KSKE 2 Co 183/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 183/2012

KS v Košiciach, dátum 28.08.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 183/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/183/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209207919 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209207919.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci navrhovateľa M.Š. V., S.. X.X.XXXX, bytom X. S. M., S.. Ľ.. Š., zast. advokátkou F.. L. C., Advokátska kancelária Z., Z. XX, proti odporcovi E.. F. Q., S.. XX.X.XXXX, bytom Z.E., M. XX, zast. advokátom F.. E.. Ľ. S., Advokátska kancelária Z., X. XX, o neplatnosť zmluvy o pôžičke, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II. č.k. 22C/66/2009-159 zo dňa 5.3.2012 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku, ktorým odporcovi bola uložená povinnosť nahradiť trovy štátu v sume 119,52 €.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením uložil navrhovateľovi a odporcovi zaplatiť každému čiastku 119,50 € titulom náhrady trov štátu v lehote do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Pri rozhodovaní vychádzal zo zistenia, že rozsudkom Okresného súdu Košice II. č.k. 22C/66/2009-159 z 22.3.2011, ktorý nadobudol právoplatnosť 17.1.2012 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č.k. 2Co/137/2009-149 bolo určené, že zmluva o pôžičke uzavretá 15.6.2005 je v časti čl. III. bodu 2 neplatná.

Vychádzajúc z § 148 ods.1 O.s.p. rozhodoval o náhrade trov štátu z dôvodu, že znalečné za podaný znalecký posudok v sume 239,04 € bolo znalkyni vyplatené z finančných prostriedkov štátu.

Keďže v konaní ani jeden z účastníkov nebol úspešný v celom rozsahu a z obsahu spisu Okresného súdu Košice II. sp.zn. 22C/6/2009 zistil, že u účastníkov nie sú predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov, určil povinnosť obom účastníkom uhradiť po polovici trov štátu, t.j. každého vo výške 119,52 €.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie odporca. Navrhol napadnuté uznesenie zrušiť a konanie zastaviť, z dôvodu, že trovy znaleckého dokazovania boli do výšky 200 € kryté preddavkom, ktorý zložil žalobca a súd mu náhradu týchto trov nepriznal, preto nemôže dodatočne zaviazať oboch účastníkov na zaplatenie trov znaleckého dokazovania, ktoré neplatil, pretože boli hradené z preddavku zloženého žalobcom. Bol toho názoru, že pokiaľ navrhovateľ preddavok nezaplatil a súd ho nevymáhal, nemôže to byť na úkor odporcu. Čo sa týka rozdielu medzi zloženým preddavkom a odmenou znalkyne tým, že v rozsudku, ktorým sa konanie právoplatne skončilo, ani v doplňujúcom rozsudku súd nezaviazal účastníkov na náhradu týchto trov, zaniklo jeho právo vyžadovať ich dodatočné zaplatenie. Navyše sa domnieval, že uznesenie nemohol vydať vyšší súdny úradník, ale sudca, keďže je to v rozpore s § 5 až § 7 zák.č. 549 o vyšších súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov.

Vychádzajúc z obsahu spisu odvolací súd mal za to, že podaným odvolaním bolo napadnuté uznesenie vo výroku, ktorým odporcovi bola uložená povinnosť nahradiť trovy štátu vo výške 119,52 €. Výrok uznesenia, ktorým bola uložená povinnosť navrhovateľovi uhradiť trovy štátu vo výške 119,52 € nebol napadnutý odvolaním, stal sa právoplatným (§ 206 ods.2 O.s.p.) a nebol v odvolacom konaní preskúmavaný.

Odvolací súd prejednal vec podľa § 212 ods.1,3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) a uznesenie v napadnutej časti ako vecne správne podľa § 219 O.s.p.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením rozhodnutia súdu prvého stupňa (§ 219 ods.2 O.s.p.) a k odvolacím námietkam udáva:

Podľa § 151 ods.1, 6 O.s.p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. O trovách štátu súd rozhodne aj bez návrhu.

Z cit. § 151 ods.1 O.s.p. vyplýva, že o trovách konania rozhoduje súd spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí, z toho je možné vyvodiť záver, že o trovách konania, teda aj o trovách štátu je možné rozhodnúť aj po rozhodnutí vo veci samej.

Z obsahu spisu vyplýva, že navrhovateľovi bola uložená povinnosť zložiť preddavok na trovy znaleckého dokazovania. Túto povinnosť si však navrhovateľ do právoplatného skončenia konania vo veci samej nesplnil, pričom nezložený preddavok je možné vymáhať iba do právoplatného skončenia konania vo veci samej. Uvedená skutočnosť však nemá vplyv na správnosť rozhodnutia súdu prvého stupňa, ktorým žalovanému bola uložená povinnosť nahradiť trovy štátu v rozsahu 1/2-ice, pretože skutočnosť, že preddavok na trovy znaleckého dokazovania nebol uhradený a nebol ani vymožený, preto trovy znaleckého dokazovania boli preddavkom uhradené z prostriedkov štátu, nemá vplyv na to, že v zmysle § 148 ods.1 O.s.p. štát má podľa výsledkov konania proti účastníkom právo na náhradu trov konania, ktoré platil.

Odvolací súd za nedôvodnú považuje aj odvolaciu námietku, podľa ktorej uznesenie nemohol vydať vyšší súdny úradník, nakoľko podľa § 6 písm.b/ zák.č. 549/2003 Z.z. vyšší súdny úradník je oprávnený rozhodovať o znalečnom.

Z uvedených dôvodov odvolací súd ako už bolo vyššie uvedené potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutej časti ako vecne správne.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.