KSKE 2 Co 47/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 47/2012

KS v Košiciach, dátum 13.09.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 47/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/47/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7909205105 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7909205105.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcov C. R. I. H. R., Z. T. R. R. Z., F. F. K.. Č.. XXX/XXX, zast. D.. R. A. U., I. J. J. F. K.. E.. S.. Š. Č..X R. Q., proti žalovanému E. E., bývajúcemu v Q. F. K.. Č.J.. I. XXXX, t.č. H., B. XXX/XX, zast. D.. D. M., advokátom AK so sídlom na ul. E.. S.. Š. Č.. XXXX/XX R. Q., o vydanie bezdôvodného obohatenia, o odvolaní navrhovateľov proti rozsudku Okresného súdu v Trebišove č.k. 10C/55/2009-72 zo dňa 21.októbra 2011 a späťvzatí návrhu takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie návrhu, z r u š u j e rozsudok a konanie z a s t a v u j e.

Zaväzuje žalobcov nahradiť žalovanému trovy konania v sume 1.278,73 € do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia advokátovi žalovaného.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zamietol žalobu žalobcov a zaviazal ich k náhrade trov žalovaného v sume 1.124,18 € na účet ich advokáta do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Predmetom konania malo byť vydanie bezdôvodného obohatenia v sume 3.319,39 €. Proti tomuto rozsudku podali odvolanie žalobcovia, ktorí ale v priebehu odvolacieho konania zobrali návrh na začatie konania späť osobným podaním dňa 16.júla 2012 na súde prvého stupňa.

Odvolací súd podľa § 208 vyzval žalovaného, aby sa vyjadril k späťvzatiu návrhu a ten písomným podaním doručeným odvolaciemu súdu 12.9.2012 oznámil, že súhlasí so späťvzatím žaloby, navrhol pripustiť späťvzatie, zrušiť napadnutý rozsudok a konanie zastaviť. Uplatnil náhradu trov prvostupňového a odvolacieho konania v celkovej výške 1.278,74 €.

Podľa § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť keď už rozhodol súd prvého súdu, ale jeho rozhodnutie nie je doposiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Vychádzajúc z tohto ustanovenia, odvolací súd pripustil späťvzatie žaloby, zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a konanie zastavil.

O trovách konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods.1 v spojení s ust. § 146 ods.2 O.s.p. a k ich náhrade zaviazal žalovaných, pretože títo zavinili, že sa konanie muselo zastaviť v dôsledku ich úkonu, ktorým bolo späťvzatie žaloby. Trovy žalovaného pozostávali z trov prvostupňového konania, ktoré boli vyčíslené v prvostupňovom rozsudku a z trov odvolacieho konania, ktoré predstavovali náhradu trov za advokátsky úkon a to vyjadrenie k odvolaniu zo dňa 16.1.2012 spolu s režijným paušálom. Celkove

potom trovy žalovaného predstavovali 1.278,73 €, k náhrade ktorých odvolací súd zaviazal žalobcov. Tieto trovy sú povinní žalobcovia nahradiť podľa § 149 ods.1 O.s.p. advokátovi žalovaného.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.