KSKE 2 Co 367/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 367/2011

KS v Košiciach, dátum 13.03.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 367/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/367/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011899475 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011899475.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne I.. L. K., naposledy bývajúcej v L.R.H. Č.. XXX, naposledy E.. W..O. X., so sídlom na N. XX, O. N., proti žalovanému W. N., E.. V.. W. B., advokátom so sídlom na V. G. X/A, O. N., o náhradu škody na zdraví, o odvolaní W.. O. X. proti uzneseniu Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi č.k. 6C/182/04-424 zo dňa 28.9.2011 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením priznal znalcovi W.. W. M., B.. za podaný znalecký posudok v tomto konaní odmenu v celkovej výške 375 €.

Proti tomuto uzneseniu podala odvolanie W.. O. X., ktorá bola advokátkou nebohej žalobkyne.

Podľa § 19 O.s.p. spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti, inak ten, komu ju zákon priznáva.

Spôsobilosť konať pred súdom, pokiaľ ide o fyzickú osobu, nemôže mať ten, kto zomrel a smrťou účastníka zaniká aj zastupovanie advokátom na základe plnej moci.

Podľa § 33b ods.2 OZ plnomocenstvo zaniká srmťou splnomocniteľa.

Podľa § 33b ods.6 OZ, ak splnomocniteľ zomrie alebo ak splnomocnenec vypovie plnomocenstvo, je splnomocnenec povinný urobiť ešte všetko, čo neznesie odklad, aby splnomocniteľ alebo jeho právny zástupca neutrpel ujmu na svojich právach. Z týchto ustanovení vyplýva, že plnomocenstvo zaniká (zásadne) smrťou zastúpeného.

Žalobkyňa zomrela dňa 9.10.2010 a súd prvého stupňa rozhodol o odmene znalca 28.9.2011 a doručoval toto uznesenie bývalej právnej zástupkyni žalobkyne 7.10.2011. Podľa odvolacieho súdu úkon, ktorý vykonala W.. O. X. už nebol úkonom advokáta, pretože splnomocnenie zaniklo smrťou žalovanej a nešlo o bezprostredný úkon po jej smrti, ale po uplynutí jedného roka, preto je odvolací súd toho názoru, že odvolanie v tomto prípade podala neoprávnená osoba. Predmetom konania boli čisto osobné nároky a to bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia, ktoré neprechádzajú na dedičov (§ 579 ods.2 OZ) .

Podľa § 218 ods.1 písm.b/ O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Vychádzajúc z uvedeného ustanovenia odvolací súd odmietol odvolanie W.. O. X., pretože bolo podané neoprávnenou osobou.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.