KSKE 2 Co 198/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 198/2011

KS v Košiciach, dátum 14.03.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 198/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/198/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7207221653 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Soga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7207221653.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Miroslava Sogu a sudcov JUDr. Viery Bodnárovej a JUDr. Ota Jurča, v právnej veci žalobcu F.. P. X., bývajúceho v H., N. XX, zast. JUDr. Michalom Treščákom, advokátom, Advokátska kancelária Košice, Slovenskej jednoty 8, proti žalovanému: U.S.STEEL Services, s.r.o., so sídlom Vstupný areál U.S.STEEL, Košice, IČO: 36571415, zast. JUDr. Tomášom Homolyom, advokátom so sídlom Tatranská 11, Košice, o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II. zo dňa 13.4.2011, č.k. 12C/127/07-341 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa domáhal neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru, ktoré bolo vykonané listom žalovaného zo dňa 10.7.2007 a žiadal priznať náhradu mzdy.

Súd prvého stupňa preskúmavaným rozsudkom žalobu zamietol a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že žaloba je nedôvodná.

Vychádzal zo záveru, že žalobcovi bol preukázateľne vyslovený zákaz, resp. nesúhlas pokračovaním v obchodnej spolupráci so spol. EMER Servis, s.r.o. Pokiaľ bolo žalobcovi vytýkané, že neurobil žiadne kroky smerujúce proti realizovaniu obchodu medzi spol. U.S.STEEL Košice, s.r.o. a EMER Servis, s.r.o., čo malo byť zistené z emailovej komunikácie zo dňa 13.10.2006, kedy žalobca obdŕžal od F.. S. N., konateľky a majiteľky tejto spoločnosti ponuku inventáru a dekorácie na rozlúčkový večer s viceprezidentom spol. U.S.STEEL Košice, s.r.o., súd nepovažoval tento dôvod za spôsobilý na okamžité skončenie pracovného pomeru so žalobcom, keďže obchodná spolupráca bola zrealizovaná medzi materskou spoločnosťou U.S.STEEL Košice, s.r.o. a EMER Servis, s.r.o. ako dvoma samostatnými právnymi subjektmi a niet žiadneho rozumného dôvodu, aby žalobca rozhodoval o tom, kedy bude obchodné kontakty realizovať spoločnosť U.S.STEEL Košice, s.r.o. Čo sa týka dôvodu na okamžité skončenie spočívajúce v tom, že dňa 10.1.2007 (v písomnom vyhotovení uvedený nesprávny dátum 17.1.2007, pričom sa jedná o zrejmú nesprávnosť) žalobca zo svojej služobnej emailovej schránky mal odoslať do emailovej schránky svojho syna a ten s jeho vedomím aj do emailovej schránky spol. EMER Servis, s.r.o. ponuku spoločnosti žalovaného na zabezpečenie cateringových služieb pre

spoločnosť Vsl. energetika, a.s. na pracovný obed dňa 17.1.2007 pre Top managment VSE, a.s., pričom EMER Servis, s.r.o. bol konkurentom žalovaného vo výberom v konaní na túto akciu, a mal napokon výberové konanie vyhrať, táto okolnosť nebola spornou, pokiaľ ide o odoslanie týchto správ a ich obsah. Spoločnosť Vsl. energetika, a.s. potvrdila, že telefonicky oslovila do výberového konania na túto akciu tri spoločnosti, medzi ktoré patrila aj spoločnosť žalovaného a spoločnosť EMER Servis, s.r.o. Napokon si vzhľadom na porovnateľné cenové ponuky všetkých subjektov vybrala tretí subjekt, a to spoločnosť Atrio spoločenský servis, s.r.o. pre zaujímavejšiu ponuku jedál, a tiež na základe predchádzajúcich skúseností. Bez ohľadu na túto skutočnosť súd považoval uvedené konanie žalobcu za dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru, vychádzajúc zo záveru, že bol vyslovený zákaz nespolupracovať so spoločnosťou EMER Servis, s.r.o., a táto spoločnosť navyše vystupovala vo vzťahu k žalovanému vo výberovom konaní ako konkurent pri poskytovaní ponuky. Odoslanie ponuky jedál a ich ceny je možné aj bez zreteľa na výsledok výberového konania na cateringové služby, považovať za závažné konanie v rozpore so záujmami zamestnávateľa. Sprístupnenie takýchto informácii je spôsobilé ovplyvniť výsledky výberového konania, keď konkurenčná spoločnosť, v ktorej pôsobila priateľka žalovabcovho syna a zjavne intenzívne spolupracovala aj so synom samotného žalobcu, o čom svedčí táto emailová komunikácia, mohla hoc aj zhodnú ponuku jedál predložiť do výberového konania vo výhodnejšom cenovom rozpätí poznajúc ceny svojho konkurenta, a tým dosiahnuť vedomú výhodu. Pri vyhodnotení závažnosti tohto počínania žalobcu bolo prihliadnuté aj na jeho pracovnú pozíciu vedúceho zamestnanca, na ktorého sú vo všeobecnosti kladené zvýšené osobnostné a pracovné nároky pri výkone práce. Úlohou žalobcu ako riaditeľa reštauračných služieb bolo mimo iného zabezpečiť čo najväčšie množstvo obchodných prípadov, a teda snaha výberové konanie vyhrať, nie naopak umožňovať iným obchodným partnerom, aby v tomto konkurenčnom boji uspeli už len na základe poznania cenovej ponuky spoločnosti žalovaného, ktorej mohli následne prispôsobiť svoju cenu.

