KSKE 2 Co 158/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 158/2011

KS v Košiciach, dátum 14.03.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 158/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/158/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7808207193 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Soga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7808207193.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Miroslava Sogu a sudcov JUDr. Viery Bodnárovej a JUDr. Ota Jurča v právnej veci žalobcu O. H., bývajúceho v Z., Š. XX, proti žalovanému Mestu Rožňava, Šafárikova č. 29, IČO: 328 758, o 3.824,56 € a prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 28.2.2011, č.k. 8C/103/2008-226 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa preskúmavaným rozsudkom uložil žalovanému, aby do 15 dní od právoplatnosti rozsudku zaplatil žalobcovi 3.824,56 € z titulu vydania bezdôvodného obohatenia za užívanie nehnuteľnosti žalovaným za obdobie od 23.8.2005 do 28.2.2011, a to konkrétne za obdobie od 23.8.2005 do 31.8.2005 vo výške 17,37 € za 9 dní, za obdobie od 1.9.2005 do 31.122005 za 4 mesiace vo výške 230,72 €, t.j. mesačne 57,68 €. Od 1.1.2006 do 31.12.2010 za 5 rokov vo výške 3.461,10 €, t.j. za 1 rok 692,22 €. Za obdobie od 1.1.2011 do 28.2.2011 vo výške 115,37 € za 2 mesiace. Jeden mesiac 57,68 €.

Celková suma za nájom nehnuteľností za obdobie od 23.8.2005 do 28.2.2011 takto predstavuje sumu 3.824,56 €.

Na základe vykonaného dokazovania súd prvého stupňa dospel k záveru, že žalovaný sa bezdôvodne obohatil na úkor žalobcu. Ide o plnenie bez právneho dôvodu spočívajúce v bezodplatnom užívaní nehnuteľnosti vo vlastníctve žalobcu žalovaným. V tomto konaní bolo nesporne preukázané, že žalovaný užíva nehnuteľnosť vlastnícky patriacu žalobcovi bez toho, aby bola medzi nimi uzavretá nájomná zmluva. Z uvedených dôvodov vznikla žalovanému povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie žalobcovi spočívajúce v nájomnom za sporný pozemok za žalované obdobie, ktorého výška bola určená znaleckým posudkom znalca M.. Y. X. v sume 692,22 € za 1 rok, a to spôsobom porovnávacej metódy. Z uvedených dôvodov súd prvého stupňa považoval žalobu za dôvodnú, keď zhodnotením vykonaného dokazovania dospel k záveru, že sa jedná o bezdôvodné obohatenie zo strany žalovaného, a preto toto bezdôvodné obohatenie musí vydať. Ohľadom úrokov z omeškania z dlžnej sumy súd žalobu vylúčil na osobitné konanie v ktorom rozhodne aj o trovách celého konania a to z dôvodu potreby vykonania ďalšieho dokazovania vzhľadom na to, že žalovaný prejavil ochotu uhradiť žalobcovi trovy konania mimosúdne.

Súd prvého stupňa zo znaleckého posudku M.. Y. X. č. 13/2010 zo dňa 23.3.2010 zistil, že všeobecná hodnota ročného nájomného parcely KN 1679 s výmerou 831 m2 trvalý porast, t.č. komunikácia - cesta, zapísaná na LV č. XXXX kat.úz. Z. v užívaní žalovaného je 690,56 € za rok. Z dodatku znaleckého

posudku č. 1/2011 zo dňa 7.1.2011 vyplýva, že nájom sporného pozemku na základe zistenej porovnacej metódy predstavuje 692,22 € za rok. Vzhľadom na vyššie uvedené súd prvého stupňa žalobe v celom rozsahu vyhovel a ohľadom úrokov a trov konania vylúčil vec na osobitné konanie.

