KSKE 2 Co 2/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 2/2012

KS v Košiciach, dátum 13.03.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 2/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/2/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7507207157 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7507207157.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu G. R. F. F.. F. E..D.., X. G., F. F. O. B. Č..XXXX/XX, X. F., IČO: XXXXXXXX proti žalovaným: 1/ G. F., nákladná doprava so sídlom na Y. XX, X. Č., IČO: XXXXXXXX, 2/ V..D..I.., R..F.. F. F. O. U. Č..X X. V., IČO: XXXXXXXXX, v konaní o náhradu škody a ušlý zisk, o odvolaní X. G., X. O. X. Č..X, proti uzneseniu Okresného súdu Košice-okolie č.k. 11C/86/2007-18 zo dňa 30.6.2011 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením konanie zastavil a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto uzneseniu, ktoré bolo vydané 30.6.2011 a doručené žalobcovi 11.8.2011 podal dňa 26.8.2011 odvolanie X. G..

Odvolací súd zistil, že X. G. nebol účastníkom prvostupňového konania. V odvolaní síce uviedol, že 1.7.2009 bola pohľadávka žalobcu na základe písomnej zmluvy postúpená jemu, ale doklad o postúpení nedoložil, a pred rozhodnutím súdu prvého stupňa nepožiadal o pripustenie zámeny účastníkov. V čase rozhodnutia súdu prvého stupňa ani v čase podania odvolania nebolo rozhodnuté o zámene účastníkov, preto podľa odvolacieho súdu odvolanie podala neoprávnená osoba.

Podľa § 218 ods.1 písm.b/ O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na oprávnenie nie je oprávnený.

V zmysle tohto ustanovenia odvolací súd odmietol odvolanie X. G..

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods.1 O.s.p. v spojení s ust. § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania, pretože odvolanie bolo odmietnuté.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.