postupcu, preto úmysel ukrátiť žalobcu ako veriteľa, musel byť žalovanému pred postúpením známy, pretože v čase uzatvorenia zmluvy bol štatutárnym orgánom postupcu - C. XX, spol. s r. o. a postupníka rovnaká osoba. Spoločnosť C. XX, spol. s r. o. si musela byť vedomá toho, že voči žalobcovi nemá vyrovnané záväzky, aj napriek tomu postúpila svoje predmetné pohľadávky, čím ukrátila uspokojenie vymáhateľnej pohľadávky žalobcu.

Žalovaný vo vyjadrení k žalobe na pojednávaní dňa 13.11.2007 uviedol, že tvrdenia uvedené v žalobe nie sú pravdivé, pretože pohľadávka C. XX, spol. s r. o. voči Mestu Košice vo výške 1,069.218.000,- Sk nie je pohľadávkou C., spol. s r. o. voči Mestu Košice z priameho obchodného styku. Táto pohľadávka nebola nikdy Mestom Košice ani z časti uznaná a o oprávnenosti tejto pohľadávky ešte nebolo právoplatne rozhodnuté. Na základe zmluvy o postúpení pohľadávky bola predmetná pohľadávka postúpená za cenu vo výške 672.304.314,45 Sk, čo je cena ešte vyššia ako obvyklá a je cena primeraná vzhľadom na to, že dlžník Mesto Košice túto pohľadávku nikdy neuznalo a túto pohľadávku popieralo. K uzatvoreniu predmetnej zmluvy o postúpení pohľadávok došlo z toho dôvodu, že úpadca C. XX, spol. s r. o. mal voči žalovanému množstvo nesplatených záväzkov, dlhoval mu veľké sumy a W. G. a. s. - žalovaný nemal inú možnosť ako vymôcť svoje pohľadávky voči úpadcovi, preto došlo k postúpeniu tejto pohľadávky na žalovaného a následne došlo k započítaniu vzájomných pohľadávok. Preto aj žalovaný vstúpil do spoločnosti C. XX, spol. s r. o. a to v záujme ochrany svojich investícií. Keďže pohľadávka úpadcu C. XX, spol. s r. o. bola postúpená žalovanému za veľmi dobrú cenu, nedošlo k ukráteniu veriteľov C. XX, spol. s r. o..

Likvidátor žalovaného JUDr. Jozef Mižák v písomnom vyjadrení k žalobe zo dňa 4.12.2007 uviedol, že považuje žalobu za nedôvodnú vzhľadom k tomu, že predmetná pohľadávka bola zahrnutá do súpisu konkurznej podstaty úpadcu C. XX, spol. s r. o. a tvorí teda naďalej majetok úpadcu C. XX, spol. s r. o., a preto predmetná žaloba je nedôvodná a navrhuje ju zamietnuť.

V tomto konaní súd uznesením č. k. 2Cbi/119/2005-125 zo dňa 25.8.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.9.2008 zastavil konanie o určenie, že pohľadávka voči Mestu Košice vo výške 1,069.218.000,- Sk titulom ušlého zisku a náhrady škody podľa znaleckých posudkov Centra ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave č. 5/02 na sumu 830.844.000,- Sk a č. 6/02 na sumu 238.374.000,- Sk patrí do konkurznej podstaty úpadcu C. XX, spol. s r. o.. Toto uznesenie o zastavení tohto konania v časti súd vydal na základe späťvzatia žaloby v tejto časti písomným podaním žalobcu zo dňa 24.7.2008. Predmetom tohto konania po tomto čiastočnom zastavení konania zostalo určenie, že zmluva o postúpení pohľadávky uzatvorená dňa 31.3.2003 medzi spoločnosťou C. XX, spol. s r. o. a žalovaným je voči žalobcovi právne neúčinná.

Súd zistil z konkurzného spisu C. XX, spol. s r. o., B. XX, D., vedenom na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 5K 34/03, že na majetok tohto úpadcu bol vyhlásený konkurz uznesením Krajského súdu v Košiciach č. k. 5K 34/03 zo dňa 20.2.2004. Správca konkurznej podstaty tohto úpadcu JUDr. Rudolf Manik, PhD., advokát, Jantárova 30, Košice doplnil súpis majetku tohto úpadcu písomným podaním z 31.8.2005 tak, že do súpisu konkurznej podstaty tohto úpadcu zaradil aj predmetnú pohľadávku vo výške 1,069.218.000,- Sk titulom náhrady škody uplatnenej v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 35Cb/263/2002, o ktorej sa vedie konanie o určenie neúčinnosti právneho úkonu pod sp.zn. 2Cbi/119/2005 na Krajskom súde v Košiciach (teda v tomto predmetnom konaní o určenie neúčinnosti právneho úkonu) . Táto pohľadávka C. XX, spol. s r. o. voči Mestu Košice tvorí stále súpis konkurznej podstaty úpadcu C. XX, spol. s r. o., nebolo o tejto pohľadávke doposiaľ rozhodnuté tak, aby táto pohľadávka bola vylúčená zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu C. XX, spol. s r. o..

Súd zhodnotil výsledky vykonaného dokazovania a dospel k tomuto právnemu záveru:

Podľa § 19 ods. 1 Zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní ak sú pochybnosti, či vec patrí do podstaty, zapíše sa do súpisu podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami alebo s poznámkou o iných dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie veci do súpisu.