Proti tomuto rozsudku sa včas odvolal žalovaný. Odvolanie smeruje proti výške sumy, ktorú určil súd prvého stupňa ako výšku bezdôvodného obohatenia. Poukázal na to, že otázka nevyporiadaných vlastníckych vzťahov je osobitným problémom majúcim korene v minulosti takmer vo všetkých slovenských mestách, keďže množstvo ciest, chodníkov i celých sídlisk bolo postavených na majetkovo nevyporiadaných pozemkoch. Tak je tomu aj v Meste Rožňava, pričom úplné vyriešenie tohto problému si vzhľadom na finančnú náročnosť vyžiadal viac rokov. Do úplného majetkového vyporiadania preto Mesto Rožňava postupuje tak, že s vlastníkmi týchto pozemkov uzatvára nájomné zmluvy a takúto možnosť ponúkol aj žalobcovi. Súdu prvého stupňa predložili kópie nájomných zmlúv z ktorých jednoznačne vyplýva, že nájomné za pozemky na ktorých sú postavené miestne komunikácie, teda aj pozemky obdobné tomu, ktorý je predmetom konania sa pohybuje od 0,13 do 0,33 € za 1 m2 ročne, a teda takáto suma je sumou v Meste Rožňava obvyklou. Bezdôvodné obohatenie žalobcu teda predstavuje maximálne sumu 274,23 €. Namietali aj znalecký posudok M.. X., lebo podľa názoru odvolateľa nezohľadňuje skutočný stav cien pozemkov v Meste Rožňava, ako aj nájomného, o čom svedčia kópie nájomných zmlúv, ktoré predložili. Poukázal aj na to, že žalobca ako predávajúci podielový spoluvlastník uzavrel s Mestom Rožňava kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je predaj častí nehnuteľnosti, pričom cena za 1 m2 bola určená 7,40 €, a to podľa znaleckého posudku znalkyne M.. D. C.. Touto kúpnou zmluvou sa kupujúci zaviazal zaplatiť predávajúcemu aj spätné nájomné za pozemky, ktoré sú predmetom zmluvy, a to v sume 3,20 Sk za obdobie od 23.8.2005 do 30.4.2008 v celkovej sume 3.978,- Sk, čo je 132,05 €. Napriek tomu, že znalec M.. X. stanovil všeobecnú cenu za 1 m2 pozemku na 9,68 Eur a nájomné na 0,83 Eur, čo je v príkrom rozpore s bežnými cenami a obvyklou cenou nájomného v Meste Rožňava. Na základe uvedeného navrhol rozsudok súdu prvého stupňa zmeniť a priznať žalobcovi spätné nájomné v cene obvyklej v Meste Rožňava, t.j. v sume 0,13 € za 1 m2 za rok od 23.8.2005 do 30.6.2009.

Žalobca navrhol potvrdiť rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny. Poukázal na správne dôvody rozsudku súdu prvého stupňa. Má za to, že cena od 0,13 do 0,33 € je mimoriadne nízka a podľa jeho názoru nejde o obvyklú cenu v Meste Rožňava. Keďže takúto cenu vlastne stanovuje žalovaný. Pokiaľ ide o kúpnu zmluvu a v súvislosti s tým aj vyplatenie spätného nájomného pri inej nehnuteľnosti vo vlastníctve žalobcu, žalobca poukázal na to, že spätné nájomné v sume 3,20 Sk za rok za 1 m2 nebola suma stanovená znalkyňou M.. C., ale určená žalovaným. Keďže bol vlastníkom 1/3-iny pozemku a nechcel robiť prekážky pri tomto odpredaji kúpnopredajnú zmluvu podpísal, keďže ho k tomu prehovorili ostatní spoluvlastníci, aj napriek tomu, že k výške nájmu mal výhrady. Na uvedené tvrdil, že sumu nájomného za 1 m2 neurčil znalec, ale žalovaný. Poukázal na to, že rozsudok Okresného súdu nie je v rozpore s ust. § 4 ods. 1 zákona Národnej rady SR č. 66/2009 Z.z., preto navrhol potvrdiť rozsudok ako vecne správny.

Krajský súd na základe podaného odvolania vec prejednal bez nariadenia pojednávania ( § 214 ods. 2 O.s.p.) , rozsudok vyhlásil verejne v súlade s ust. § 156 ods. 1 O.s.p., pričom verejné vyhlásenie rozsudku oznámil na úradnej tabuli súdu v súlade s ust. § 156 ods. 3 O.s.p..

Správne, výstižné a presvedčivé sú aj dôvody tohto rozsudku, na ktoré v celom rozsahu poukazuje aj odvolací súd.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje so skutkovými a právnymi závermi súdu prvého stupňa, najmä pokiaľ ide o výšku odplaty nájomného. Súd prvého stupňa zistil náležitým spôsobom túto výšku a to prostredníctvom znaleckého posudku znalca M.. X. a na základe takéhoto zistenia správne vo veci aj rozhodol.

Odvolacie námietky žalovaného sú neopodstatnené s týmito sa v dôvodoch rozsudku vyporiadal súd prvého stupňa, pričom námietky žalovaného neobsahujú žiadne podstatné skutočnosti okrem toho, že

sa tvrdí, že obvyklou cenou v Meste Rožňava je iná cena, ako to určil znalec. Vzhľadom k tomu, že za obvyklú cenu žalovaný považuje cenu, ktorú on stanovuje pri odkupovaní nehnuteľnosti od vlastníkov, nemožno k tejto odvolacej námietke v žiadnom prípade prihliadať. V takomto prípade správne súd prvého stupňa prihliadol k znaleckému posudku, ktorý výšku stanovil.

Z týchto dôvodov krajský súd podľa ust. § 219 ods. 1, 2 O.s.p. rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, keďže ani súd prvého stupňa doposiaľ nerozhodoval o trovách prvostupňového konania, o ktorých rozhodnutie ponechal na konečné rozhodnutie vo veci samej.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie.