KSKE 2 Co 314/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 314/2011

KS v Košiciach, dátum 14.03.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 314/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/314/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111206609 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111206609.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci navrhovateľa S. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom T., G. XX, proti odporcovi C.. C. N., nar. XX.X.XXXX, bytom T., E. X, o 1.327,76 € s prísl., o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Košice I, č.k. 17C 49/2011-15 z 12.8.2011, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením priznal navrhovateľovi oslobodenie od súdnych poplatkov v rozsahu jednej polovice.

Pri rozhodovaní vychádzal zo zistenia, že predmetom konania je žaloba o zaplatenie 1.327,76 € s prísl., že navrhovateľ, ktorý požiadal o oslobodenie od súdnych poplatkov, poberá starobný dôchodok vo výške 370,70 € mesačne, že je slobodný, nemá žiadnu vyživovaciu povinnosť, nemá príjmy z iných zdrojov ani osobný majetok väčšej hodnoty, nemá dlhy.

Vychádzajúc z § 138 ods. 1 O.s.p. prihliadajúc na ust. § 2 zák. č. 601/2003 Z.z. dospel k záveru, že v danom prípade na strane navrhovateľa nie sú splnené zákonné podmienky, na základe ktorých by mu mohlo byť priznané úplné oslobodenie od súdnych poplatkov. Súd prvého stupňa dospel k záveru, že celkové pomery navrhovateľa neodôvodňujú úplné oslobodenie od súdnych poplatkov, mal však za to, že mu prináleží oslobodenie od súdnych poplatkov v rozsahu jednej polovice.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním navrhovateľ. Navrhol zmeniť napadnuté uznesenie tak, aby mu bolo priznané úplné oslobodenie od súdnych poplatkov. Rozhodnutie súdu prvého stupňa nepovažoval za správne poukazujúc na to, že v mesiaci september roku 2011 mal príjem 370,70 € (dôchodok) , výdavky v celkovej sume 845,5 €, pozostávajúce z výdavkov na správu bytu 71 €, elektriku 5 €, vodu 5 €, rozhlas 2 €, strava 180 €, lieky 15 €, zubná protéza 400 €, zubné ošetrenie 100 €, holič 5 €, oblečenie 20 €, topánky 40 €, odvoz smeti 2,5 €. Za uvedený mesiac mal teda výdavky vyššie oproti príjmom o 474,8 €, preto výdavky musel vyrovnávať svojimi úsporami z minulých rokov. Z uvedených dôvodov požiadal o úplné oslobodenie od súdnych poplatkov.

Odvolací súd prejednal vec podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a napadnuté uznesenie ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Ani po vydaní napadnutého uznesenia neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali iné rozhodnutie vo veci.

Podľa § 138 ods. 1 O.s.p. na návrh môže predseda senátu priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejmé bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva.

Z cit. § 138 ods. 1 O.s.p. vyplýva, že ak uplatňovanie alebo bránenie práva nie je ani svojvoľné ani zrejmé bezúspešné, umožňuje toto citované zákonné ustanovenie vyhovieť žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov pod podmienkou, že to odôvodňujú pomery účastníka. Obsah pojmu pomery účastníka zákonom síce nie je bližšie vysvetlený, bezpochyby však musí ísť o pomery majetkové, majúce základ v okolnostiach, ktoré nie sú dočasnej či prechodnej povahy a odôvodňujú záver, že poplatník celkom či sčasti nemôže splniť poplatkovú povinnosť alebo že jej splnenie od neho nemožno spravodlivo žiadať.

V predmetnej veci navrhovateľ požiadal o priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov poukazujúc na výšku svojho dôchodku a na skutočnosť, že nemá príjmy z iných zdrojov, nemá osobný majetok väčšej hodnoty, je slobodný. Iné okolnosti neuvádzal.

Navrhovateľ v odvolaní síce poukazoval na výšku mesačných výdavkov, konkrétne v mesiaci september 2011, ktoré podstatne prevýšili výšku jeho príjmov, čím odôvodňoval dôvodnosť svojej žiadosti o priznania oslobodenia od súdnych poplatkov. Tieto svoje tvrdenia, resp. pravdivosť svojich tvrdení uvádzaných v odvolaní, však žiadnym spôsobom nepreukázal, keďže k odvolaniu, ani k žiadosti o priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov nepredložil doklady, ktoré by nasvedčovali tomu, že uvedené výdavky mal.

So zreteľom na vyššie uvedené, odvolací súd dospel k záveru, že v danom prípade navrhovateľ nepreukázal existenciu takých pomerov, so zreteľom na ktoré by mu bolo možné priznať oslobodenie od súdnych poplatkov v celom rozsahu.

Z uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorým navrhovateľovi bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov v rozsahu jednej polovice.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.