Dôvodom skončenia pracovného pomeru so žalobcom bolo aj jeho konanie, či nekonanie, keď s jeho vedomím napriek zákazu spolupracovať so spoločnosťou EMER Servis, s.r.o. mala prebiehať od októbra 2006 netransparentným spôsobom spolupráca medzi spoločnosťou EMER Serves, s.r.o. a prevádzkou v Košickej Belej. V tomto prípade nebol preukázaný dôvod skončenia pracovného pomeru, pokiaľ ide o vedomosť žalobcu o obchodnej spolupráci, keďže vedúci prevádzky v Košickej Belej F.. S. Š. vo svojom písomnom vyjadrení pre potreby žalovaného potvrdil, že o tejto obchodnej spolupráci žalobca vedomosť nemal, keďže prebiehala len v kompetencii vedúceho tohto prevádzkového zariadenia. Konaním žalobcu, ktorý nerešpektoval pokyny nadriadeného zamestnanca, odosielal konkurenčnej spoločnosti informácie takého charakteru, ktoré boli spôsobilé privodiť neúspech zamestnávateľa vo výberových konaniach a neorganizoval prácu svojich podriadených, keď títo bez jeho vedomia vykonávali obchodné prípady aj so spoločnosťou, u ktorej bol vydaný zákaz obchodovať žalobca porušil pracovný poriadok žalovaného a ust. § 81 písm.a/, e/, a § 82 Zákonníka práce, ako boli vymedzené v okamžitom skončení pracovného pomeru. Porušenie povinnosti žalobcu možno pritom považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny prihliadajúc k okolnostiam, za ktorých k tomu porušeniu došlo, keď už v máji 2006 bola prerokovaná možnosť spolupráce s obchodnou spoločnosťou EMER Servis, s.r.o. so záverom ukončiť preventívne obchodné prípady s týmto subjektom. Závažnosť porušenia pracovnej disciplíny je odôvodnená aj od pôsobnosti žalobcu ako riadiaceho pracovníka spoločnosti, u ktorého sa obzvlášť predpokladá a vyžaduje, aby dbal na dodržiavanie pokynov svojich nadriadených a tie následne prenášal do úpravy práv a povinnosti svojich podriadených zamestnancov.

