KSKE 2 Co 238/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 238/2012

KS v Košiciach, dátum 27.09.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 238/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/238/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111218123 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111218123.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcov: v 1. rade Q. Q., bytom Q. X, A., v 2. rade Ž. Q., bytom Q. X, A., v 3. rade M. A., bytom Q. X, A., v 4. rade F. E., bytom Q. X, A., v 5. rade J. E., bytom Q. X, A., v 6. rade A. E., bytom Q. X, A., v 7. rade K. Z., bytom Q. X, A., v 8. rade M. Z., bytom Q. X, A., v 9. rade D. F., bytom Q. X, A., v 10. rade T. F., bytom Q. X, A., v 11. rade A. L., bytom Q. X, A., v 12. rade K. L., bytom Q. X, A., v 13. rade P. Č., bytom Q. X, A., v 14. rade F. Č., bytom Q. X, A., v 15. rade F. A., bytom Q. X, A., v 16. rade F. A., bytom Q. X, A., v 17. rade J. X., bytom Q. X, A., v 18. rade F. X., bytom Q. X, A., v 19. rade J. Z., bytom Q. X, A., v 20. rade F. Z., bytom Q. X, A., v 21. rade P. Š., bytom Q. X, A., v 22. rade X. X., bytom Q. X, A., v 23. rade M. X., bytom Q. X, A., v 24. rade F. V., bytom Q. X, A., v 25. rade L. Q., bytom Q. X, A., v 26. rade E. Q., bytom Q. X, A., v 27. rade B. J., bytom Q. X, A., v 28. rade O. L., bytom Q. X, A., v 29. rade V. L., bytom Q. X, A., v 30. rade D. X., bytom Q. X, A., v 31. rade O. X., bytom Q. X, A., v 32. rade J. U., bytom Q. X, A., v 33. rade T. U., bytom Q. X, A., v 34. rade V. Q., bytom T. XX, v 35. rade P. L., bytom Q. X, A., v 36. rade P. L., bytom Q. X, A., v 37. rade Š. X., bytom Q. X, A., v 38. rade Ľ. X., bytom Q. X, A., v 39. rade F. B., bytom Q. X, A., v 40. rade V. V., bytom Q. Z. K. - B. XXX, v 41. rade O. V., Q. Z. K. - B. XXX, v 42. rade J. A., bytom B.K. X, A., v 43. rade E. A., B. X, A., v 44. rade P. J., bytom Q. X, A., v 45. rade F. J., bytom Q. X, A., v 46. rade Ľ. H., bytom Q. X, A., v 47. rade X. H., bytom Q. X, A.Š., všetci zastúpení žalobkyňou v 4. rade, proti žalovanému: Územné bytové družstvo, Košice - Ťahanovce, so sídlom Bukureštská 12, Košice, IČO: 00 594 725, právne zastúpený JUDr. Annou Lacovou, advokátkou, so sídlom Pražská 4, Košice, o vydanie bezdôvodného obohatenia, o odvolaní žalobcov proti uzneseniu Okresného súdu Košice I, č. k. 35C/204/2011-49 z 25. 4. 2012 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie v napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania tak, že ich náhradu účastníkom nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením konanie zastavil. Žalobcov v 1. až 47. rade zaviazal spoločne a nerozdielne nahradiť žalovanému trovy konania vo výške 443,04 eur k rukám advokátky JUDr. Anny Lacovej do troch dní od právoplatnosti uznesenia a žalobkyni v 4. rade nariadil vrátiť súdny poplatok za návrh prostredníctvom Daňového úradu v Košiciach do pätnástich dní od doručenia uznesenia.

Rozhodnutie, pokiaľ išlo o trovy medzi žalobcami a žalovaným, zdôvodnil tým, že o nich rozhodol podľa § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p. V tomto prípade žalobcovia v 1. až 47. rade tým, že vzali žalobu v celom rozsahu späť, z procesného hľadiska zavinili, že súd musel konanie zastaviť. Preto sú žalobcovia povinní nahradiť trovy konania žalovanému, ktoré pozostávali z trov právneho zastúpenia, ktoré súd prvého stupňa vyčíslil za jeden úkon právnej pomoci vo výške 214,11 eur, za prevzatie a prípravu zastúpenia a odmenu za jeden úkon právnej pomoci, a to za písomné podanie vo veci samej a priznal aj režijný paušál vo výške 14,82 eur. Ďalej súd prvého stupňa uviedol, že nerozhodol o trovách podľa § 150 ods. 1 O.s.p., nakoľko dospel k záveru, že na strane žalobcov nie sú dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré súd nemusí trovy konania celkom, alebo sčasti priznať.

Proti tomuto uzneseniu, a to proti výroku o trovách konania podali odvolanie žalobcovia. V dôvodoch odvolania poukázali na to, že žalovaný, ako správca bytov žalobcov, nereagoval na ich poslednú predsúdnu výzvu vôbec a ani prostredníctvom dodávateľa služieb, a to napriek tomu, že v štatutárnom orgáne na zastupovanie pred súdom má k dispozícii práve svoju zvolenú advokátku ako svoju členku predstavenstva. Do konania si ju pribral ako advokátku, a preto podľa žalobcov nepotrebovala na prípravu zastupovania žiadnu prípravu. Žalobcovia, keď zistili po doručení vyjadrenia štatutárnej zástupkyne, ktorú súčasne pribral žalovaný ako svoju advokátku, že ide o dlhoročnú zamestnankyňu žalovaného a majú vedomosť o tom, že ako advokátka môže uplatniť trovy právneho zastúpenia, zobrali svoj návrh v celom rozsahu späť. Žalobcovia súčasne doručili súdu výpisy z Obchodného registra žalovaného a navrhli súdu uplatniť ustanovenie § 150 O.s.p. pri rozhodovaní o trovách právneho zastúpenia, pokiaľ si ich členka predstavenstva uplatní ako advokátka, a pokiaľ nebude vzhľadom na jej postavenie u žalovaného a na nenáročnosť úkonov žalovaného postupovať v súlade s dobrými mravmi, teda ak si predsa len uplatní pri späťvzatí návrhu, trovy. Poukázali na dôkazy, ktoré je možné vykonať, a to, od ktorého dátumu bola JUDr. Anna Lacová zamestnankyňou žalovaného, od kedy a do kedy jej platili mesačnú odmenu za prácu v predstavenstve a žiadali vyžiadať oznámenie od Všeobecnej zdravotnej poisťovne o platbách poisteného na zdravotné poistenie zamestnávateľom JUDr. Anny Lacovej, teda ÚBD Košice - Ťahanovce. Po zabezpečení navrhnutých dôkazov navrhli, aby odvolací súd rozhodol o trovách podľa § 150 ods. 1 O.s.p. Žiadali preto zmeniť rozhodnutie súdu prvého stupňa a žalovanému nepriznať právo na náhradu trov konania.

Žalovaný navrhol potvrdiť napadnuté rozhodnutie ako vecne správne a uplatnil aj trovy odvolacieho konania.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1, 3 v spojení s ustanovením § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t. j. vo výroku o trovách prvostupňového konania a dospel k záveru, že boli dôvody pre zmenu tohto rozhodnutia.

Podľa § 150 ods. 1 O.s.p., ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom, alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril.

Podľa § 142 ods. 1 O.s.p. súd prizná náhradu trov potrebných na uplatňovanie, alebo bránenie práva. Z tohto ustanovenia vychádzajú aj ďalšie ustanovenia o trovách konania, z čoho potom vyplýva, že súd môže priznať len účelne vynaložené trovy. Podľa odvolacieho súdu v konaní pred súdom prvého stupňa nešlo o účelne vynaložené trovy žalovaným, pretože aj v čase rozhodovania súdu prvého stupňa, aj odvolacieho súdu, je terajšia advokátka žalovaného súčasne členkou predstavenstva. Bola oboznámená s predmetom sporu, pretože žalobcovia doručili predstavenstvu pred podaním návrhu na súd svoju požiadavku na vyčíslenie skutočných nákladov, na ktorú však predstavenstvo do podania žaloby nereagovalo. Je pravdou, že mohla zastupovať aj ako advokátka, ale práve v tom odvolací súd vidí neúčelnosť z toho dôvodu vzniknutých trov. Okrem neúčelnosti trov odvolací súd však posudzoval aj aplikáciu ustanovenia § 150 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že vzhľadom na povahu sporu, ktorý vznikol medzi užívateľmi bytov a správcom týchto bytom, a ktorému sa mohlo predísť včasnou odpoveďou na požiadavku nájomníkov a vlastníkov bytov, odvolací súd je toho názoru, že je možné vychádzať z toho, že ide o dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré súd výnimočne nemusí náhradu trov konania priznať. Vychádzajúc z uvedeného odvolací súd podľa § 220 O.s.p. zmenil uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti a náhradu trov prvostupňového konania účastníkom nepriznal.

V odvolacom konaní odvolatelia náhradu trov odvolacieho konania neuplatnili a žalovaný v odvolacom konaní úspech nemal, preto odvolací súd náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal (§ 224 ods. 1 v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p.) .

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods. 9 tretia veta zák. č. 757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.