KSKE 2 Co 133/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 133/2011

KS v Košiciach, dátum 30.05.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 133/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/133/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7709210053 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7709210053.1

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ota Jurča a členov senátu JUDr. Viery Bodnárovej a JUDr. Miroslava Sogu v právnej veci žalobcu: Orange Slovensko, a.s., so sídlom na Prievozskej č. 6 v Bratislave, IČO: 35 697 270, zastúpeného Mgr.Martinom Katriakom, so sídlom na ul. Dr. Vladimíra Clementisa č. 10 v Bratislave, proti žalovanej : P. M., bývajúcej A. Š. Č.. XX Q. P., zastúpenej JUDr. Vladimírom Hajdukom, bývajúcim na ul. J. Murgaša č. 22 v Michalovciach, v konaní o zaplatenie 454,85 € s príslušenstvom, o odvolaní žalovanej proti rozsudku Okresného súdu v Rožňave č.k. 9C/134/2009-122 zo dňa 1. marca 2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v napadnutej vyhovujúcej časti a vo výroku o trovách prvostupňového konania.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi 122,91 € s 8,5 % ročným úrokom z omeškania od 20.9.2007 do zaplatenia a 198,80 € do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a vo zvyšnej časti žalobu ohľadom úrokov z omeškania vo výške 8,5 % ročne od 20.9.2007 do zaplatenia zo sumy 198,80 € zamietol. Konanie o zaplatenie sumy 133,14 € a 8,5 % ročnými úrokmi z omeškania od 20.9.2007 do zaplatenia zastavil a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Rozsudok odôvodnil tým, že zistil, že medzi účastníkmi konania bola uzavretá zmluva o pripojení podľa § 43 a nasl. zák. č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách zo dňa 10.5.2007 č. A3027966, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú všeobecné podmienky a dodatok k zmluve. V zmysle zmluvy žalobca vypožičal žalovanej SIM kartu, ktorá umožňovala žalovanej využívať telekomunikačné služby poskytované žalobcom a podľa dodatku k zmluve žalobca odpredal žalovanej mobilný telefón značky Nokia 5200 za kúpnu cenu 0,03 €. Výpismi z hovorov za obdobie od 12.5.2007 do 235.2007 bolo preukázané, že z telefónneho čísla 0918389784, ktoré bolo pridelené SIM karte odovzdanej žalovanej žalobcom za účelom využívania služieb žalobcu boli vykonané hovory. Súd nenariadil znalecké dokazovanie ohľadom lokalizácie hovorov z dôvodu, že mobilný telefón a SIM karta už nie sú k dispozícií a nemohli byť predmetom znaleckého skúmania. Podľa tvrdenia žalovanej telefón so SIM kartou mal byť odovzdaný tretej osobe, ktorá nie je známa a trestné stíhanie na základe oznámenia žalovanej vedené pod sp. zn. ČVS: OPR-1827/1-OSV-NZ-2007 zo dňa 13.3.2008 bolo prerušené, pretože sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie voči určitej osobe. Potom súd prvého stupňa vychádzal z toho, že nebolo preukázané, žeby žalovaná zmluvu uzatvárala pod nátlakom. Zo strany žalovanej došlo k pochybeniu, pokiaľ umožnila tretej osobe nakladať s mobilným telefónom a uskutočňovať z neho hovory. Z platne uzavretej zmluvy vznikli žalobcovi a žalovanej práva a povinnosti. V zmysle čl. II bod 2 zmluvy žalovaná sa zaviazala, že počas v zmluve dohodnutej doby viazanosti bude využívať služby žalobcu, bude mať aktivovaný na SIM karte dohodnutý účastnícky program a v zmysle čl. II bodu 3 písm. p/ sa zaviazala, že nepožiada o vypojenie prevádzky alebo o dočasnú deaktiváciu SIM karty. Zo zmluvy vznikla žalovanej povinnosť uhrádzať žalobcovi riadne a včas hovorné a dohodnutý paušálny mesačný poplatok za užívanie programu, a to aj v tom prípade,

že hovory neuskutočnila, pretože na základe uzavretej zmluvy žalovaná bola v zmluvnom vzťahu so žalobcom. K vznesenej námietke premlčania nevyhovel, pretože v danom prípade predmetom konania nie je náhrada škody, ale žalobca sa domáha plnenia peňažnej sumy zo zmluvy. Žalobcom uplatnený nárok sa premlčuje v trojročnej premlčacej lehote, ktorá od uzavretia zmluvy od 10.5.2007 do podania žaloby do 7.8.2009 neuplynula. Vychádzajúc z uvedeného súd prvého stupňa zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi 122,91 € z titulu ceny služieb, a to hovorného za obdobie od 12.5.2007 do 16.5.2007 a ďalšou faktúrou č. 8770985909 za hovory realizované v období od 17.5. do 23.5.2007, teda do zablokovania SIM karty na požiadanie žalovanou.

Podľa § 517 ods. 2 OZ a § 3 nar. vl. č. 87/1995 Zb. súd prvého stupňa zaviazal žalovanú zaplatiť aj úrok z omeškania vo výške 8,5 % ročne od 20.9.2007 do zaplatenia, teda nasledujúci deň potom čo je uplynula lehota na plnenie dlžnej sumy, ktoré jej poskytol žalobca.

Medzi účastníkmi bola dohodnutá aj zmluvná pokuta pre prípad porušenia zmluvy v sume 331,94 €. Žalobca však čiastočne vzal žalobu späť ohľadom zmluvnej pokuty a žiadal uhradiť len pokutu vo výške zodpovedajúcej rozdielu akciovej ceny a predajnej cenníkovej ceny mobilného telefónu v čase uzatvárania zmluvy v sume 198,80 € s úrokmi z omeškania 8,5 % ročne od 20.9.2007 do zaplatenia. Súd zaviazal žalovanú zaplatiť len zmluvnú pokutu, pretože táto predstavovala sankciu za porušenie zmluvy, ktorú súd považoval za primeranú, ale ďalšiu sankciu vo forme úrokov z omeškania z tejto zmluvnej pokuty už žalobcovi nepriznal, pretože žalovaná by bola duplicitne sankcionovaná za porušenie zmluvy.

O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 2 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov, keďže žalobca mal vo veci len čiastočný úspech.

Proti tomuto rozsudku podala odvolanie žalovaná. Žiadala zrušiť napadnutý rozsudok a vec vrátiť na ďalšie konanie za účelom vykonania znaleckého dokazovania, ktoré navrhla už v priebehu prvostupňového konania. Mobilný telefón, ani SIM karta podľa jej názoru nie sú k tomu potrebné, PIN kód na aktiváciu SIM karty určil žalobca. On monitoruje všetky hovory, ich časovú dĺžku, on má k tomu technické vybavenie. Náklady znaleckého dokazovania podľa úspešnosti v konaní by mal hradiť neúspešný účastník. Súdu doručila list z 11.2.2011, žiadala súd, aby u žalobcu preveril, čo je technicky možné, hovory za mesiac máj 2007 žalovanej žalobcovi z pevnej linky č. 0566426156 a doručil jej výpisy prijatých hovorov, lebo opakuje, že 23. mája 2007 sa jednalo už o opakovaný telefonický hovor. Žalobca jej nechcel hneď po prvom hovore blokovať SIM kartu a zabrániť realizácii akýchkoľvek hovorov z nej. Opakovane namietala premlčanie nároku v dvojročnej premlčacej lehoty. Žalobca bol podľa nej povinný blokovať SIM kartu v máji 2007 po prvom telefonickom kontakte s ním.

Žalobca navrhol potvrdiť napadnutý rozsudok ako vecne správny a žiadal priznať náhradu trov odvolacieho konania, a to za vyjadrenie k odvolaniu v sume 31,54 € za 1 úkon a režijný paušál 7,41 €. Uviedol, že žalobca predložil súdu výpisy odchádzajúcich hovorov, teda žalobca preukázal kam žalovaná telefonovala a tým v konaní preukázal oprávnenosť nároku na zaplatenie faktúr za poskytnuté služby a oprávnenosť nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty z dôvodu porušenia zmluvných povinností. Prichádzajúce hovory žalobca archivuje po dobu pol roka, a to len pre potreby polície. Odchádzajúce hovory archivuje na preukázanie oprávnenosti fakturácie po dobu do právoplatného skončenia súdneho sporu. Telefónne číslo 0566426156 v databáze zákazníkov žalobca nemá. Pravdepodobne sa jedná o pevnú linku. Ak žalovaná má na mysli pod lokalizáciou hovorov miesto, z ktorého bolo z mobilného telefónu volané, žalobca súdu poskytnúť nevie. Žalobca vie lokalizovať miesto, kde sa mobilný telefón so SIM kartou nachádza a poskytuje to polícii len v reálnom čase a nie spätne, a teda len v čase, keď telefón a SIM karta sú funkčné. Na základe uvedeného zdôraznil, že je zrejmé, že znalecké dokazovanie, ktoré žalovaná v odvolaní navrhuje, nie je možné vykonať a toto by ani nepreukázalo, že nárok žalobcu uplatnený v predmetnom konaní nie je dôvodný. Poukázal ďalej na to, že nárok nie je premlčaný, pretože bol uplatnený v trojročnej premlčacej lehote.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej vyhovujúcej časti a vo výroku o trovách konania a zistil, že neboli dôvody ani pre zmenu, ani pre zrušenie rozsudku.

Podľa § 219 ods. m2 O.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd sa v tomto prípade v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, pokiaľ išlo o tú časť rozhodnutia, ktorým bolo žalobe vyhovené. Na doplnenie len dodáva, že dôkazná povinnosť o skutočnosti, že žalovaná nahlásila zablokovanie SIM karty spočíva na žalovanej. Nie je povinnosťou žalobcu preukazovať, či prijal, alebo neprijal hovor z telefónneho čísla 6426156 a čo bolo jeho obsahom. Žalovaná ako účastníčka zmluvy o pripojení a užívaní mobilného telefónu zodpovedá za dodržanie zmluvných podmienok. Preto správne súd prvého stupňa rozhodol, keď ju zaviazal k náhrade účtovaných telefónnych hovorov a aj k náhrade za skutočnú hodnotu telefónneho prístroja, ktorý jej bol poskytnutý za 0,03 €, pretože nesplnila podmienky stanovené v zmluve pre poskytnutie tejto akciovej výhody. Odvolací súd sa stotožňuje aj s tým, že v súčasnosti už nie je možné pri neexistencii mobilného telefónu a SIM karty zisťovať, odkiaľ boli telefonáty z tohto mobilného telefónu vykonané. Okrem toho podľa odvolacieho súdu nie je táto skutočnosť rozhodujúca pre posúdenie, či vznikol alebo nevznikol nedoplatok na hovornom, pretože za mobilný telefón a SIM kartu zodpovedá na základe zmluvy žalovaná. Preukázať tú skutočnosť, že pred 23.5.2007 žiadala zablokovať SIM kartu, bola na jej strane túto skutočnosť sa jej však preukázať nepodarilo, preto odvolaciemu súdu neostalo nič iné len potvrdiť rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p., pretože tento správne rozhodol aj o trovách prvostupňového konania.

Náhradu trov odvolacieho konania odvolacieho konania odvolací súd účastníkom nepriznal, keď vychádzal z ust. § 150 ods. 1 O.s.p. a zohľadnil, že žalovaná je oslobodená od súdnych poplatkov a prihliadol pritom aj na okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu zmluvných povinnosti zo strany žalovanej.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.