Podľa § 19 ods. 2 Zákona o konkurze a vyrovnaní súd uloží tomu, kto uplatňuje, že sa vec nemala do súpisu zaradiť, aby v lehote určenej súdom podal žalobu proti správcovi na súde, ktorý vyhlásil konkurz. V prípade, že žaloba nie je podaná včas, predpokladá sa, že vec je do súpisu zahrnutá oprávnene.

Súd zistil zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu C. XX, spol. s r. o., D., že správca konkurznej podstaty tohto úpadcu JUDr. Rudolf Manik, PhD. zapísal do súpisu konkurznej podstaty úpadcu C. XX, spol. s r. o. aj predmetnú pohľadávku úpadcu voči Mestu Košice vo výške 1,069.218.000,- Sk titulom náhrady škody uplatnenej v súdnom konaní na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 35Cb/263/2002. Znamená to, že zaradil do súpisu konkurznej podstaty tú pohľadávku, ktorá bola predmetom postúpenia na základe zmluvy o postúpení pohľadávky uzatvorenej dňa 31.3.2003 medzi spoločnosťou C. XX, spol. s r. o., Košice a žalovaným, určenia neúčinnosti ktorej sa domáha žalobca ako veriteľ úpadcu C. XX, spol. s r. o. v tomto súdnom konaní.

Podľa § 15 ods. 1 Zákona o konkurze a vyrovnaní konkurzný veriteľ alebo správca sa môže domáhať, aby súd určil, že dlžníkove právne úkony podľa odsekov 2 až 6, ak ukracujú uspokojenie vymáhateľnej pohľadávky konkurzného veriteľa, sú voči konkurznému veriteľovi právne neúčinné. Toto právo má konkurzný veriteľ alebo správca aj vtedy, ak je nárok proti dlžníkovi z jeho odporovateľného právneho úkonu už vymáhateľný alebo ak už bol uspokojený.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že žalobca ako veriteľ úpadcu C. XX, spol. s r. o. sa môže domáhať určenia neúčinnosti právneho úkonu tohto svojho veriteľa - úpadcu vtedy, ak jeho právny úkon ukracuje uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky v konkurznom konaní. Súd v prejednávanej veci zistil, že aj keď úpadca C. XX, spol. s r. o. uzatvoril predmetnú zmluvu o postúpení pohľadávky dňa 31.3.2003, ktorou svoju pohľadávku postúpil na žalovaného, následne však správca konkurznej podstaty úpadcu C. XX, spol. s r. o. JUDr. Rudolf Manik, PhD. doplnil súpis konkurznej podstaty úpadcu C. XX, spol. s r. o. a zaradil túto pohľadávku do konkurznej podstaty úpadcu C. XX, spol. s r. o.. Táto pohľadávka tvorí naďalej majetkovú podstatu úpadcu C. XX, spol. s r. o.. Znamená to, že veritelia úpadcu C. XX, spol. s r. o. nebudú ukrátení týmto právnym úkonom úpadcu - uzatvorenou zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 31.3.2003, pretože pohľadávka bola zaradená do súpisu konkurznej podstaty a žalovaný ani ďalšia iná obchodná spoločnosť sa úspešne nedomohla v súdnom konaní vylúčenia tejto pohľadávky zaradenej do súpisu konkurznej podstaty úpadcu C. XX, spol. s r. o. zo súpisu konkurznej podstaty. Znamená to, že žalobca ako jeden z konkurzných veriteľov úpadcu C. XX, spol. s r. o. nebol ukrátený a žalovaný nezískal predmetným právnym úkonom - zmluvou o postúpení pohľadávky z tohto právneho úkonu prospech, pretože postúpená pohľadávka bola zaradená opäť do súpisu konkurznej podstaty úpadcu C. XX, spol. s r. o.. Z toho dôvodu súd žalobu o určenie neúčinnosti právneho úkonu zamietol ako nedôvodnú.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku tak, že úspešnému žalovanému priznal náhradu trov konania 195,14 eur, ktoré predstavujú trovy právneho zastúpenia žalovaného za 3 účelné úkony právnych služieb - podľa § 11 ods. 1 písm. a) Vyhlášky 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátoch za poskytovanie právnych služieb a to vo výške jedna trinástina výpočtového základu, pretože predmet konania - určenie neúčinnosti právneho úkonu nie je možné vyjadriť v peniazoch. Právny zástupca žalovaného vykonal tieto účelné úkony právnych služieb - prevzatie a príprava zastúpenia dňa 10.10.2011, účasť na pojednávaní dňa 10.10.2011 a dňa 20.3.2012. Za prvý a druhý úkon má žalovaný nárok na tarifnú odmenu 57,- eur a režijný paušál 7,41 eur, teda spolu 64,41 eur za každý z týchto úkonov právnych služieb a za tretí úkon právnych služieb odmenu 58,69 eur a režijný paušál 7,63 eur, teda spolu 66,32 eur. Spolu tarifná odmena za tieto 3 úkony právnych služieb spolu s režijným paušálom predstavuje 195,14 eur. Na náhradu týchto trov úspešného žalovaného súd zaviazal neúspešného žalobcu.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.