KSKE 2 Co 279/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 279/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/279/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107233523 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107233523.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu Lawyer Partners, a.s. Bratislava, Prievozská 37, IČO: 35 944 471, zast. AK Chabadová, s.r.o., Bratislava, Pri starej prachárni 13, IČO: 36 866 733, proti žalovanému E. D., bytom T., I. XX, o 1,33 €, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I, č.k. 18C 58/2010-38 zo 14.7.2011, takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok v napadnutej časti, vo výroku o trovách konania tak, že zaväzuje žalovaného zaplatiť žalobcovi trovy prvostupňového konania 33,20 €, ktorú sumu je povinný zaplatiť advokátovi žalobcu do 3 dní po právoplatnosti uznesenia.

Žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu vo výške 1,33 € a nahradiť mu trovy konania v sume 16,60 € na účet právneho zástupcu žalobcu, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Pri rozhodovaní vychádzal zo zistenia, že predmetom konania je žaloba o zaplatenie nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch za používanie rozhlasových prijímačov.

Ďalej vychádzal zo zistenia, že rozsudkom Okresného súdu Bratislava I, č.k. 7C 144/2006-326 z 20.10.2008 bol zamietnutý návrh žalobcu Slovenského rozhlasu proti žalovanému Lawyer Partners, a.s., o určenie neplatnosti rámcovej zmluvy o postúpení pohľadávok z 15.7.2005 a na jej základe realizačnej zmluvy č. 1 k rámcovej zmluve o postúpení pohľadávok z 20.9.2005, realizačnej zmluvy č. 2 k rámcovej zmluve o postúpení pohľadávok z 21.1.2006 a určil, že právny vzťah založený týmito zmluvami naďalej trvá, že z výpisu nedoplatkov evidenčného č. 0521814524 vyplýva, že žalovaný ako platiteľ koncesionárskeho poplatku za používanie rozhlasových prijímačov nezaplatil koncesionársky poplatok za mesiac september 2004 v sume 1,33 € (40,-Sk) .

Na základe vykonaného dokazovania s prihliadnutím na ust. § 13 ods. 7 zák. č. 68/2008 Z.z., § 3 ods. 1, 3, 4 zák. č. 212/1995 Z.z., § 4a ods. 1 zák. č. 212/1995 Z.z. s prihliadnutím na ust. § 524 ods. 1, 2 OZ dospel k záveru, že žaloba žalobcu je podaná dôvodne, pretože žalovaný nezaplatil koncesionársky poplatok v sume 1,33 € (40,-Sk) , nereagoval ani na výzvu na zaplatenie dlžného koncesionárskeho poplatku a pôvodný veriteľ uvedenú pohľadávku účinne postúpil žalobcovi. Vychádzajúc z vyššie uvedeného žalobe o zaplatenie istiny v celom rozsahu vyhovel.

O trovách konania rozhodol s poukazom na ust. § 150 ods. 2 O.s.p. tak, že priznal žalobcovi nárok na náhradu trov konania vo výške zaplateného súdneho poplatku a nepriznal mu trovy právneho zastúpenia poukazujúc na to, že takto priznaná náhrada trov konania predstavuje náhradu nevyhnutných nákladov žalobcu potrebných pre uplatnenie jeho nároku súdnou cestou. Priznanie vyššej náhrady trov konania by bolo podľa názoru súdu prvého stupňa neprimerané žalovanej istine a predmetu sporu, ktorý je považovaný za drobný spor bez zložitých právnych úvah.

Rozsudok vo výroku o trovách konania napadol včas podaným odvolaním žalobca. Navrhol rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti zmeniť tak, aby mu bola priznaná náhrada trov konania v sume 81,79 €. Rozhodnutie o znížení trov konania považoval za nesprávny, poukázal na to, že je síce pravdou, že právny poriadok v súčasnosti umožňuje zníženie náhrady trov konania, avšak pokiaľ by súd konal riadne a včas bez zbytočných prieťahov, bol by k rozhodnutiu dospel ešte v čase, keď možnosť zníženia náhrady trov konania pri drobných sporoch nebola v právnom poriadku obsiahnutá, keďže návrh na začatie konania podával ešte v roku 2006 za správneho stavu, z ktorého vyplývala iná náhrada trov konania, ako v čase skutočného rozhodovania. Ďalej poukazoval na to, že pokiaľ súd uvádza, že by zastupovanie bolo pre advokáta zaujímavé aj v prípade, pokiaľ by sa dohodli na zníženej odmene, nejde o relevantné odôvodnenie a súd nemá právo posudzovať, aká odmena je ešte adekvátna. Zdôrazňoval, že náhrada trov konania, ktorú mu súd priznal, nepokryje náklady na služby advokáta. Zároveň poukázal na skutočnosť, že novela pôsobí retroaktívne, čo je v rozpore so zásadami právneho štátu.

Podľa § 150 ods. 2 O.s.p. ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť.

Podľa 200ea ods. 1 O.s.p. ak v priebehu konania dosiahne predmet konania sumu 500 €, od toho okamihu ide o drobný spor.

Vychádzajúc z uvedeného, keďže predmetom tohto konania je zaplatenie 1,33 €, ide o drobný spor v zmysle cit. § 200ea ods. 1 O.s.p., preto správne súd prvého stupňa postupoval, pokiaľ pri rozhodovaní o trovách prvostupňového konania prihliadal aj na cit. ust. § 150 ods. 2 O.s.p.

Podľa dôvodovej správy k cit. § 150 ods. 2 O.s.p., navrhovateľ zákona pristúpil k zníženiu neprimeraných trov, ktoré sú voči pohľadávke v drobných veciach neprimerané. V týchto konaniach trovy predstavujú niekoľkonásobne vyššiu sumu ako samotná pohľadávka. Cieľom súdnych rozhodnutí v takýchto veciach má byť vymoženie pohľadávky s čo najnižšími nákladmi a nemôže prevažovať záujem na vedení konania z dôvodu, že ide o zaujímavé veci z hľadiska odmeny advokáta. Týmto ustanovením sa navrhuje nepriznanie neprimeraných trov voči pohľadávke len v sporoch o najnižšie sumy.

Odvolací súd vychádzajúc z dôvodovej správy ust. § 150 ods. 2 O.s.p. záver súdu prvého stupňa o tom, že v danom prípade sú splnené podmienky pre zníženie náhrady trov konania považuje za vecne správne. Pochybil však súd prvého stupňa, pokiaľ vyčíslené trovy konania znížil na 16,60 €.

Vychádzajúc zo zásady, že cieľom súdnych rozhodnutí v drobných sporoch má byť vymoženie pohľadávky s čo najnižšími nákladmi a nemôže prevažovať záujem na vedení konania z dôvodu, že ide o zaujímavé veci z hľadiska odmeny advokáta, odvolací súd má za to, že je potrebné prihliadať na to z čoho pozostávajú trovy konania. Je potrebné prihliadať na náhradu trov konania pozostávajúcich zo zaplateného súdneho poplatku a na náhradu trov konania pozostávajúcich z trov právneho zastúpenia. Žalobcovi prináleží náhrada hotových výdavkov, v danom prípade náhrada za zaplatený súdny poplatok vo výške 16,60 eur a náhrada trov konania pozostávajúca z trov právneho zastúpenia, ktorú v zmysle cit. § 150 ods. 2 O.s.p. v danom prípade je potrebné znížiť. Keďže celkové trovy žalobca vyčíslil na 81,79 €, odvolací súd považuje za primerané trovy okrem náhrady súdneho poplatku aj odmenu za jeden úkon právnej pomoci vo výške 16,60 €, pretože odmena za jeden úkon predstavuje najnižšie náklady, ktoré možno považovať za primerané, keďže žalobcovi vznikli trovy nielen v súvislosti so zaplatením súdneho poplatku, ale aj v súvislosti s tým, že sa v konaní nechal zastúpiť advokátom.

Žalobca má totiž právo byť v konaní zastúpený advokátom a s poukazom na ust. § 142 ods. 1 O.s.p. aj má právo na náhradu trov konania vzhľadom na to, že bol v konaní úspešný. Na druhej strane z ust. § 150 ods. 2 O.s.p. vyplýva oprávnenie súdu znížiť náhradu trov v drobných sporoch, pokiaľ sú tieto trovy neprimerané voči pohľadávke.

Na skutočnosť, že novela zák. č. 384/08 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - pôsobí retroaktívne nebolo možné vziať zreteľ lebo podľa § 2 ods. 1 prvá veta zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sudca je pri výkone svojej funkcie nezávislý a pri rozhodovaní viazaný len o. i. zákonom, teda aj zákonom, ktorý podľa účastníka pôsobí retroaktívne.

Z uvedeného dôvodu odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti vo výroku o trovách konania a žalobcovi priznal náhradu trov konania pozostávajúcich z náhrady hotových výdavkov v sume 16,60 € a trov právneho zastúpenia za jeden úkon právnej pomoci v sume 16,60 €, t. j. 2 x 16,60 €, čo spolu predstavuje čiastku 33,20 €.

O povinnosti žalovaného zaplatiť tieto trovy na účet zástupcu žalobcu bolo rozhodnuté v súlade s § 149 ods. 1 O.s.p.

Výrok o trovách odvolacieho konania vyplýva z § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 2 O.s.p. V danom prípade žaloba v odvolacom konaní bol úspešný iba čiastočne, preto odvolací súd rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

Toto rozhodnutie prial senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.