Proti tomuto rozsudku sa včas odvolal žalobca. Nesúhlasil so záverom súdu prvého stupňa, že bolo preukázané porušenie pracovnej disciplíny tak ako je mu to vytýkané v listine o okamžitom skončení pracovného pomeru. Má za to, že ani z vyjadrenia F.. N. nevyplýva, že by na stretnutí so žalobcom bol vyzvaný na ukončenie akýchkoľvek aktivít týkajúcich sa spoločnosti EMER Servis, s.r.o. Zotrval na tvrdení, že takýto záver je nepravdivý a nie je ničím preukázaný. Ďalej poukázal na to, že z výpovede F.. Š., ktorá ako jediná osoba mohla potvrdiť tvrdenie Ing. Straku, že hneď po stretnutí konanom dňa 22.5.2006 bol uložený žalobcovi zákaz spolupráce so spoločnosťou EMER Servis, s.r.o., toto tvrdenie nepotvrdila. Žalobca v konaní zotrval na svojom tvrdení, že po stretnutí mu F.. N. žiaden priamy a ani nepriym zákaz spolupráce so spoločnosťou EMER Servis, s.r.o. nedal. To znamená, že toto tvrdenie F.. N. je v konaní sporným, čím nie je daný postup súdu podľa § 120 ods.3 O.s.p. Považoval za nesprávne, že súd prvého stupňa prevzal vyššie uvedené sporné tvrdenie F.. N. bez toho, aby sa s ním v rozsudku náležitým spôsobom súd vyporiadal. Zotrval na tvrdení, že dôvody pre skončenie pracovného pomeru v listine o skončení sú uvedené nezrozumiteľne a z konania nevyplývajú skutočnosti tvrdené žalovaným,

že okamžité skončenie pracovného pomeru bolo dané žalobcovi z dôvodu porušenia zákazu žalovaného nespolupracovať so spoločnosťou EMER Servis, s.r.o. Ďalej uviedol, že žalovaný v konaní pri preukázaní skutkových dôvodov poukázal na úplne iné skutočnosti ako tie, ktoré sú uvedené v listine o okamžitom skončení pracovného pomeru a z vykonaného dokazovania vyplynulo, že niektoré skutky sa nestali. Žalovaný počas celého konania nepreukázal, že by žalobcovi uložil zákaz spolupráce so spoločnosťou EMER Servis, s.r.o. a to takým spôsobom, aby bolo možné usúdiť, že žalobcovi bola uložená táto povinnosť podľa § 81 písm.a/ Zákonníka práce. Vzhľadom k tomu navrhol rozsudok súdu prvého stupňa zmeniť, žalobe v celom rozsahu vyhovieť. Pokiaľ ide o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru, priznať náhradu mzdy vo výške 1.867,69 € mesačne a priznať aj trovy konania.

Žalovaný sa k podanému odvolaniu nevyjadril.

Krajský súd na základe podaného odvolania vec prejednal bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) , rozsudok verejne vyhlásil v súlade s ust. § 156 ods.1 O.s.p., pričom verejné vyhlásenie rozsudku oznámil na úradnej tabuli súdu v súlade s ust. § 156 ods.3 O.s.p.

Odvolací súd po preskúmaní veci dospel k záveru, že súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav a správne aj vec rozhodol. Správne, výstižné a presvedčivé sú aj dôvody rozsudku prvého stupňa, na ktoré v celom rozsahu poukazuje aj odvolací súd. Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje so skutkovými a právnymi závermi súdu prvého stupňa, ktoré sú uvedené v dôvodoch napadnutého rozsudku a k týmto nemá čo dodať. Odvolacie námietky žalobcu považuje odvolací súd v celom rozsahu za nedôvodné. Odvolací súd má za to, že s týmito odvolacími námietkami sa v celom rozsahu v dôvodoch napadnutého rozsudku vyporiadal súd prvého stupňa a to najmä, pokiaľ ide o existenciu dôvodov pre okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodov hrubého porušenia pracovnej disciplíny tak ako je to uvedené v listine o okamžitom skončení pracovného pomeru zo dňa 10.7.2007. Súd prvého stupňa správne z vykonaného dokazovania uzavrel, že žalobcovi bol vyslovený zákaz, resp. nesúhlas v pokračovaní v obchodnej spolupráci so spoločnosťou EMER Servis, s.r.o. a že táto skutočnosť bola aj obsahom listiny o okamžitom skončení pracovného pomeru. V tejto časti súd prvého stupňa správne vyhodnotil aj dopady, ktoré nerešpektovanie tohto zákazu zo strany žalobcu mohli pre žalovaného priniesť.

Z týchto dôvodov krajský súd podľa ust. § 219 ods.1,2 O.s.p. rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil.

Náhradu trov odvolacieho konania krajský súd účastníkom nepriznal, keďže žalovaný ako úspešný v konaní si žiadne trovy neuplatnil a žalobca ako neúspešný s poukazom na ust. § 142 ods.1 O.s.p. nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie.